Tous les lexèmes hormis noms propres par ordre alphabétique

5982 entrées marquées adj, adj, f, adj, m, nא, n, mא, adv, conj, dem, nע, n, mע, int, intj, n, n, f, n, m, n, m/f, neg, p, p fp, p fs, p mp, p ms, prep, pron, part, rel, v

1ʾāv אָב ‘père’ 2ʾav אַב ‘père’ 3ʾēv אֵב ‘vert’ 4ʾēv אֵב ‘fruit’ 6ʾāvad אָבַד ‘périr’ 7ʾăvad אֲבַד ‘détruire’ 8ʾōvēd אֹבֵד ‘détruit’ 9ʾăvēdā אֲבֵדָה ‘chose perdue’ 10ʾăvaddōn אֲבַדּוֹן ‘destruction’ 12ʾavdān אַבְדָ֑ן ‘destruction’ 13ʾovdan אׇבְדַן ‘destruction’ 14ʾāvā אָבָה ‘vouloir’ 15bāyay בָּיַי ‘non traduit’ 16ʾēveh אֵ֫בֶה ‘jonc’ 17ʾăvōy אֲבוֹי ‘hélas’ 18ʾēvūs אֵבוּס ‘crèche’ 19ʾivḥā אִבְחָה ‘chair abattue’ 20ʾăvaṭṭiḥīm אֲבַטִּחִים ‘melons’ 24ʾāvīv אָבִיב ‘épis’ 34ʾevyōn אֶבְיוֹן ‘pauvre’ 35ʾăviyyōnā אֲבִיּוֹנָה ‘câpre’ 46ʾāvīr אָבִיר ‘Le Puissant’ 47ʾabbīr אַבִּיר ‘taureaux’ 55ʾāvax אָבַךְ ‘s'élève’ 56ʾāval אָבַל ‘deuil’ 57ʾāvēl אָבֵל ‘pleurs’ 58ʾāvēl אָבֵל ‘Abel’ 60ʾēvel אֵ֫בֶל ‘deuil’ 61ʾăvāl אֲבָל ‘mais’ 68ʾeven אֶ֫בֶן ‘pierre’ 69ʾeven אֶ֫בֶן ‘pierre’ 70ʾōven אֹבֶן ‘siège’ 73ʾavnēṭ אַבְנֵט ‘ceinture’ 75ʾāvas אָבַס ‘engraissé’ 76ʾăvaʿbuʿōt אֲבַעְבֻּעֹת ‘pustules’ 79ʾāvaq אָבַק ‘lutta’ 80ʾāvāq אָבָק ‘poussière’ 81ʾăvāqā אֲבָקָה ‘aromates’ 82ʾāvar אָבַר ‘vol’ 83ʾēver אֵ֫בֶר ‘ailes’ 84ʾevrā אֶבְרָה ‘plumes’ 86ʾavrēxᵊ אַבְרֵךְ ‘A genoux !’ 92ʾăguddā אֲגֻדָּה ‘bouquet’ 93ʾĕgōz אֱגוֹז ‘noyers’ 95ʾăgōrā אֲגוֹרָה ‘pièce’ 96ʾēgel אֵ֫גֶל ‘gouttes’ 98ʾăgam אֲגַם ‘étang’ 99ʾāgēm אָגֵם ‘attristé’ 100ʾagmōn אַגְמֹן ‘jonc’ 101ʾaggān אַגָּן ‘bassins’ 102ʾăgaf אֲגַף ‘troupes’ 103ʾāgar אָגַר ‘amasse’ 104ʾiggᵊrāʾ אִגְּרָא ‘lettre’ 105ʾăgarṭāl אֲגַרְטָל ‘bassins’ 106ʾegrōf אֶגְרֹף ‘poing’ 107ʾiggeret אִגֶּ֫רֶת ‘lettre’ 108ʾēd אֵד ‘vapeur’ 109ʾādav אָדַב ‘attrister’ 113ʾādōn אָדוֹן ‘seigneur’ 116ʾĕdayin אֱדַ֫יִן ‘alors’ 117ʾaddīr אַדִּיר ‘puissant’ 119ʾādōm אָדֹם ‘rouge’ 120ʾādām אָדָם ‘Adam’ 122ʾādōm אָדֹם ‘roux’ 124ʾōdem אֹ֫דֶם ‘sardoine’ 125ʾădamdām אֲדַמְדָּם ‘rougeâtre’ 127ʾădāmā אֲדָמָה ‘terre’ 132ʾadmōnī אַדְמוֹנִי ‘blond’ 134ʾeden אֶ֫דֶן ‘bases’ 136ʾădōnāy אֲדֹנָי ‘Seigneur’ 142ʾādar אָדַר ‘magnifique’ 145ʾeder אֶ֫דֶר ‘magnifique’ 147ʾiddar אִדַּר ‘aire’ 148ʾădargāzēr אֲדַרְגָּזֵר ‘grands juges’ 149ʾadrazdāʾ אַדְרַזְדָּא ‘ponctuellement’ 150ʾădarkōn אֲדַרְכֹּן ‘dariques’ 153ʾedraʿ אֶדְרַע ‘par violence’ 155ʾadderet אַדֶּ֫רֶת ‘manteau’ 156ʾādaš אָדַשׁ ‘bat’ 157ʾāhēv אָהֵב ‘aimer’ 158ʾahav אַ֫הַב ‘amours’ 159ʾōhav אֹ֫הַב ‘volupté’ 160ʾahăvā אַהֲבָה ‘amour’ 162ʾăhāh אֲהָהּ ‘Ah’ 165ʾĕhī אֱהִי ‘où’ 166ʾāhal אָהַל ‘brillante’ 167ʾāhal אָהַל ‘dresser sa tente’ 168ʾōhel אֹ֫הֶל ‘tente’ 174ʾāhāl אָהָל ‘aloès’ 176ʾō אוֹ ‘ou’ 178ʾōv אוֹב ‘morts’ 180ʾūval אוּבַל ‘fleuve’ 181ʾūd אוּד ‘tison’ 182ʾōdā אוֹדָה ‘à cause’ 183ʾāwā אָוָה ‘désir’ 184ʾāwā אָוָה ‘tracerez’ 185ʾawwā אַוָּה ‘désir’ 188ʾōy אוֹי ‘malheur’ 190ʾōyā אוֹיָה ‘Malheureux’ 191ʾĕwīl אֱוִיל ‘insensé ’ 193ʾūl אוּל ‘grands’ 194ʾūlay אוּלַי ‘peut-être’ 196ʾĕwilī אֱוִלִי ‘insensé’ 197ʾūlām אוּלָם ‘portique’ 199ʾūlām אוּלָם ‘mais’ 200ʾiwwelet אִוֶּ֫לֶת ‘folie’ 202ʾōn אוֹן ‘force’ 205ʾāwen אָ֫וֶן ‘iniquité’ 212ʾōfān אוֹפָן ‘roue’ 213ʾūṣ אוּץ ‘se hâter’ 214ʾōṣār אוֹצָר ‘trésor’ 215ʾōr אוֹר ‘éclairer’ 216ʾōr אוֹר ‘lumière’ 217ʾūr אוּר ‘feu’ 219ʾōrā אוֹרָה ‘herbes’ 220ʾăwērā אֲוֵרָה ‘étables’ 225ʾūt אוּת ‘accepter’ 226ʾōt אוֹת ‘signe’ 227ʾāz אָז ‘alors’ 228ʾăzāʾ אֲזָא ‘chauffer’ 230ʾazdāʾ אַזְדָּא ‘a échappé’ 231ʾēzōv אֵזוֹב ‘hysope’ 232ʾēzōr אֵזוֹר ‘ceinture’ 233ʾăzay אֲזַי ‘alors’ 234ʾazkārā אַזְכָּרָה ‘souvenir’ 235ʾāzal אָזַל ‘épuisé’ 236ʾăzal אֲזַל ‘alla’ 238ʾāzan אָזַן ‘prêter l'oreille’ 239ʾāzan אָזַן ‘il a examiné’ 240ʾāzēn אָזֵן ‘bagage’ 241ʾōzen אֹ֫זֶן ‘entendre’ 246ʾăzēq אֲזֵק ‘chaînes’ 247ʾāzar אָזַר ‘ceins’ 248ʾezrōʿa אֶזְרוֹעַ ‘bras’ 249ʾezrāḥ אֶזְרָח ‘indigène’ 251ʾāḥ אָח ‘frère’ 252ʾaḥ אַח ‘frères’ 253ʾāḥ אָח ‘hélas’ 254ʾāḥ אָח ‘brasier’ 255ʾōaḥ אֹחַ ‘hiboux’ 258ʾāḥad אָחַד ‘rassemble tes forces’ 259ʾeḥād אֶחָד ‘un’ 260ʾāḥū אָחוּ ‘prairie’ 262ʾaḥwā אַחְוָה ‘ce que je vais dire’ 263ʾaḥăwāyā אַחֲוָיָה ‘expliquer’ 264ʾaḥăwā אַחֲוָה ‘fraternité’ 268ʾāḥōr אָחוֹר ‘reculer’ 269ʾāḥōt אָחוֹת ‘soeur’ 270ʾāḥaz אָחַז ‘saisir’ 272ʾăḥuzzā אֲחֻזָּה ‘propriété ’ 280ʾăḥīdā אֲחִידָה ‘énigmes’ 305ʾaḥălay אַחֲלַי ‘Oh’ 306ʾaḥlāmā אַחְלָ֑מָה ‘améthyste’ 309ʾāḥar אָחַר ‘tard’ 310ʾaḥar אַחַר ‘après’ 311ʾaḥar אַחַר ‘après ce temps-ci’ 312ʾaḥēr אַחֵר ‘autre’ 314ʾaḥărōn אַחֲרוֹן ‘dernier’ 317ʾoḥŏrī אׇחֳרִי ‘un autre’ 318ʾoḥŏrēn אׇחֳרֵין ‘en dernier lieu’ 319ʾaḥărīt אַחֲרִית ‘fin’ 320ʾaḥărīt אַחֲרִית ‘suite’ 321ʾoḥŏrān אׇחֳרָן ‘autre’ 322ʾăḥōrannīt אֲחֹרַנִּית ‘reculer’ 323ʾăḥašdarpan אֲחַשְׁדַּרְפַּן ‘satrapes’ 324ʾăḥašdarpᵊnīn אֲחַשְׁדַּרְפְּנִין ‘satrapes’ 327ʾăḥaštᵊrān אֲחַשְׁתְּרָן ‘juments’ 328ʾiṭṭī אִטִּי ‘doucement’ 329ʾāṭād אָטָד ‘Athad’ 330ʾēṭūn אֵטוּן ‘fil’ 331ʾāṭam אָטַם ‘ferme’ 332ʾāṭar אָטַר ‘ferme’ 334ʾiṭṭēr אִטֵּר ‘pas de la main droite’ 335ʾay אַי ‘où’ 336ʾī אִי ‘coupable’ 337ʾī אִי ‘malheur’ 338ʾī אִי ‘chacals’ 339ʾī אִי ‘île’ 340ʾāyav אָיַב ‘ennemi’ 341ʾōyēv אֹיֵב ‘ennemi’ 342ʾēvā אֵיבָה ‘inimitié’ 343ʾēd אֵיד ‘ruine’ 344ʾayyā אַיָּה ‘autour’ 346ʾayyēh אַיֵּה ‘où’ 349ʾēxᵊ אֵיךְ ‘comment’ 351ʾēxōh אֵיכֹה ‘où’ 352ʾayil אַ֫יִל ‘bélier’ 353ʾĕyāl אֱיָל ‘force’ 354ʾayyāl אַיָּל ‘cerf’ 355ʾayyālā אַיָּלָה ‘biche’ 360ʾĕyālūt אֱיָלוּת ‘force’ 361ʾēlām אֵילָם ‘vestibules’ 363ʾīlān אִילָן ‘arbre’ 365ʾayyelet אַיֶּלֶת ‘biche’ 366ʾāyōm אָיֹם ‘terrible’ 367ʾēmā אֵימָה ‘terreur’ 369ʾayin אַ֫יִן ‘point’ 370ʾayin אַ֫יִן ‘où’ 371ʾīn אִין ‘(n'as) tu pas ?’ 374ʾēfā אֵיפָה ‘épha’ 375ʾēfōh אֵיפֹה ‘où’ 376ʾīš אִישׁ ‘homme’ 377ʾšš אשׁשׁ ‘soyez des hommes’ 380ʾīšōn אִישׁוֹן ‘prunelle’ 381ʾīš-ḥayil אִישׁ־חַיִל ‘homme’ 383ʾītay אִיתַי ‘verbe être’ 386ʾētān אֵיתָן ‘forte’ 389ʾax אַךְ ‘aussi’ 391ʾaxzāv אַכְזָב ‘trompeuse’ 393ʾaxzār אַכְזָר ‘cruel’ 394ʾaxzārī אַכְזָרִי ‘cruel’ 395ʾaxzᵊriyyūt אַכְזְרִיּוּת ‘cruelle’ 396ʾăxīlā אֲכִילָה ‘nourriture’ 398ʾāxal אָכַל ‘manger’ 399ʾăxal אֲכַל ‘manger’ 400ʾōxel אֹ֫כֶל ‘nourriture’ 402ʾoxlā אׇכְלָה ‘nourriture’ 403ʾāxēn אָכֵן ‘certainement’ 404ʾāxaf אָכַף ‘excite’ 405ʾexef אֶ֫כֶף ‘poids’ 406ʾikkār אִכָּר ‘laboureur’ 408ʾal אַל ‘jamais’ 409ʾal אַל ‘pas’ 410ʾēl אֵל ‘Dieu’ 411ʾēl אֵל ‘ces’ 412ʾēl אֵל ‘ces’ 413ʾel אֶל ‘en à’ 417ʾelgāvīš אֶלְגָּבִישׁ ‘grêle’ 418ʾalgūmmīm אַלְגּוּמִּים ‘sandal’ 421ʾālā אָלָה ‘lamente’ 422ʾālā אָלָה ‘imprécations’ 423ʾālā אָלָה ‘malédiction’ 424ʾēlā אֵלָה ‘térébinthe’ 426ʾĕlāh אֱלָהּ ‘Dieu’ 427ʾallā אַלָּה ‘chêne’ 428ʾēlleh אֵ֫לֶּה ‘ces’ 429ʾēlleh אֵלֶּה ‘les’ 430ʾĕlōhīm אֱלֹהִים ‘Dieu’ 431ʾălū אֲלוּ ‘voici’ 432ʾillū אִלּוּ ‘encore si’ 433ʾĕlōhha אֱלֹהַּ ‘Dieu’ 434ʾĕlūl אֱלוּל ‘vaines’ 436ʾēlōn אֵלוֹן ‘chêne’ 437ʾallōn אַלּוֹן ‘chêne’ 441ʾallūf אַלּוּף ‘chef’ 444ʾālaḥ אָלַח ‘pervertis’ 451ʾalyā אַלְיָה ‘queue’ 457ʾĕlīl אֱלִיל ‘idoles’ 459ʾillēn אִלֵּין ‘ces’ 479ʾillēxᵊ אִלֵּךְ ‘ces’ 480ʾallay אַלְלַי ‘malheur’ 481ʾālam אָלַם ‘muet’ 482ʾēlem אֵ֫לֶם ‘non traduit’ 483ʾillēm אִלֵּם ‘muet’ 484ʾalmuggīm אַלְמֻגִּים ‘sandal’ 485ʾălumā אֲלֻמָה ‘gerbe’ 488ʾalmān אַלְמָן ‘abandonné’ 489ʾalmōn אַלְמֹן ‘veuvage’ 490ʾalmānā אַלְמָנָה ‘veuve’ 491ʾalmānūt אַלְמָנוּת ‘veuvage’ 492ʾalmōnī אַלְמֹנִי ‘tel’ 502ʾālaf אָלַף ‘diriger’ 503ʾālaf אָלַף ‘se multiplient par milliers’ 504ʾelef אֶ֫לֶף ‘gros bétail’ 505ʾelef אֶ֫לֶף ‘mille’ 506ʾălaf אֲלַ֑ף ‘mille’ 509ʾālaṣ אָלַץ ‘importuner’ 510ʾalqūm אַלְקוּם ‘personne ne résiste’ 516ʾal tašḥēt אַל תַּשְׁחֵת ‘Ne détruis pas’ 517ʾēm אֵם ‘mère’ 518ʾim אִם ‘si’ 519ʾāmā אָמָה ‘servante’ 520ʾammā אַמָּה ‘coudée’ 521ʾammā אַמָּה ‘coudées’ 523ʾummā אֻמָּה ‘peuples’ 524ʾummā אֻמָּה ‘nation’ 525ʾāmōn אָמוֹן ‘être à l'oeuvre’ 527ʾāmōn אָמוֹן ‘Amon’ 529ʾēmun אֵמֻן ‘fidèle’ 530ʾĕmūnā אֱמוּנָה ‘fidélité’ 533ʾammīṣ אַמִּיץ ‘puissant’ 534ʾāmīr אָמִיר ‘cime’ 535ʾāmal אָמַל ‘flétrir’ 536ʾumlal אֻמְלַל ‘sans force’ 537ʾămēlāl אֲמֵלָל ‘impuissant’ 539ʾāman אָמַן ‘croire’ 540ʾăman אֲמַן ‘certaine’ 541ʾāman אָמַן ‘vous iriez à droite’ 542ʾāmmān אָמָּן ‘artiste’ 543ʾāmēn אָמֵן ‘amen’ 544ʾōmen אֹ֫מֶן ‘fidèlement’ 545ʾomnā אׇמְנָה ‘être sous la tutelle’ 546ʾomnā אׇמְנָה ‘il est vrai’ 547ʾōmᵊnā אֹמְנָה ‘linteaux’ 548ʾămānā אֲמָנָה ‘alliance’ 551ʾomnām אׇמְנָם ‘vrai’ 552ʾumnām אֻמְנָם ‘véritablement’ 553ʾāmēṣ אָמֵץ ‘fort’ 554ʾāmōṣ אָמֹץ ‘rouges’ 555ʾōmeṣ אֹ֫מֶץ ‘se fortifie’ 556ʾamṣā אַמְצָה ‘force’ 559ʾāmar אָמַר ‘dit’ 560ʾămar אֲמַר ‘dire’ 561ʾēmer אֵמֶר ‘parole’ 562ʾōmer אֹמֶר ‘parole’ 563ʾimmar אִמַּר ‘agneaux’ 565ʾimrā אִמְרָה ‘parole’ 570ʾemeš אֶ֫מֶשׁ ‘hier’ 571ʾĕmet אֱמֶת ‘fidélité’ 572ʾamtaḥat אַמְתַּ֫חַת ‘sac’ 574ʾēmᵊtān אֵימְתָן ‘épouvantable’ 575ʾān אָן ‘où’ 576ʾănāʾ אֲנָא ‘je’ 577ʾānnāʾ אָֽנָּ֫א ‘oh’ 578ʾānā אָנָה ‘gémiront’ 579ʾānā אָנָה ‘tomber’ 580ʾănū אֲנוּ ‘nous’ 581ʾinnūn אִנּוּן ‘sont’ 582ʾĕnōš אֱנוֹשׁ ‘homme’ 584ʾānaḥ אָנַח ‘gémir’ 585ʾănāḥā אֲנָחָה ‘soupirs’ 586ʾănaḥnāʾ אֲנַ֫חְנָא ‘Nous’ 587ʾănaḥnū אֲנַ֫חְנוּ ‘nous’ 589ʾănī, ʾānōxī אֲנִי, אָֽנֹכִ֫י ‘moi’ 590ʾŏnī אֳנִי ‘navires’ 591ʾŏniyyā אֳנִיָּה ‘navires’ 592ʾăniyyā אֲנִיָּה ‘gémissements’ 594ʾănāxᵊ אֲנָךְ ‘niveau’ 595ʾānōxī אָֽנֹכִ֫י ‘je’ 596ʾānan אָנַן ‘murmurer’ 597ʾānas אָנַס ‘forcer’ 598ʾănas אֲנַס ‘difficile’ 599ʾānaf אָנַף ‘s'irriter’ 600ʾănaf אֲנַף ‘face’ 601ʾănāfā אֲנָפָה ‘héron’ 602ʾānaq אָנַק ‘gémir’ 603ʾănāqā אֲנָקָה ‘gémissements’ 604ʾănāqā אֲנָקָה ‘hérisson’ 605ʾānaš אָנַשׁ ‘douloureuse’ 606ʾĕnāš אֱנָשׁ ‘homme’ 607ʾantā אַנְתָּה ‘toi’ 608ʾantūn אַנְתּוּן ‘vous’ 610ʾāsūxᵊ אָסוּךְ ‘vase’ 611ʾāsōn אָסוֹן ‘malheur’ 612ʾēsūr אֵסוּר ‘liens’ 613ʾĕsūr אֱסוּר ‘chaînes’ 614ʾāsīf אָסִיף ‘récolte’ 615ʾāsīr אָסִיר ‘captif’ 616ʾassīr אַסִּיר ‘captif’ 618ʾāsām אָסָם ‘greniers’ 622ʾāsaf אָסַף ‘rassembler’ 624ʾāsōf אָסֹף ‘Magasins’ 625ʾōsēf אֹ֫סֵף ‘récolte’ 626ʾăsēfā אֲסֵפָה ‘captifs’ 627ʾăsuppā אֲסֻפָּה ‘recueil’ 628ʾăsafsuf אֲסַפְסֻף ‘ramassis de gens’ 629ʾosparnāʾ אׇסְפַּרְנָא ‘ponctuellement’ 631ʾāsar אָסַר ‘lier’ 632ʾissār אִסָּר ‘engagement’ 633ʾĕsār אֱסָר ‘défense’ 636ʾāʿ אָע ‘bois’ 637ʾaf אַף ‘aussi’ 638ʾaf אַף ‘aussi’ 639ʾaf אַף ‘colère’ 640ʾāfad אָפַד ‘mettre’ 642ʾăfuddā אֲפֻדָּה ‘éphod’ 643ʾappeden אַפֶּ֫דֶן ‘palais’ 644ʾāfā אָפָה ‘panetier’ 645ʾēfō אֵפוֹ ‘maintenant’ 646ʾēfōd אֵפוֹד ‘éphod’ 648ʾāfīl אָפִיל ‘tardifs’ 650ʾāfīq אָפִיק ‘ruisseau’ 651ʾāfēl אָפֵל ‘obscur’ 652ʾōfel אֹ֫פֶל ‘obscurité’ 653ʾăfēlā אֲפֵלָה ‘ténèbres’ 655ʾōfen אֹ֫פֶן ‘à propos’ 656ʾāfēs אָפֵס ‘manque’ 657ʾefes אֶ֫פֶס ‘extrémités’ 659ʾefaʿ אֶ֫פַע ‘le néant’ 660ʾefʿeh אֶפְעֶה ‘vipère’ 661ʾāfaf אָפַף ‘environné’ 662ʾāfaq אָפַק ‘se contenir’ 665ʾēfer אֵ֫פֶר ‘cendre’ 666ʾăfēr אֲפֵר ‘bandeau’ 667ʾefrōaḥ אֶפְרֹחַ ‘petits’ 668ʾappiryōn אַפִּרְיוֹן ‘litière’ 674ʾappᵊtōm אַפְּתֹם ‘trésor’ 676ʾeṣbaʿ אֶצְבַּע ‘doigt’ 677ʾeṣbaʿ אֶצְבַּע ‘orteil’ 678ʾāṣīl אָצִיל ‘élite’ 679ʾaṣṣīl אַצִּיל ‘aisselles’ 680ʾāṣal אָצַל ‘prendre’ 681ʾēṣel אֵ֫צֶל ‘près’ 685ʾeṣʿādā אֶצְעָדָה ‘chaînettes’ 686ʾāṣar אָצַר ‘amasser’ 688ʾeqdāḥ אֶקְדָּח ‘escarboucles’ 689ʾaqqō אַקּוֹ ‘bouquetin’ 691ʾerʾēl אֶרְאֵל ‘héros’ 693ʾārav אָרַב ‘embuscade’ 695ʾerev אֶ֫רֶב ‘embuscade’ 696ʾōrev אֹ֫רֶב ‘pièges’ 697ʾarbeh אַרְבֶּה ‘sauterelles’ 698ʾārᵊbā אָרְבָּה ‘artifice’ 699ʾărubbā אֲרֻבָּה ‘fenêtres’ 702ʾarbaʿ אַרְבַּע ‘quatre’ 703ʾarbaʿ אַרְבַּע ‘quatre’ 705ʾarbāʿīm אַרְבָּעִים ‘quarante’ 706ʾarbaʿtayim אַרְבַּעְתַּיִם ‘quatre’ 707ʾārag אָרַג ‘tisser’ 708ʾereg אֶ֫רֶג ‘cheville’ 710ʾargᵊwān אַרְגְּוָן ‘pourpre’ 711ʾargᵊwān אַרְגְּוָן ‘pourpre’ 712ʾargaz אַרְגַּז ‘boîte’ 713ʾargāmān אַרְגָּמָן ‘pourpre’ 717ʾārā אָרָה ‘dépouiller’ 718ʾărū אֲרוּ ‘et voici’ 723ʾuryā אֻרְיָה ‘crèches’ 724ʾărūxā אֲרוּכָה ‘guérison’ 727ʾărōn אֲרוֹן ‘arche’ 729ʾārūz אָרוּז ‘fait en bois de cèdre’ 730ʾerez אֶ֫רֶז ‘cèdre’ 731ʾarzā אַרְזָה ‘lambris de cèdre’ 732ʾāraḥ אָרַח ‘voyageur’ 734ʾōraḥ אֹ֫רַח ‘sentier’ 735ʾōraḥ אֹ֫רַח ‘voies’ 736ʾōrᵊḥā אֹרְחָה ‘caravane’ 737ʾăruḥā אֲרֻחָה ‘entretien’ 738ʾaryōxᵊ אַרְיוֹךְ ‘lion’ 741ʾăriʾēl אֲרִאֵיל ‘autel’ 744ʾaryēh אַרְיֵה ‘lion’ 748ʾārax אָרַךְ ‘prolonger’ 749ʾărīxᵊ אֲרִיךְ ‘convenable’ 750ʾārēxᵊ אָרֵךְ ‘lent’ 752ʾārōxᵊ אָרֹךְ ‘longue’ 753ʾōrex אֹ֫רֶךְ ‘longueur’ 754ʾarxāʾ אַרְכָֿא ‘prolonger’ 755ʾarxubbā אַרְכֻבָּה ‘genoux’ 759ʾarmōn אַרְמוֹן ‘palais’ 762ʾărāmīt אֲרָמִית ‘araméen’ 766ʾōren אֹ֫רֶן ‘pins’ 768ʾarnevet אַרְנֶבֶת ‘lièvre’ 772ʾăraʿ אֲרַע ‘terre’ 773ʾarʿī אַרְעִי ‘fond’ 776ʾereṣ אֶ֫רֶץ ‘terre’ 778ʾăraq אֲרַק ‘terre’ 779ʾārar אָרַר ‘maudit’ 781ʾāraś אָרַשׂ ‘fiancée’ 782ʾărešet אֲרֶ֫שֶׁת ‘demandaient’ 784ʾēš אֵשׁ ‘feu’ 785ʾeššāʾ אֶשָּׁא ‘feu’ 786ʾiš אִשׁ ‘il n'y a’ 787ʾōš אֹשׁ ‘fondements’ 793ʾešed אֶ֫שֶׁד ‘cours’ 794ʾăšēdā אֲשֵׁדָה ‘coteaux’ 797ʾašdōdīt אַשְׁדּוֹדִית ‘langage asdodien’ 799ʾešdāt אֶשְׁדָּת ‘feu’ 800ʾeššā אֶשָּׁה ‘feu’ 801ʾiššeh אִשֶּׁה ‘consumé par le feu’ 802ʾiššā אִשָּׁה ‘femme’ 803ʾāšᵊyā אָשְׁיָה ‘fondements’ 808ʾāšīš אָשִׁישׁ ‘ruines’ 809ʾăšīšā אֲשִׁישָׁה ‘gâteau de raisins’ 810ʾešex אֶ֫שֶׁךְ ‘testicules’ 811ʾeškōl אֶשְׁכּוֹל ‘grappe’ 814ʾeškār אֶשְׁכָּר ‘payer’ 815ʾēšel אֵ֫שֶׁל ‘tamarisc’ 816ʾāšam אָשַׁם ‘coupable’ 817ʾāšām אָשָׁם ‘culpabilité’ 818ʾāšēm אָשֵׁם ‘coupables’ 819ʾašmā אַשְׁמָה ‘coupables’ 820ʾašmannīm אַשְׁמַנִּים ‘abondance’ 821ʾašmūrā אַשְׁמוּרָה ‘veilles’ 822ʾešnāv אֶשְׁנָב ‘treillis’ 825ʾaššāf אַשָּׁף ‘astrologues’ 826ʾāšaf אָשַׁף ‘astrologue’ 827ʾašpā אַשְׁפָּה ‘carquois’ 829ʾešpār אֶשְׁפָּר ‘viande’ 830ʾašpōt אַשְׁפֹּת ‘fumier 6 poussière’ 833ʾāšar אָשַׁר ‘heureux’ 834ʾăšer אֲשֶׁר ‘qui’ 835ʾešer אֶ֫שֶׁר ‘heureux’ 837ʾōšer אֹ֫שֶׁר ‘heureuse’ 838ʾăšūr אֲשׁוּר ‘pas’ 839ʾăšurīm אֲשֻׁרִים ‘buis’ 846ʾuššarnāʾ אֻשַּׁרְנָא ‘murs’ 849ʾeštaddūr אֶשְׁתַּדּוּר ‘révolte’ 852ʾāt אָת ‘signes’ 853ʾēt אֵת ‘non traduit’ 854ʾēt אֵת ‘contre’ 855ʾēt אֵת ‘hoyaux’ 857ʾātā אָתָה ‘sortir’ 858ʾătā אֲתָה ‘apporter’ 859ʾattā אַתָּ֫ה ‘tu’ 860ʾātōn אָתוֹן ‘ânesse’ 861ʾattūn אַתּוּן ‘fournaise’ 862ʾattūq אַתּוּק ‘galeries’ 865ʾetmōl אֶתְמוֹל ‘jusqu'à présent’ 866ʾetnā אֶתְנָה ‘salaire’ 868ʾetnan אֶתְנַן ‘salaire’ 870ʾătar אֲתַר ‘lieu’ 872biʾā בִּאָה ‘entrée’ 873biʾyš בִּאישׁ ‘méchante’ 874bāʾar בָּאַר ‘expliquer’ 875bᵊʾēr בְּאֵר ‘puits’ 877bōʾr בֹּאר ‘citernes’ 887bāʾaš בָּאַשׁ ‘odieux’ 888bᵊʾēš בְּאֵשׁ ‘affligé’ 889bᵊʾōš בְּאֹשׁ ‘infection’ 890boʾšā בׇּאְשָׁה ‘ivraie’ 891bᵊʾušīm בְּאֻשִׁים ‘mauvais (raisins)’ 892bāvā בָּבָה ‘prunelle’ 897bag בַּג ‘proie’ 898bāgad בָּגַד ‘infidèle’ 899beged בֶּ֫גֶד ‘vêtement’ 900bōgᵊdōt בֹּגְדוֹת ‘infidèles’ 901bāgōd בָּגוֹד ‘perfide’ 905bad בַּד ‘barres’ 906bad בַּד ‘lin’ 907bad בַּד ‘mensonge’ 908bādāʾ בָּדָא ‘inventer’ 909bādad בָּדַד ‘solitaire’ 910bādād בָּדָד ‘solitaire’ 913bᵊdīl בְּדִיל ‘étain’ 914bādal בָּדַל ‘séparer’ 915bādāl בָּדָל ‘un bout’ 916bᵊdōlaḥ בְּדֹ֫לַח ‘bdellium’ 918bādaq בָּדַק ‘réparations’ 919bedeq בֶּ֫דֶק ‘réparer’ 921bᵊdar בְּדַר ‘dispersez’ 922bōhū בֹּהוּ ‘vide’ 923bahaṭ בַּ֫הַט ‘porphyre’ 924bᵊhīlū בְּהִילוּ ‘en hâte’ 925bāhīr בָּהִיר ‘soleil’ 926bāhal בָּהַל ‘épouvanté’ 927bᵊhal בְּהַל ‘troublé’ 928behālā בֶּֽהָלָה ‘terreur’ 929bᵊhēmā בְּהֵמָה ‘bétail’ 930bᵊhēmōt בְּהֵמוֹת ‘hippopotame’ 931bōhen בֹּ֫הֶן ‘pouce’ 933bōhaq בֹּ֫הַק ‘taches’ 934baheret בַּהֶ֫רֶת ‘taches’ 935bōʾ בּוֹא ‘venir’ 936būz בּוּז ‘mépriser’ 937būz בּוּז ‘mépris’ 939būzā בּוּזָה ‘méprisés’ 943būxᵊ בּוּךְ ‘égaré’ 944būl בּוּל ‘pâture’ 947būs בּוּס ‘fouler’ 948būṣ בּוּץ ‘byssus’ 950būqā בּוּקָה ‘on pille’ 951bōqēr בּוֹקֵר ‘berger’ 952būr בּוּר ‘j'ai fait’ 953bōr בּוֹר ‘puits’ 954bōš בּוֹשׁ ‘honte’ 955būšā בּוּשָׁה ‘honte’ 956bīt בִּית ‘passa la nuit’ 957baz בַּז ‘proie’ 958bāzāʾ בָּזָא ‘coupé’ 959bāzā בָּזָה ‘mépriser’ 960bāzōh בָּזֹה ‘qu'on méprise’ 961bizzā בִּזָּה ‘pillage’ 962bāzaz בָּזַז ‘piller’ 963bizzāyōn בִּזָּיוֹן ‘mépris’ 965bāzāq בָּזָק ‘foudre’ 967bāzar בָּזַר ‘disperser’ 969bāḥōn בָּחוֹן ‘observation’ 970bāḥūr בָּחוּר ‘jeunes gens’ 971vaḥūn בַחוּן ‘tours’ 972bāḥīr בָּחִיר ‘élu’ 973bāḥēl בָּחֵל ‘dégoût’ 974bāḥan בָּחַן ‘éprouver’ 975baḥan בַּ֫חַן ‘tour’ 976bōḥan בֹּ֫חַן ‘éprouvée’ 977bāḥar בָּחַר ‘choisir’ 979bᵊḥūrīm בְּחוּרִים ‘jeunesse’ 981bāṭā בָּטָה ‘parler’ 982bāṭaḥ בָּטַח ‘confiance’ 983beṭaḥ בֶּ֫טַח ‘sécurité’ 985biṭḥā בִּטְחָה ‘confiance’ 986biṭṭāḥōn בִּטָּחוֹן ‘confiance’ 987baṭṭuḥōt בַּטֻּחוֹת ‘sécurité’ 988bāṭal בָּטַל ‘s'arrêtent’ 989bᵊṭēl בְּטֵל ‘cesser’ 990beṭen בֶּ֫טֶן ‘ventre’ 992bāṭᵊnīm בָּטְנִים ‘pistaches’ 994 בִּי ‘Ah !’ 995bīn בִּין ‘intelligence’ 996bayin בַּ֫יִן ‘entre’ 997bēn בֵּין ‘entre’ 998bīnā בִּינָה ‘intelligence’ 999bīnā בִּינָה ‘intelligence’ 1000bēṣā בֵּיצָה ‘oeuf’ 1001bīrᵊtāʾ בִּירְתָא ‘capitale’ 1002bīrā בִּירָה ‘capitale’ 1003bīrānīt בִּירָנִית ‘châteaux’ 1004bēt בֵּית ‘maison’ 1005bayit בַּ֫יִת ‘maison’ 1055bītān בִּיתָן ‘palais’ 1057bāxāʾ בָּכָא ‘mûriers’ 1058bāxā בָּכָה ‘pleurer’ 1059bexeh בֶּ֫כֶה ‘larmes’ 1060bᵊxōr בְּכוֹר ‘premier-né’ 1061bikkūrīm בִּכּוּרִים ‘prémices’ 1062bᵊxōrā בְּכֹרָה ‘droit d'aînesse’ 1063bakkurōt בַּכֻּרוֹת ‘premiers fruits’ 1065bᵊxī בְּכִי ‘pleurer’ 1067bᵊxīrā בְּכִירָה ‘l'aînée’ 1068bᵊxīt בְּכִית ‘deuil’ 1069bāxar בָּכַר ‘premier-né’ 1070bexer בֶּכֶר ‘dromadaires’ 1072bixrā בִּכְרָה ‘dromadaire’ 1073bikkūrā בִּכּוּרָה ‘première récolte’ 1075bixrī בִּכְרִי ‘Bicri’ 1077bal בַּל ‘pas’ 1079bāl בָּל ‘coeur’ 1080bᵊlāʾ בְּלָא ‘il opprimera’ 1082bālag בָּלַג ‘respirer’ 1086bālā בָּלָה ‘vieille’ 1087bāleh בָּלֶה ‘vieux’ 1089bālah בָּלַהּ ‘pour l'empêcher’ 1091ballāhā בַּלָּהָה ‘terreurs’ 1093bᵊlō בְּלוֹ ‘impôt’ 1094bᵊlōʾ בְּלוֹא ‘usés’ 1097bᵊlī בְּלִי ‘pas’ 1098bᵊlīl בְּלִיל ‘fourrage’ 1099bᵊlīmā בְּלִימָה ‘le néant’ 1100bᵊliyyaʿal בְּלִיַּ֫עַל ‘méchant’ 1101bālal בָּלַל ‘pétrir’ 1102bālam בָּלַם ‘brider’ 1103bālas בָּלַס ‘cultiver’ 1104bālaʿ בָּלַע ‘engloutir’ 1105velaʿ בֶ֫לַע ‘destruction’ 1107bilʿădē בִּלְעֲדֵי ‘un autre’ 1110bālaq בָּלַק ‘rendre désert’ 1115biltī בִּלְתִּי ‘pour que’ 1116bāmā בָּמָה ‘haut lieu’ 1119bᵊmō בְּמוֹ ‘sur’ 1121bēn בֵּן ‘fils’ 1123bēn בֵּן ‘enfants’ 1124bᵊnā בְּנָה ‘bâtir’ 1129bānā בָּנָה ‘bâtir’ 1140binyā בִּנְיָה ‘bâtiment’ 1143bēnayim בֵּנַיִם ‘un homme’ 1146binyān בִּנְיָן ‘bâtiment’ 1147binyān בִּנְיָן ‘édifice’ 1149bᵊnas בְּנַס ‘se mit en colère’ 1154beser בֶּסֶר ‘fruits encore verts’ 1155bōser בֹּ֫סֶר ‘raisins verts’ 1156bᵊʿāʾ בְּעָא ‘chercher’ 1157baʿad בַּ֫עַד ‘pour’ 1158bāʿā בָּעָה ‘interroger’ 1159bāʿū בָּעוּ ‘prière’ 1161biʿūtīm בִּעוּתִים ‘terreurs’ 1163bāʿaṭ בָּעַט ‘regimber’ 1164bᵊʿī בְּעִי ‘périr’ 1165bᵊʿīr בְּעִיר ‘bétail’ 1166bāʿal בָּעַל ‘mari’ 1167baʿal בַּעַל ‘habitant’ 1169bᵊʿēl בְּעֵל ‘gouverneur’ 1172baʿălā בַּעֲלָה ‘maîtresse’ 1197bāʿar בָּעַר ‘brûler’ 1198baʿar בַּ֫עַר ‘stupide’ 1200bᵊʿērā בְּעֵרָה ‘incendie’ 1204bāʿat בָּעַת ‘effrayer’ 1205bᵊʿātā בְּעָתָה ‘terreur’ 1206bōṣ בֹּץ ‘la boue’ 1207biṣṣā בִּצָּה ‘marais’ 1208bāṣōr בָּצוֹר ‘inaccessible’ 1210bāṣīr בָּצִיר ‘vendange’ 1211bāṣāl בָּצָל ‘oignons’ 1214bāṣaʿ בָּצַע ‘achever’ 1215beṣaʿ בֶּ֫צַע ‘gagner’ 1216bāṣēq בָּצֵק ‘enfler’ 1217bāṣēq בָּצֵק ‘pâte’ 1219bāṣar בָּצַר ‘empêcher’ 1220beṣer בֶּ֫צֶר ‘l'or’ 1222bᵊṣar בְּצַר ‘or’ 1223boṣrā בׇּצְרָה ‘bergerie’ 1225biṣṣārōn בִּצָּרוֹן ‘forteresse’ 1226baṣṣōret בַּצֹּרֶת ‘sécheresse’ 1228baqbuq בַּקְבֻּק ‘vase’ 1233bᵊqīaʿ בְּקִיעַ ‘brèche’ 1234bāqaʿ בָּקַע ‘jaillir’ 1235beqaʿ בֶּ֫קַע ‘demi-sicle’ 1236biqʿāʾ בִּקְעָא ‘vallée’ 1237biqʿā בִּקְעָה ‘vallée’ 1238bāqaq בָּקַק ‘disparaître’ 1239bāqar בָּקַר ‘rechercher’ 1240bᵊqar בְּקַר ‘faire des recherches’ 1241bāqār בָּקָר ‘boeufs’ 1242bōqer בֹּ֫קֶר ‘matin’ 1243baqqārā בַּקָּרָה ‘inspecte’ 1244biqqōret בִּקֹּ֫רֶת ‘châtiés’ 1245bāqaš בָּקַשׁ ‘redemander’ 1246baqqāšā בַּקָּשָׁה ‘demander’ 1247bar בַּר ‘fils’ 1248bar בַּר ‘fils’ 1249bar בַּר ‘pur’ 1250bar בַּר ‘blé ’ 1251bar בַּר ‘champs’ 1252bōr בֹּר ‘propreté’ 1253bōr בֹּר ‘savon’ 1254bārāʾ בָּרָא ‘créer’ 1257barburīm בַּרְבֻּרִים ‘volailles’ 1258bārad בָּרַד ‘grêle’ 1259bārād בָּרָד ‘grêle’ 1261bārōd בָּרֹד ‘marquetés’ 1262bārā בָּרָה ‘manger’ 1264bᵊrōmīm בְּרֹמִים ‘riches étoffes’ 1265bᵊrōš בְּרוֹשׁ ‘cyprès’ 1266bᵊrōt בְּרוֹת ‘cyprès’ 1267bārūt בָּרוּת ‘nourriture’ 1270barzel בַּרְזֶל ‘fer’ 1272bāraḥ בָּרַח ‘fuir’ 1274biryā בִּרְיָה ‘grasse’ 1277bārīʾ בָּרִיא ‘gras’ 1278bᵊrīʾā בְּרִיאָה ‘chose inouïe’ 1279biryā בִּרְיָה ‘mets’ 1280bᵊrīḥa בְּרִיחַ ‘barres’ 1281bārīḥa בָּרִיחַ ‘fuyard’ 1285bᵊrīt בְּרִית ‘alliance’ 1287bōrīt בֹּרִית ‘potasse’ 1288bārax בָּרַךְ ‘bénir’ 1289bᵊrax בְּרַךְ ‘bénir’ 1290berex בֶּ֫רֶךְ ‘genoux’ 1291bᵊrax בְּרַךְ ‘genou’ 1293bᵊrāxā בְּרָכָה ‘bénédiction’ 1295bᵊrēxā בְּרֵכָה ‘étang’ 1297bᵊram בְּרַם ‘toutefois’ 1299bāraq בָּרַק ‘fait briller’ 1300bāraq בָּרַק ‘éclairer / éclair’ 1303barqānīm בַּרְקָנִים ‘chardons’ 1304bāreqet בָּרֶ֫קֶת ‘émeraude’ 1305bārar בָּרַר ‘pur’ 1309bᵊśōrā בְּשֹׂרָה ‘message’ 1310bāšal בָּשַׁל ‘mûr’ 1311bāšēl בָּשֵׁל ‘bouilli’ 1313bōśem בֹּ֫שֶׂם ‘aromates’ 1314beśem בֶּ֫שֶׂם ‘aromates’ 1317bošnā בׇּשְׁנָה ‘confusion’ 1318bāšas בָּשַׁס ‘fouler’ 1319bāśar בָּשַׂר ‘nouvelle’ 1320bāśār בָּשָׂר ‘chair’ 1321bᵊšar בְּשַׁר ‘hommes’ 1322bōšet בֹּ֫שֶׁת ‘honte’ 1323bat בַּת ‘fille’ 1324bat בַּת ‘bath’ 1325bat בַּת ‘baths’ 1326bātā בָּתָה ‘ruine’ 1327battā בַּתָּה ‘désolés’ 1330bᵊtūlā בְּתוּלָה ‘vierge’ 1331bᵊtūlīm בְּתוּלִים ‘virginité’ 1333bātaq בָּתַק ‘te perceront’ 1334bātar בָּתַר ‘couper’ 1335beter בֶּ֫תֶר ‘morceau’ 1341gēʾ גֵּא ‘superbe’ 1342gāʾā גָּאָה ‘éclater’ 1343gēʾeh גֵּאֶה ‘hautains’ 1344gēʾā גֵּאָה ‘arrogance’ 1346gaʾăwā גַּאֲוָה ‘majesté’ 1347gāʾōn גָּאוֹן ‘orgueil’ 1348gēʾūt גֵּאוּת ‘orgueil’ 1349gaʾăyōn גַּאֲיוֹן ‘hautains’ 1350gāʾal גָּאַל ‘acheter’ 1351gāʾal גָּאַל ‘souiller’ 1352gōʾel גֹּ֫אֶל ‘avoir souillé’ 1353gᵊʾullā גְּאֻלָּה ‘droit de rachat’ 1354gav גַּב ‘sourcils’ 1355gav גַּב ‘le dos’ 1356gēv גֵּב ‘fosse’ 1357gēv גֵּב ‘sauterelles’ 1358gōv גֹּב ‘fosse’ 1360geveʾ גֶּ֫בֶא ‘citerne’ 1361gāvah גָּבַהּ ‘dépasser’ 1362gāvōhha גָּבֹהַּ ‘hautain’ 1363gōvah גֹּ֫בַהּ ‘taille’ 1364gāvōhha גָּבֹהַּ ‘haut’ 1365gavhūt גַּבְהוּת ‘hautain’ 1366gᵊvūl גְּבוּל ‘limites’ 1367gᵊvūlā גְּבוּלָה ‘territoires’ 1368gibbōr גִּבּוֹר ‘héros’ 1369gᵊvūrā גְּבוּרָה ‘vainqueur’ 1370gᵊvūrā גְּבוּרָה ‘force’ 1371gibbēḥa גִּבֵּחַ ‘chauve par devant’ 1372gabbaḥat גַּבַּ֫חַת ‘chauve par devant’ 1375gāvīʿa גָּבִיעַ ‘coupe’ 1376gᵊvīr גְּבִיר ‘maître’ 1377gᵊvīrā גְּבִירָה ‘reine’ 1378gāvīš גָּבִישׁ ‘cristal’ 1379gāval גָּבַל ‘limites’ 1383gavlut גַּבְלֻת ‘chaînettes’ 1384gibbēn גִּבֵּן ‘homme bossu’ 1385gᵊvīnā גְּבִינָה ‘fromage’ 1386gavnōn גַּבְנֹן ‘cimes’ 1389givʿā גִּבְעָה ‘colline’ 1392givʿōl גִּבְעֹל ‘floraison’ 1396gāvar גָּבַר ‘grossir’ 1397gever גֶּ֫בֶר ‘homme’ 1399gever גֶּ֫בֶר ‘l'homme’ 1400gᵊvar גְּבַר ‘homme’ 1401gibbār גִּבָּר ‘vigoureux’ 1404gᵊveret גְּבֶ֫רֶת ‘maîtresse’ 1406gāg גָּג ‘toit’ 1407gad גַּד ‘coriandre’ 1409gād גָּד ‘bonheur’ 1411gᵊdāvᵊrayyāʾ גְּדָֽבְרַיָּא ‘trésoriers’ 1413gādad גָּדַד ‘incision’ 1414gᵊdad גְּדַד ‘abattez’ 1415gādā גָּדָה ‘rives’ 1416gᵊdūd גְּדוּד ‘bandes’ 1417gᵊdūd גְּדוּד ‘mottes’ 1418gᵊdūdā גְּדוּדָה ‘mottes’ 1419gādōl גָּדוֹל ‘grand’ 1420gᵊdūllā גְּדוּלָּה ‘grandeur’ 1421giddūfīm גִּדּוּפִים ‘outrages’ 1422gᵊdūfā גְּדוּפָה ‘honte’ 1423gᵊdī גְּדִי ‘chevreau(x)’ 1428gidyā גִּדְיָה ‘rives’ 1429gᵊdiyyā גְּדִיָּה ‘chevreaux’ 1430gādīš גָּדִישׁ ‘gerbes’ 1431gādal גָּדַל ‘grand’ 1432gādēl גָּדֵל ‘s'enrichissant’ 1433gōdel גֹּ֫דֶל ‘grandeur’ 1434gᵊdilīm גְּדִלִים ‘franges’ 1438gādaʿ גָּדַע ‘abattre’ 1442gādaf גָּדַף ‘outrager’ 1443gādar גָּדַר ‘maçon’ 1444geder גֶּדֶר ‘mur’ 1447gādēr גָּדֵר ‘mur’ 1448gᵊdērā גְּדֵרָה ‘parcs’ 1454gēh גֵּה ‘voici’ 1455gāhā גָּהָה ‘remède’ 1456gēhā גֵּהָה ‘remède’ 1457gāhar גָּהַר ‘se pencher’ 1458gaw גַּו ‘dos’ 1459gaw גַּו ‘au milieu’ 1460gēw גֵּו ‘dos’ 1461gūv גּוּב ‘laboureurs’ 1462gōv גּוֹב ‘sauterelles’ 1464gūd גּוּד ‘assaillir’ 1465gēwā גֵּוָה ‘le dos’ 1466gēwā גֵּוָה ‘orgueil’ 1467gēwā גֵּוָה ‘orgueil’ 1468gūz גּוּז ‘amener’ 1469gōzāl גּוֹזָל ‘jeune colombe’ 1471gōy גּוֹי ‘nation’ 1472gᵊwiyyā גְּוִיָּה ‘corps’ 1473gōlā גּוֹלָה ‘captivité’ 1475gūmmāṣ גּוּמָּץ ‘fosse’ 1478gāwaʿ גָּוַע ‘périr’ 1479gūf גּוּף ‘fermer’ 1480gūfā גּוּפָה ‘corps’ 1481gūr גּוּר ‘séjourner’ 1482gūr גּוּר ‘jeune’ 1484gōr גּוֹר ‘lionceaux’ 1486gōrāl גּוֹרָל ‘le sort’ 1487gūš גּוּשׁ ‘croûte’ 1488gēz גֵּז ‘toison’ 1489gizbār גִּזְבָּר ‘trésorier’ 1490gizbār גִּזְבָּר ‘trésoriers’ 1491gāzā גָּזָה ‘faire sortir’ 1492gizzā גִּזָּה ‘toison’ 1494gāzaz גָּזַז ‘tondre’ 1496gāzīt גָּזִית ‘de taille’ 1497gāzal גָּזַל ‘enlever’ 1498gāzēl גָּזֵל ‘rapine’ 1499gēzel גֵּזֶל ‘violation’ 1500gᵊzēlā גְּזֵלָה ‘chose’ 1501gāzām גָּזָם ‘gazam’ 1503gezaʿ גֶּ֫זַע ‘tronc’ 1504gāzar גָּזַר ‘couper’ 1505gᵊzar גְּזַר ‘devins’ 1506gezer גֶּ֫זֶר ‘partagé’ 1508gizrā גִּזְרָה ‘place vide’ 1509gᵊzērā גְּזֵרָה ‘désolée’ 1510gᵊzērā גְּזֵרָה ‘décret’ 1512gāḥōn גָּחוֹן ‘ventre’ 1513gaḥelet גַּחֶ֫לֶת ‘charbon’ 1516gayʾ גַּיְא ‘vallée’ 1517gīd גִּיד ‘tendon’ 1518gīaḥ גִּיחַ ‘s'élancer’ 1519gīaḥ גִּיחַ ‘faire irruption’ 1523gīl גִּיל ‘allégresse’ 1524gīl גִּיל ‘transporté’ 1525gīlā גִּילָה ‘allégresse’ 1528gīr גִּיר ‘la chaux’ 1530gal גַּל ‘monceau’ 1531gōl גֹּל ‘vase’ 1532gallāv גַּלָּב ‘barbier’ 1534galgal גַּלְגַּל ‘roue’ 1535galgal גַּלְגַּל ‘roues’ 1536gilgāl גִּלְגָּל ‘roue’ 1538gulgōlet גֻּלְגֹּ֫לֶת ‘par tête’ 1539geled גֶּ֫לֶד ‘peau’ 1540gālā גָּלָה ‘découvrir’ 1541gᵊlāʾ גְּלָא ‘révéler’ 1543gullā גֻּלָּה ‘source’ 1544gillūl גִּלּוּל ‘idoles’ 1545gᵊlōm גְּלוֹם ‘manteaux’ 1546gālūt גָּלוּת ‘captivité’ 1547gālū גָּלוּ ‘captivité’ 1548gālaḥ גָּלַח ‘raser’ 1549gillāyōn גִּלָּיוֹן ‘miroirs’ 1550gālīl גָּלִיל ‘formé’ 1552gᵊlīlā גְלִילָה ‘districts’ 1556gālal גָּלַל ‘rouler’ 1557gālāl גָּלָל ‘ordures’ 1558gālāl גָּלָל ‘à cause de’ 1560gᵊlāl גְּלָל ‘de taille’ 1561gēl גֵּל ‘ordure’ 1563gālam גָּלַם ‘le roula’ 1564gōlem גֹּ֫לֶם ‘je n'étais qu'une masse informe’ 1565galmūd גַּלְמוּד ‘stérile’ 1566gālaʿ גָּלַע ‘s'animer’ 1570gālaš גָּלַשׁ ‘suspendues’ 1571gam גַּם ‘aussi’ 1572gāmāʾ גָּמָא ‘dévorer’ 1573gōmeʾ גֹּ֫מֶא ‘joncs’ 1574gōmed גֹּ֫מֶד ‘coudée’ 1575gammādīm גַּמָּדִים ‘vaillants hommes’ 1576gᵊmūl גְּמוּל ‘services’ 1578gᵊmūlā גְּמוּלָה ‘bienfait’ 1580gāmal גָּמַל ‘sevrer’ 1581gāmāl גָּמָל ‘chameaux’ 1584gāmar גָּמַר ‘s'en aller’ 1585gᵊmar גְּמַר ‘non présent’ 1588gan גַּן ‘jardin’ 1589gānav גָּנַב ‘vol’ 1590gannāv גַּנָּב ‘voleur’ 1591gᵊnēvā גְּנֵבָה ‘le vol’ 1593gannā גַּנָּה ‘jardin’ 1594ginnā גִּנָּה ‘jardin’ 1595gᵊnāzīm גְּנָזִים ‘trésor’ 1596gᵊnaz גְּנַז ‘trésors’ 1597ganzax גַּנְזַךְ ‘chambres du trésor’ 1598gānan גָּנַן ‘protéger’ 1600gāʿā גָּעָה ‘mugir’ 1602gāʿal גָּעַל ‘horreur’ 1604gōʿal גֹּ֫עַל ‘avoir horreur’ 1605gāʿar גָּעַר ‘réprimander’ 1606gᵊʿārā גְּעָרָה ‘menace’ 1607gāʿaš גָּעַשׁ ‘ébranler’ 1610gaf גַּף ‘seul’ 1611gaf גַּף ‘ailes’ 1612gefen גֶּ֫פֶן ‘vigne’ 1613gōfer גֹּ֫פֶר ‘gopher’ 1614gofrīt גׇּפְרִית ‘soufre’ 1615gir גִּר ‘pierre de chaux’ 1616gēr גֵּר ‘étranger’ 1618gārāv גָּרָב ‘gale’ 1620gargar גַּרְגַּר ‘olives’ 1621gargᵊrōt גַּרְגְּרוֹת ‘cou’ 1623gārad גָּרַד ‘se gratter’ 1624gārā גָּרָה ‘attaquer’ 1625gērā גֵּרָה ‘ruminer’ 1626gērā גֵּרָה ‘guéras’ 1627gārōn גָּרוֹן ‘gosier’ 1629gāraz גָּרַז ‘chassé’ 1631garzen גַּרְזֶן ‘hache’ 1632gārōl גָּרֹל ‘emporter’ 1633gāram גָּרַם ‘briser’ 1634gerem גֶּ֫רֶם ‘os’ 1635gᵊram גְּרַם ‘leurs os’ 1637gōren גֹּ֫רֶן ‘aire’ 1638gāras גָּרַס ‘brisé’ 1639gāraʿ גָּרַע ‘retrancher’ 1640gāraf גָּרַף ‘entraînés’ 1641gārar גָּרַר ‘ruminer’ 1643gereś גֶּ֫רֶשׂ ‘broyés’ 1644gāraš גָּרַשׁ ‘chasser’ 1645gereš גֶּ֫רֶשׁ ‘fruits (de chaque mois)’ 1646gᵊrūšā גְרוּשָׁה ‘exactions’ 1652gāšam גָּשַׁם ‘faire pleuvoir’ 1653gešem גֶּ֫שֶׁם ‘pluie’ 1655gᵊšēm גְּשֵׁם ‘corps’ 1656gōšem גֹּ֫שֶׁם ‘arrosé de pluie’ 1659gāšaš גָּשַׁשׁ ‘tâtonner’ 1660gat גַּת ‘pressoir’ 1668dāʾ דָּא ‘ici’ 1669dāʾēv דָּאֵב ‘se consumer’ 1670dᵊʾāvā דְּאָבָה ‘effroi’ 1671dᵊʾāvōn דְּאָבוֹן ‘souffrante’ 1672dāʾag דָּאַג ‘être en peine’ 1674dᵊʾāgā דְּאָגָה ‘angoisse’ 1675dāʾā דָּאָה ‘vol’ 1676dāʾā דָּאָה ‘milan’ 1677dōv דֹּב ‘ours’ 1678dōv דֹּב ‘ours’ 1679dōveʾ דֹּ֫בֶא ‘vigueur’ 1680dāvav דָּבַב ‘glisser’ 1681dibbā דִּבָּה ‘propos’ 1682dᵊvōrā דְּבוֹרָה ‘abeilles’ 1684dᵊvaḥ דְּבַח ‘offrir’ 1685dᵊvaḥ דְּבַח ‘sacrifices’ 1686divyōnīm דִּבְיוֹנִים ‘fiente de pigeon’ 1687dᵊvīr דְּבִיר ‘sanctuaire’ 1690dᵊvēlā דְּבֵלָה ‘masse de figues sèches’ 1692dāvaq דָּבַק ‘s'attacher’ 1693dᵊvēq דְּבֵק ‘unis’ 1694deveq דֶּ֫בֶק ‘au défaut’ 1695dāvēq דָּבֵק ‘attacher’ 1696dāvar דָבַר ‘parler’ 1697dāvār דָּבָר ‘mots’ 1698dever דֶּ֫בֶר ‘peste’ 1699dōver דֹּ֫בֶר ‘pâturage’ 1700divrā דִּבְרָה ‘à cause’ 1701divrā דִּבְרָה ‘mais’ 1702dōvᵊrōt דֹּבְרוֹת ‘radeaux’ 1703dabberet דַּבֶּ֫רֶת ‘paroles’ 1706dᵊvaš דְּבַשׁ ‘miel’ 1707dabbešet דַּבֶּ֫שֶׁת ‘bosse’ 1709dāg דָּג ‘poissons’ 1710dāgā דָּגָה ‘poissons’ 1711dāgā דָּגָה ‘multiplier’ 1713dāgal דָּגַל ‘bannière’ 1714degel דֶּ֫גֶל ‘bannières’ 1715dāgān דָּגָן ‘blé’ 1716dāgar דָּגַר ‘recueillir’ 1717dad דַּד ‘sein’ 1718dādā דָּדָה ‘s'avancer’ 1722dᵊhav דְּהַב ‘d'or’ 1724dāham דָּהַם ‘stupéfait’ 1725dāhar דָּהַר ‘galop’ 1726dahărā דַּהֲרָה ‘la fuite’ 1727dūv דּוּב ‘souffrante’ 1728dawwāg דַּוָּג ‘pêcheur’ 1729dūgā דּוּגָה ‘hameçons’ 1730dōd דּוֹד ‘bien-aimé’ 1731dūd דּוּד ‘chaudron’ 1733dōdā דֹּדָה ‘tante’ 1736dūday דּוּדַי ‘mandragores’ 1738dāwā דָּוָה ‘menstruelle’ 1739dāweh דָּוֶה ‘flux’ 1740dūaḥ דּוּחַ ‘ablutions’ 1741dᵊway דְּוַי ‘dégoûtante’ 1742dawwāy דַּוָּי ‘souffrir’ 1743dūxᵊ דּוּךְ ‘piler’ 1744dūxīfat דּוּכִיפַת ‘la huppe’ 1745dūmā דּוּמָה ‘silence’ 1747dūmiyyā דּוּמִיָּה ‘repos’ 1748dūmām דּוּמָם ‘silence’ 1749dōnag דּוֹנַג ‘cire’ 1750dūṣ דּוּץ ‘bondir’ 1751dūq דּוּק ‘être brisé’ 1752dūr דּוּר ‘habiter’ 1753dūr דּוּר ‘habiter’ 1754dūr דּוּר ‘balle’ 1755dōr דּוֹר ‘génération’ 1758dūš דּוּשׁ ‘broyer’ 1759dūš דּוּשׁ ‘on la foulera’ 1760dāḥā דָּחָה ‘chasser’ 1761daḥăwā דַּחֲוָה ‘concubine’ 1762dᵊḥī דְּחִי ‘chute’ 1763dᵊḥal דְּחַל ‘terrible’ 1764dōḥan דֹּ֫חַן ‘millet’ 1765dāḥaf דָּחַף ‘en hâte’ 1766dāḥaq דָּחַק ‘tourmenter’ 1767day דַּי ‘suffire’ 1768 דִּי ‘que’ 1770dīg דִּיג ‘pêcheront’ 1771dayyāg דַּיָּג ‘pêcheurs’ 1772dayyā דַּיָּה ‘vautour’ 1773dᵊyō דְּיוֹ ‘encre’ 1777dīn דִּין ‘juger’ 1778dīn דִּין ‘rendre la justice’ 1779dīn דִּין ‘différend’ 1780dīn דִּין ‘jugement’ 1781dayyān דַּיָּן ‘jugera’ 1782dayyān דַּיָּן ‘juges’ 1785dāyēq דָּיֵק ‘retranchements’ 1786dayiš דַּ֫יִשׁ ‘battu’ 1788dīšōn דִּישֹׁן ‘chevreuil’ 1790dax דַּךְ ‘opprimé’ 1791dēxᵊ דֵּךְ ‘cette’ 1792dāxāʾ דָּכָא ‘écraser’ 1793dakkāʾ דַּכָּא ‘abattement’ 1794dāxā דָּכָה ‘se courber’ 1795dakkā דַּכָּה ‘testicules écrasés’ 1796dŏxī דֳּכִי ‘retentissantes’ 1797dikkēn דִּכֵּן ‘cette’ 1798dᵊxar דְּכַר ‘béliers’ 1799dixrōn דִּכְרוֹן ‘mémoires’ 1800dal דַּל ‘pauvre’ 1801dālag דָּלַג ‘franchir’ 1802dālā דָּלָה ‘puiser’ 1803dallā דַּלָּה ‘pauvre’ 1804dālaḥ דָּלַח ‘troubler’ 1805dᵊlī דְּלִי ‘seau’ 1808dāliyyōt דָּלִיּוֹת ‘rameaux’ 1809dālal דָּלַל ‘malheureux’ 1811dālaf דָּלַף ‘implorer’ 1812delef דֶּ֫לֶף ‘gouttière’ 1814dālaq דָּלַק ‘poursuivre’ 1815dᵊlaq דְּלַק ‘ardent’ 1816dalleqet דַּלֶּ֫קֶת ‘inflammation’ 1817dāl דָּל ‘porte’ 1818dām דָּם ‘sang’ 1819dāmā דָּמָה ‘résoudre’ 1820dāmā דָּמָה ‘égorger’ 1821dᵊmā דְּמָה ‘ressembler’ 1822dummā דֻּמָּה ‘comme cette ville détruite’ 1823dᵊmūt דְּמוּת ‘ressemblance’ 1824dŏmī דֳּמִי ‘silence’ 1825dimyōn דִּמְיֹן ‘on dirait’ 1826dāmam דָּמַם ‘silence’ 1827dᵊmāmā דְּמָמָה ‘doux’ 1828dōmen דֹּ֫מֶן ‘fumier’ 1830dāmaʿ דָּמַע ‘fondre’ 1831demaʿ דֶּ֫מַע ‘vendange’ 1832dimʿā דִּמְעָה ‘larmes’ 1833dᵊmešeq דְּמֶשֶׁק ‘damas’ 1836dᵊnā דְּנָה ‘c'est ici’ 1843dēaʿ דֵּעַ ‘sentiment’ 1844dēʿā דֵּעָה ‘savoir’ 1846dāʿax דָּעַךְ ‘s'éteindre’ 1847daʿat דַּ֫עַת ‘connaissance’ 1848dŏfī דֳּפִי ‘diffamer’ 1849dāfaq דָּפַק ‘forcer la marche’ 1851daq דַּק ‘maigre’ 1852dōq דֹּק ‘étoffe’ 1854dāqaq דָּקַק ‘poudre’ 1855dᵊqaq דְּקַק ‘briser’ 1856dāqar דָּקַר ‘percer’ 1858dar דַּר ‘marbre’ 1859dār דָּר ‘génération’ 1860dērāʾōn דֵּרָאוֹן ‘horreur’ 1861dorvōn דׇּרְבוֹן ‘aiguillons’ 1863dardar דַּרְדַּר ‘ronce’ 1864dārōm דָּרוֹם ‘le midi’ 1865dᵊrōr דְּרוֹר ‘liberté’ 1866dᵊrōr דְּרוֹר ‘hirondelle’ 1869dārax דָּרַךְ ‘sortir’ 1870derex דֶּ֫רֶךְ ‘voyage’ 1871darkᵊmōn דַּרְכְּמוֹן ‘dariques’ 1872dᵊraʿ דְּרַע ‘bras’ 1875dāraš דָּרַשׁ ‘chercher’ 1876dāšāʾ דָּשָׁא ‘produire’ 1877dešeʾ דֶּ֫שֶׁא ‘verdure’ 1878dāšēn דָּשֵׁן ‘cendrier’ 1879dāšēn דָּשֵׁן ‘puissant’ 1880dešen דֶּ֫שֶׁן ‘cendre’ 1881dāt דָּת ‘loi’ 1882dāt דָּת ‘loi’ 1883deteʾ דֶּ֫תֶא ‘herbe’ 1884dᵊtāvār דְּתָבָר ‘jurisconsultes’ 1887hēʾ הֵא ‘voici’ 1888hāʾ הָא ‘de même’ 1889heʾāḥ הֶאָח ‘en avant’ 1890havhāv הַבְהָב ‘offrir’ 1891hāval הָבַל ‘vain’ 1892hevel הֶ֫בֶל ‘vanité’ 1894hāvᵊnī הָבְנִי ‘ébène’ 1895hāvar הָבַר ‘qui connaissent le ciel’ 1897hāgā הָגָה ‘méditer’ 1898hāgā הָגָה ‘ôter’ 1899hegeh הֶ֫גֶה ‘grondement’ 1900hāgūt הָגוּת ‘pensées’ 1901hāgīg הָגִיג ‘gémissements’ 1902higgāyōn הִגָּיוֹן ‘jeu d'instruments’ 1903hāgīn הָגִין ‘droit’ 1906hēd הֵד ‘cris de joie’ 1907haddāvār הַדָּבָר ‘conseillers’ 1911hādā הָדָה ‘mettra’ 1915hādax הָדַךְ ‘écrase’ 1916hădōm הֲדֹם ‘marchepied’ 1917haddām הַדָּם ‘en pièces’ 1918hădas הֲדַס ‘myrte’ 1920hādaf הָדַף ‘pousser’ 1921hādar הָדַר ‘favoriser’ 1922hădar הֲדַר ‘glorifié’ 1923hădar הֲדַר ‘magnificence’ 1925heder הֶ֫דֶר ‘la plus belle’ 1926hādār הָדָר ‘beaux’ 1927hădārā הֲדָרָה ‘ornements’ 1929hāh הָהּ ‘Malheureux’ 1930 הוֹ ‘Hélas’ 1931hūʾ הוּא ‘ce’ 1932hūʾ הוּא ‘la même’ 1933hāwāʾ הָוָא ‘sois’ 1934hăwāʾ הֲוָא ‘être’ 1935hōd הוֹד ‘majesté’ 1942hawwā הַוָּה ‘calamité’ 1943hōwā הֹוָה ‘malheur’ 1945hōy הוֹי ‘malheur’ 1946hūxᵊ הוּךְ ‘envoi’ 1947hōlēlā הוֹלֵלָה ‘sottise’ 1948hōlēlūt הוֹלֵלוּת ‘folie’ 1949hūm הוּם ‘en déroute’ 1951hūn הוּן ‘téméraire’ 1952hōn הוֹן ‘richesse’ 1957hāzā הָזָה ‘rêveries’ 1958 הִי ‘gémissements’ 1959hēdād הֵידָד ‘cris’ 1960huyyᵊdōt הֻיְּדוֹת ‘chant de louanges’ 1961hāyā הָיָה ‘être’ 1962hayyā הַיָּה ‘calamité’ 1963hēxᵊ הֵיךְ ‘comment’ 1964hēxāl הֵיכָל ‘temple’ 1965hēxal הֵיכַל ‘temple’ 1966hēlēl הֵילֵל ‘Astre brillant’ 1969hīn הִין ‘hin’ 1970hāxar הָכַר ‘étourdir’ 1971hakkārā הַכָּרָה ‘aspect’ 1972hālāʾ הָלָא ‘chassés’ 1973hālᵊʾā הָֽ֫לְאָה ‘au delà’ 1974hillūl הִלּוּל ‘réjouissances’ 1975hallāz הַלָּז ‘ce’ 1976hallāzeh הַלָּזֶה ‘est’ 1977hallēzū הַלֵּ֫זוּ ‘cette’ 1978hālīxᵊ הָלִיךְ ‘pieds’ 1979hălīxā הֲלִיכָה ‘voyageur’ 1980hālax הָלַךְ ‘aller’ 1981hălax הֲלַךְ ‘marcher’ 1982hēlex הֵ֫לֶךְ ‘couler’ 1983hălāxᵊ הֲלָךְ ‘droit de passage’ 1984hālal הָלַל ‘vanter’ 1986hālam הָלַם ‘retentir’ 1988hălōm הֲלֹם ‘ici’ 1989halmūt הַלְמוּת ‘marteau’ 1991hēm הֵם ‘multitude’ 1992hēmmā הֵ֫מָּה ‘ils’ 1993hāmā הָמָה ‘tumulte’ 1994himmō הִמּוֹ ‘les’ 1995hāmōn הָמוֹן ‘multitude’ 1998hemyā הֶמְיָה ‘son’ 1999hămullā הֲמֻלָּה ‘fracas’ 2000hāmam הָמַם ‘désordre’ 2002hamnīxāʾ הַמְנִיכָא ‘collier’ 2003hemes הֶ֫מֶס ‘bois sec’ 2004hēn הֵן ‘lesquels’ 2005hēn הֵן ‘voici’ 2006hēn הֵן ‘si’ 2007hēnnā הֵנָּה ‘ils’ 2008hēnnā הֵ֫נָּה ‘ici’ 2009hinnēh הִנֵּה ‘voici’ 2010hănāḥā הֲנָחָה ‘repos’ 2013has הַס ‘faire taire’ 2014hăfūgā הֲפוּגָה ‘relâche’ 2015hāfax הָפַךְ ‘agiter’ 2016hefex הֶ֫פֶךְ ‘contraire’ 2017hōfex הֹפֶךְ ‘perversité’ 2018hăfēxā הֲפֵכָה ‘désastre’ 2019hăfaxpax הֲפַכְפַּךְ ‘coupable’ 2020haṣṣālā הַצָּלָה ‘délivrance’ 2021hōṣen הֹ֫צֶן ‘armes’ 2022har הַר ‘montagne’ 2025harʾēl הַרְאֵל ‘autel’ 2026hārag הָרַג ‘tuer’ 2027hereg הֶ֫רֶג ‘tuer’ 2028hărēgā הֲרֵגָה ‘carnage’ 2029hārā הָרָה ‘concevoir’ 2030hārā הָרָה ‘enceinte’ 2031harhōr הַרְהֹר ‘pensées’ 2032hērāyōn הֵרָיוֹן ‘grossesse’ 2034hărīsā הֲרִיסָה ‘ruine’ 2035hărīsūt הֲרִיסוּת ‘ruiné’ 2040hāras הָרַס ‘renverser’ 2041heres הֶ֫רֶס ‘destruction’ 2042hārār הָרָר ‘montagne’ 2045hašmāʿūt הַשְׁמָעוּת ‘l'annoncer’ 2046hittūxᵊ הִתּוּךְ ‘fondre’ 2048hātal הָתַל ‘se jouer’ 2049hătulīm הֲתֻלִֿים ‘moqueurs’ 2050hūt הוּת ‘se jeter’ 2053wāw וָו ‘crochets’ 2054wāzār וָזָר ‘détournées’ 2056wālād וָלָד ‘enfants’ 2061zᵊʾēv זְאֵב ‘loup’ 2063zōʾt זֹאת ‘ce’ 2064zāvad זָבַד ‘faire’ 2065zeved זֶ֫בֶד ‘don’ 2070zᵊvūv זְבוּב ‘mouches’ 2073zᵊvul זְבֻל ‘une demeure’ 2076zāvaḥ זָבַח ‘sacrifice’ 2077zevaḥ זֶ֫בַח ‘sacrifice’ 2082zāval זָבַל ‘habiter avec moi’ 2084zᵊvan זְבַן ‘gagner’ 2085zāg זָג ‘peau’ 2086zēd זֵד ‘orgueilleux’ 2087zādōn זָדוֹן ‘orgueil’ 2088zeh זֶה ‘ce’ 2089zeh זֶה ‘brebis’ 2090zōh זֹה ‘cette’ 2091zāhāv זָהָב ‘or’ 2092zāham זָהַם ‘dégoût’ 2094zāhar זָהַר ‘enseigner’ 2095zᵊhar זְהַר ‘se garder’ 2096zōhar זֹ֫הַר ‘éclatant’ 2097 זוֹ ‘que’ 2098 זוּ ‘que’ 2100zūv זוּב ‘couler’ 2101zōv זוֹב ‘flux’ 2102zīd זִיד ‘faire cuire’ 2103zūd זוּד ‘arrogance’ 2106zāwīt זָוִית ‘colonnes’ 2107zūl זוּל ‘verser’ 2108zūlā זוּלָה ‘excepté’ 2109zūn זוּן ‘nourris’ 2110zūn זוּן ‘nourriture’ 2111zūʿa זוּעַ ‘remuer’ 2112zūʿa זוּעַ ‘être dans la crainte’ 2113zᵊwāʿā זְוָעָה ‘trouble’ 2114zūr זוּר ‘étranger’ 2115zūr זוּר ‘presser’ 2116zūreh זוּרֶה ‘briser’ 2118zāḥaḥ זָחַח ‘se séparer’ 2119zāḥal זָחַל ‘serpents’ 2121zēdōn זֵידוֹן ‘impétueux’ 2122zīw זִיו ‘splendeur’ 2123zīz זִיז ‘se mouvoir’ 2131zēq זֵק ‘chaînes’ 2132zayit זַ֫יִת ‘olive’ 2134zax זַךְ ‘pur’ 2135zāxā זָכָה ‘pur’ 2136zāxū זָכוּ ‘innocent’ 2137zᵊxūxīt זְכוּכִית ‘verre’ 2138zāxūr זָכוּר ‘mâles’ 2141zāxax זָכַךְ ‘purifier’ 2142zāxar זָכַר ‘se souvenir’ 2143zēxer זֵ֫כֶר ‘nom’ 2145zāxār זָכָר ‘homme’ 2146zikkārōn זִכָּרוֹן ‘le souvenir’ 2149zullūt זֻלּוּת ‘bassesse’ 2150zalzal זַלְזַל ‘sarments’ 2151zālal זָלַל ‘excès’ 2152zalʿāfā זַלְעָפָה ‘brûlant’ 2154zimmā זִמָּה ‘crime’ 2156zᵊmōrā זְמוֹרָה ‘branche’ 2158zāmīr זָמִיר ‘chants’ 2159zāmīr זָמִיר ‘triomphe’ 2161zāmam זָמַם ‘projet’ 2162zāmām זָמָם ‘projets’ 2163zāman זָמַן ‘fixes’ 2164zᵊman זְמַן ‘préparer’ 2165zᵊmān זְמָ֑ן ‘temps’ 2166zᵊman זְמַן ‘temps’ 2167zāmar זָמַר ‘chanter’ 2168zāmar זָמַר ‘tailler’ 2169zemer זֶ֫מֶר ‘girafe’ 2170zᵊmār זְמָר ‘musique’ 2171zammār זַמָּר ‘chantres’ 2172zimrā זִמְרָה ‘cantiques’ 2173zimrā זִמְרָה ‘meilleures productions’ 2176zimrāt זִמְרָת ‘louanges’ 2177zan זַן ‘parfums’ 2178zan זַן ‘sortes’ 2179zānav זָנַב ‘attaquer par derrière’ 2180zānāv זָנָב ‘queue’ 2181zānā זָנָה ‘prostituée’ 2183zᵊnūnīm זְנוּנִים ‘prostituée’ 2184zᵊnūt זְנוּת ‘prostitution’ 2185zōnōt זֹנוֹת ‘prostituées’ 2186zānaḥ זָנַח ‘rejeter’ 2187zānaq זָנַק ‘s'élancer’ 2188zēʿā זֵעָה ‘sueur’ 2189zaʿăwā זַעֲוָה ‘objet d'effroi’ 2191zᵊʿēr זְעֵיר ‘un peu’ 2192zᵊʿēr זְעֵיר ‘petite’ 2193zāʿax זָעַךְ ‘s'éteignent’ 2194zāʿam זָעַם ‘être irrité’ 2195zaʿam זַ֫עַם ‘colère’ 2196zāʿaf זָעַף ‘triste’ 2197zaʿaf זַ֫עַף ‘colère’ 2198zāʿēf זָעֵף ‘irrité’ 2199zāʿaq זָעַק ‘cris’ 2200zᵊʿiq זְעִ֑ק ‘appela’ 2201zᵊʿāqā זְעָקָה ‘cri’ 2203zefet זֶ֫פֶת ‘poix’ 2204zāqēn זָקֵן ‘vieux’ 2205zāqēn זָקֵן ‘vieux’ 2206zāqān זָקָן ‘barbe’ 2207zōqen זֹ֫קֶן ‘vieillesse’ 2208zᵊqunīm זְקֻנִים ‘vieillesse’ 2209ziqnā זִקְנָה ‘vieillesse’ 2210zāqaf זָקַף ‘redresse’ 2211zᵊqaf זְקַף ‘dressera’ 2212zāqaq זָקַק ‘épurer’ 2213zēr זֵר ‘bordure’ 2214zārāʾ זָרָא ‘dégoût’ 2215zārav זָרַב ‘chaleurs’ 2219zārā זָרָה ‘répandre’ 2220zᵊrōʿa זְרוֹעַ ‘bras’ 2221zērūʿa זֵרוּעַ ‘semence’ 2222zāraf זָרַף ‘arrosent’ 2223zarzīr זַרְזִיר ‘tout équipé’ 2224zāraḥ זָרַח ‘se lever’ 2225zeraḥ זֶ֫רַח ‘rayons’ 2229zāram זָרַם ‘verser’ 2230zerem זֶ֫רֶם ‘pluie’ 2231zirmā זִרְמָה ‘approche’ 2232zāraʿ זָרַע ‘semer’ 2233zeraʿ זֶ֫רַע ‘semence’ 2234zᵊraʿ זְרַע ‘alliances’ 2235zērōʿa זֵרֹעַ ‘légumes’ 2236zāraq זָרַק ‘jeter’ 2237zārar זָרַר ‘éternua’ 2239zeret זֶ֫רֶת ‘empan’ 2243ḥōv חֹב ‘sein’ 2244ḥāvāʾ חָבָא ‘se cacher’ 2245ḥāvav חָבַב ‘aime’ 2247ḥāvā חָבָה ‘cacher’ 2248ḥăvūlāʾ חֲבוּלָא ‘mauvais’ 2250ḥabbūrā חַבּוּרָה ‘meurtrissures’ 2251ḥāvaṭ חָבַט ‘secouer’ 2253ḥevyōn חֶבְיוֹן ‘réside’ 2254ḥāval חָבַל ‘gage’ 2255ḥăval חֲבַל ‘détruire’ 2256ḥevel חֶ֫בֶל ‘corde’ 2257ḥăvāl חֲבָל ‘mal’ 2258ḥăvōl חֲבֹל ‘gage’ 2259ḥōvēl חֹבֵל ‘pilote’ 2260ḥibbēl חִבֵּל ‘mât’ 2261ḥăvaṣṣelet חֲבַצֶּלֶת ‘narcisse’ 2263ḥāvaq חָבַק ‘embrasser’ 2264ḥibbuq חִבֻּק ‘croiser’ 2266ḥāvar חָבַר ‘assembler’ 2267ḥever חֶ֫בֶר ‘enchanteur’ 2269ḥăvar חֲבַר ‘compagnons’ 2270ḥāvēr חָבֵר ‘unis’ 2271ḥabbār חַבָּר ‘pêcheurs’ 2272ḥăvarburā חֲבַרְבֻּרָה ‘taches’ 2273ḥavrā חַבְרָה ‘les autres’ 2274ḥevrā חֶבְרָה ‘société’ 2278ḥăveret חֲבֶ֫רֶת ‘compagne’ 2279ḥōveret חֹבֶ֫רֶת ‘assemblage’ 2280ḥāvaš חָבַשׁ ‘seller’ 2281ḥăvittīm חֲבִתִּים ‘plaque’ 2282ḥag חַג ‘fête’ 2283ḥāggāʾ חָגָּא ‘objet d'effroi’ 2284ḥāgāv חָגָב ‘sauterelle’ 2287ḥāgag חָגַג ‘fête’ 2288ḥăgāwīm חֲגָוִים ‘fentes’ 2289ḥāgōr חָגוֹר ‘ceinture’ 2290ḥăgōr חֲגוֹר ‘ceinture’ 2296ḥāgar חָגַר ‘ceindre’ 2297ḥad חַד ‘l'un’ 2298ḥad חַד ‘un’ 2299ḥad חַד ‘tranchant’ 2300ḥādad חָדַד ‘aiguiser’ 2302ḥādā חָדָה ‘se réjouir’ 2303ḥaddūd חַדּוּד ‘aiguës’ 2304ḥedwā חֶדְוָה ‘joie’ 2305ḥedwā חֶדְוָה ‘joie’ 2306ḥădī חֲדִי ‘poitrine’ 2308ḥādal חָדַל ‘cesser’ 2309ḥedel חֶ֫דֶל ‘monde’ 2310ḥādēl חָדֵל ‘fragile’ 2312ḥēdeq חֵ֫דֶק ‘épines’ 2314ḥādar חָדַר ‘poursuivre’ 2315ḥeder חֶ֫דֶר ‘chambre’ 2318ḥādaš חָדַשׁ ‘confirmer’ 2319ḥādāš חָדָשׁ ‘nouveau’ 2320ḥōdeš חֹ֫דֶשׁ ‘mois’ 2323ḥădat חֲדַ֑ת ‘neuf’ 2324ḥăwā חֲוָה ‘donner’ 2325ḥūv חוּב ‘exposer’ 2326ḥōv חוֹב ‘débiteur’ 2328ḥūg חוּג ‘tracer un cercle’ 2329ḥūg חוּג ‘cercle’ 2330ḥūd חוּד ‘proposer’ 2331ḥāwā חָוָה ‘parler’ 2333ḥawwā חַוָּה ‘bourgs’ 2336ḥōaḥ חוֹחַ ‘épine’ 2337ḥāwāḥ חָוָח ‘buissons’ 2338ḥūṭ חוּט ‘restaurer’ 2339ḥūṭ חוּט ‘fil’ 2342ḥūl חוּל ‘attendre’ 2344ḥōl חוֹל ‘sable’ 2345ḥūm חוּם ‘noir’ 2346ḥōmā חוֹמָה ‘mur’ 2347ḥūs חוּס ‘regretter’ 2348ḥōf חוֹף ‘côte’ 2351ḥūṣ חוּץ ‘dehors’ 2352ḥur חֻר ‘antre’ 2353ḥūr חוּר ‘blanc’ 2355ḥōrāy חוֹרָ֑י ‘étoffes’ 2356ḥōr חֹר ‘trou’ 2357ḥāwar חָוַר ‘pâlira’ 2358ḥiwwār חִוָּר ‘blanc’ 2363ḥūš חוּשׁ ‘équiper’ 2368ḥōtām חֹתָם ‘cachet’ 2370ḥăzā חֲזָה ‘voir’ 2372ḥāzā חָזָה ‘choisir’ 2373ḥāzeh חָזֶה ‘poitrine’ 2374ḥōzeh חֹזֶה ‘voyant’ 2376ḥĕzū חֱזוּ ‘vision’ 2377ḥāzōn חָזוֹן ‘vision’ 2378ḥāzōt חָזוֹת ‘révélations’ 2379ḥăzōt חֲזוֹת ‘on le voyait’ 2380ḥāzūt חָזוּת ‘vision’ 2384ḥizzāyōn חִזָּיוֹן ‘vision’ 2385ḥăzīz חֲזִיז ‘éclair’ 2386ḥăzīr חֲזִיר ‘porc’ 2388ḥāzaq חָזַק ‘fort’ 2389ḥāzāq חָזָק ‘puissant’ 2390ḥāzēq חָזֵק ‘de plus’ 2391ḥēzeq חֵ֫זֶק ‘force’ 2392ḥōzeq חֹ֫זֶק ‘puissante’ 2393ḥezqā חֶזְקָה ‘force’ 2394ḥozqā חׇזְקָה ‘violence’ 2397ḥaḥ חַח ‘boucle’ 2398ḥāṭāʾ חָטָא ‘pécher’ 2399ḥēṭᵊʾ חֵטְא ‘faute’ 2400ḥaṭṭāʾ חַטָּא ‘pécheurs’ 2401ḥăṭāʾā חֲטָאָה ‘péché’ 2402ḥaṭṭāʾā חַטָּאָה ‘victimes expiatoires’ 2403ḥaṭṭāʾā חַטָּאָה ‘péché’ 2404ḥāṭav חָטַב ‘couper’ 2405ḥăṭuvōt חֲטֻבוֹת ‘tapis’ 2406ḥiṭṭā חִטָּה ‘froment’ 2408ḥăṭāy חֲטָי ‘péchés’ 2409ḥaṭṭāyāʾ חַטָּיָא ‘victimes expiatoires’ 2413ḥāṭam חָטַם ‘se contenir’ 2414ḥāṭaf חָטַף ‘enlever’ 2415ḥōṭēr חֹטֵר ‘verge’ 2416ḥay חַי ‘vivre’ 2417ḥay חַי ‘vie’ 2418ḥăyāʾ חֲיָא ‘vivre’ 2420ḥīdā חִידָה ‘énigme’ 2421ḥāyā חָיָה ‘vivre’ 2422ḥāyeh חָיֶה ‘vigoureuses’ 2423ḥēwāʾ חֵיוָא ‘bête’ 2424ḥayyūt חַיּוּת ‘vivant’ 2425ḥāyay חָיַי ‘vivre’ 2426ḥēl חֵל ‘rempart’ 2427ḥīl חִיל ‘douleur’ 2428ḥayil חַ֫יִל ‘armée’ 2429ḥayil חַ֫יִל ‘force’ 2430ḥēlā חֵילָה ‘rempart’ 2433ḥīn חִין ‘beauté’ 2434ḥayiṣ חַ֫יִץ ‘muraille’ 2435ḥīṣōn חִיצוֹן ‘extérieur’ 2436ḥēq חֵיק ‘sein’ 2439ḥīš חִישׁ ‘hâte’ 2440ḥīš חִישׁ ‘vite’ 2441ḥēxᵊ חֵךְ ‘bouche’ 2442ḥāxā חָכָה ‘attendre’ 2443ḥakkā חַכָּה ‘hameçon’ 2445ḥakkīm חַכִּים ‘sages’ 2447ḥaxlīlī חַכְלִילִי ‘rouges’ 2448ḥaxlilūt חַכְלִלוּת ‘rouges’ 2449ḥāxam חָכַם ‘habile’ 2450ḥāxām חָכָם ‘sage’ 2451ḥoxmā חׇכְמָה ‘sagesse’ 2452ḥoxmā חׇכְמָה ‘sagesse’ 2454ḥoxmōt חׇכְמוֹת ‘sagesse’ 2455ḥōl חֹל ‘profane’ 2456ḥālāʾ חָלָא ‘malades’ 2457ḥelʾā חֶלְאָה ‘rouille’ 2459ḥēlev חֵ֫לֶב ‘graisse’ 2461ḥālāv חָלָב ‘lait’ 2464ḥelbᵊnā חֶלְבְּנָה ‘galbanum’ 2465ḥeled חֶ֫לֶד ‘jours’ 2467ḥōled חֹ֫לֶד ‘taupe’ 2470ḥālā חָלָה ‘malade’ 2471ḥallā חַלָּה ‘gâteau’ 2472ḥălōm חֲלוֹם ‘songe’ 2474ḥallōn חַלּוֹן ‘fenêtre’ 2475ḥălōf חֲלוֹף ‘délaissés’ 2476ḥălūšā חֲלוּשָׁה ‘vaincus’ 2479ḥalḥālā חַלְחָלָה ‘angoisse’ 2480ḥālaṭ חָלַט ‘prendre’ 2481ḥălī חֲלִי ‘parure’ 2483ḥŏlī חֳלִי ‘maladie’ 2484ḥelyā חֶלְיָה ‘colliers’ 2485ḥālīl חָלִיל ‘flûte’ 2486ḥālīlā חָלִ֫ילָה ‘loin de moi’ 2487ḥălīfā חֲלִיפָה ‘rechange’ 2488ḥălīṣā חֲלִיצָה ‘dépouille’ 2489ḥēlᵊxā חֵֽלְכָה ‘malheureux’ 2490ḥālal חָלַל ‘commencer’ 2491ḥālāl חָלָל ‘mort’ 2492ḥālam חָלַם ‘songe’ 2493ḥēlem חֵ֫לֶם ‘songe’ 2495ḥallāmūt חַלָּמוּת ‘oeuf’ 2496ḥallāmīš חַלָּמִישׁ ‘dur’ 2498ḥālaf חָלַף ‘changer’ 2499ḥălaf חֲלַף ‘passeront’ 2500ḥēlef חֵ֫לֶף ‘pour’ 2502ḥālaṣ חָלַץ ‘ôter’ 2504ḥālāṣ חָלָץ ‘reins’ 2505ḥālaq חָלַק ‘diviser’ 2506ḥēleq חֵ֫לֶק ‘part’ 2508ḥălāq חֲלָק ‘possession’ 2509ḥālāq חָלָק ‘point de poil’ 2511ḥallāq חַלָּק ‘polies’ 2512ḥalluq חַלֻּק ‘polies’ 2513ḥelqā חֶלְקָה ‘sans poil’ 2514ḥălaqqā חֲלַקָּה ‘flatteries’ 2515ḥăluqqā חֲלֻקָּה ‘classification’ 2519ḥălaqlaqqōt חֲלַקְלַקּוֹת ‘glissant’ 2522ḥālaš חָלַשׁ ‘vaincre’ 2523ḥallāš חַלָּשׁ ‘faible’ 2524ḥām חָם ‘beau-père’ 2525ḥām חָם ‘chaud’ 2527ḥōm חֹם ‘chaleur’ 2528ḥĕmāʾ חֱמָא ‘furieux’ 2529ḥemʾā חֶמְאָה ‘crème’ 2530ḥāmad חָמַד ‘agréables’ 2531ḥemed חֶ֫מֶד ‘beauté’ 2532ḥemdā חֶמְדָּה ‘beaux’ 2534ḥēmā חֵמָה ‘fureur’ 2535ḥammā חַמָּה ‘soleil’ 2541ḥāmōṣ חָמוֹץ ‘opprimé’ 2542ḥammūq חַמּוּק ‘contours’ 2543ḥămōr חֲמוֹר ‘âne’ 2545ḥămōt חֲמוֹת ‘belle-mère’ 2546ḥōmeṭ חֹ֫מֶט ‘limaçon’ 2548ḥāmīṣ חָמִיץ ‘salé’ 2549ḥămīšī חֲמִישִׁי ‘cinquième’ 2550ḥāmal חָמַל ‘pitié’ 2551ḥemlā חֶמְלָה ‘épargner’ 2552ḥāmam חָמַם ‘chaleur’ 2553ḥammān חַמָּן ‘soleil’ 2554ḥāmas חָמַס ‘dépouiller’ 2555ḥāmās חָמָס ‘violence’ 2556ḥāmēṣ חָמֵץ ‘pain levé’ 2557ḥāmēṣ חָמֵץ ‘levé’ 2558ḥōmeṣ חֹ֫מֶץ ‘vinaigre’ 2559ḥāmaq חָמַק ‘s'en être allé’ 2560ḥāmar חָמַר ‘enduire’ 2561ḥemer חֶ֫מֶר ‘vin’ 2562ḥămar חֲמַר ‘vin’ 2563ḥōmer חֹ֫מֶר ‘ciment’ 2564ḥēmār חֵמָר ‘bitume’ 2565ḥămōr חֲמוֹר ‘monceau’ 2567ḥāmaš חָמַשׁ ‘cinquième’ 2568ḥāmēš חָמֵשׁ ‘cinq’ 2569ḥōmeš חֹ֫מֶשׁ ‘le cinquième’ 2570ḥōmeš חֹ֫מֶשׁ ‘ventre’ 2571ḥămušīm חֲמֻשִׁים ‘armes’ 2572ḥămiššīm חֲמִשִּׁים ‘cinquante’ 2573ḥēmet חֵ֫מֶת ‘outre’ 2580ḥēn חֵן ‘grâce’ 2583ḥānā חָנָה ‘camper’ 2587ḥannūn חַנּוּן ‘miséricordieux’ 2588ḥānūt חָנוּת ‘cachots’ 2589ḥannōt חַנּוֹת ‘plainte’ 2590ḥānaṭ חָנַט ‘embaumer’ 2591ḥinṭā חִנְטָה ‘froment’ 2593ḥānīxᵊ חָנִיךְ ‘braves’ 2594ḥănīnā חֲנִינָה ‘grâce’ 2595ḥănīt חֲנִית ‘lance’ 2596ḥānax חָנַךְ ‘dédicace’ 2597ḥănukkā חֲנֻכָּה ‘dédicace’ 2598ḥănukkā חֲנֻכָּה ‘dédicace’ 2600ḥinnām חִנָּם ‘pour rien’ 2602ḥănāmēl חֲנָמֵל ‘gelée’ 2603ḥānan חָנַן ‘grâce’ 2604ḥănan חֲנַן ‘user de compassion’ 2610ḥānēf חָנֵף ‘souiller’ 2611ḥānēf חָנֵף ‘impie’ 2612ḥōnef חֹ֫נֶף ‘impiété’ 2613ḥănuppā חֲנֻפָּה ‘impiété’ 2614ḥānaq חָנַק ‘étrangler’ 2616ḥāsad חָסַד ‘se montrer bon’ 2617ḥesed חֶ֫סֶד ‘grâce’ 2620ḥāsā חָסָה ‘refuge’ 2622ḥāsūt חָסוּת ‘abri’ 2623ḥāsīd חָסִיד ‘saints’ 2624ḥăsīdā חֲסִידָה ‘cigogne’ 2625ḥāsīl חָסִיל ‘sauterelle’ 2626ḥăsīn חֲסִין ‘puissant’ 2627ḥassir חַסִּר ‘léger’ 2628ḥāsal חָסַל ‘dévoreront’ 2629ḥāsam חָסַם ‘emmuselleras’ 2630ḥāsan חָסַן ‘conservés’ 2631ḥăsan חֲסַן ‘posséderont’ 2632ḥēsen חֵ֫סֶן ‘puissance’ 2633ḥōsen חֹ֫סֶן ‘abondance’ 2634ḥāsōn חָסֹן ‘fort’ 2635ḥăsaf חֲסַף ‘argile’ 2636ḥaspas חַסְפַּס ‘grains’ 2637ḥāsēr חָסֵר ‘diminuer’ 2638ḥāsēr חָסֵר ‘manquer’ 2639ḥeser חֶ֫סֶר ‘misère’ 2640ḥōser חֹ֫סֶר ‘disette’ 2642ḥesrōn חֶסְרוֹן ‘ce qui manque’ 2643ḥaf חַף ‘net’ 2644ḥāfāʾ חָפָא ‘en secret’ 2645ḥāfā חָפָה ‘couverte’ 2646ḥuppā חֻפָּה ‘chambre’ 2648ḥāfaz חָפַז ‘effrayer’ 2649ḥippāzōn חִפָּזוֹן ‘à la hâte’ 2651ḥōfen חֹ֫פֶן ‘mains’ 2653ḥofaf חׇפַף ‘couvrira’ 2654ḥāfēṣ חָפֵץ ‘aimer’ 2655ḥāfēṣ חָפֵץ ‘désirer’ 2656ḥēfeṣ חֵ֫פֶץ ‘plaisir’ 2658ḥāfar חָפַר ‘creuser’ 2659ḥāfēr חָפֵר ‘confondu’ 2661ḥăfōr חֲפֹר ‘rats’ 2664ḥāfaś חָפַשׂ ‘chercher’ 2665ḥēfeś חֵ֫פֶשׂ ‘le plan’ 2666ḥāfaš חָפַשׁ ‘affranchie’ 2667ḥōfeš חֹ֫פֶשׁ ‘couvertures’ 2668ḥufšā חֻפְֿשָׁה ‘affranchie’ 2669ḥofšīt חׇפְשִׁית ‘écarté’ 2670ḥofšī חׇפְשִׁי ‘libre’ 2671ḥēṣ חֵץ ‘archers’ 2672ḥāṣav חָצַב ‘creuser’ 2673ḥāṣā חָצָה ‘partager’ 2676ḥāṣōt חָצוֹת ‘milieu’ 2677ḥăṣī חֲצִי ‘milieu’ 2678ḥēṣī חֵ֫צִי ‘flèche’ 2681ḥāṣīr חָצִיר ‘repaire’ 2682ḥāṣīr חָצִיר ‘poireaux’ 2683ḥēṣen חֵ֫צֶן ‘bras’ 2684ḥōṣen חֹ֫צֶן ‘manteau’ 2685ḥăṣaf חֲצַף ‘sévère’ 2686ḥāṣaṣ חָצַץ ‘archers’ 2687ḥāṣāṣ חָצָץ ‘flèches’ 2689ḥăṣōṣᵊrā חֲצֹצְרָה ‘trompette’ 2690ḥāṣar חָצַר ‘sonner’ 2691ḥāṣēr חָצֵר ‘parc’ 2706ḥōq חֹק ‘loi’ 2707ḥāqā חָקָה ‘sculpture’ 2708ḥuqqā חֻקָּה ‘statuts’ 2710ḥāqaq חָקַק ‘bâton souverain’ 2711ḥēqeq חֵקֶק ‘résolutions’ 2713ḥāqar חָקַר ‘examiner’ 2714ḥēqer חֵ֫קֶר ‘délibérations’ 2715ḥōr חֹר ‘magistrats’ 2716ḥereʾ חֶרֶא ‘excréments’ 2717ḥārēv חָרֵב ‘sécher’ 2718ḥărav חֲרַב ‘détruite’ 2719ḥerev חֶ֫רֶב ‘épée’ 2720ḥārēv חָרֵב ‘sec’ 2721ḥōrev חֹ֫רֶב ‘chaleur’ 2723ḥorbā חׇרְבָּה ‘déserts’ 2724ḥārāvā חָֽרָבָה ‘le sec’ 2725ḥērāvōn חֵרָבוֹן ‘sécheresse’ 2727ḥārag חָרַג ‘tremblent’ 2728ḥārᵊgōl חָרְגֹּל ‘hargol’ 2729ḥārad חָרַד ‘émotion’ 2730ḥārēd חָרֵד ‘peur’ 2731ḥărādā חֲרָדָה ‘violente’ 2734ḥārā חָרָה ‘irrité’ 2737ḥārūz חָרוּז ‘rangées’ 2738ḥārūl חָרוּל ‘ronces’ 2740ḥārōn חָרוֹן ‘colère’ 2742ḥārūṣ חָרוּץ ‘or’ 2746ḥarḥur חַרְחֻר ‘chaleur brûlante’ 2747ḥereṭ חֶ֫רֶט ‘moule’ 2748ḥarṭōm חַרְטֹם ‘magiciens’ 2749ḥarṭōm חַרְטֹם ‘magicien’ 2750ḥŏrī חֳרִי ‘ardente’ 2751ḥōrī חֹרִי ‘blanc’ 2754ḥārīṭ חָרִיט ‘sacs’ 2755ḥărē-yōnīm חֲרֵי־יוֹנִים ‘fiente’ 2757ḥārīṣ חָרִיץ ‘herses’ 2758ḥārīš חָרִישׁ ‘labour’ 2759ḥărīšī חֲרִישִׁי ‘chaud’ 2760ḥārax חָרַךְ ‘rôtir’ 2761ḥărax חֲרַךְ ‘brûlés’ 2762ḥărakkīm חֲרַכִּים ‘treillis’ 2763ḥāram חָרַם ‘extermination’ 2764ḥērem חֵ֫רֶם ‘dévoué’ 2770ḥermēš חֶרְמֵשׁ ‘faucille’ 2775ḥeres חֶ֫רֶס ‘soleil’ 2777ḥarsīt חַרְסִית ‘poterie’ 2778ḥāraf חָרַף ‘affronter’ 2779ḥōref חֹ֫רֶף ‘hiver’ 2781ḥerpā חֶרְפָּה ‘opprobre’ 2782ḥāraṣ חָרַץ ‘remuer’ 2783ḥăraṣ חֲרַץ ‘reins’ 2784ḥarṣubbā חַרְצֻבָּה ‘tourmenter’ 2785ḥarṣannīm חַרְצַנִּים ‘pépins’ 2786ḥāraq חָרַק ‘grincer’ 2787ḥārar חָרַר ‘brûler’ 2788ḥārēr חָרֵר ‘lieux brûlés’ 2789ḥereś חֶ֫רֶשׂ ‘de terre’ 2790ḥāraš חָרַשׁ ‘sans rien dire’ 2791ḥereš חֶ֫רֶשׁ ‘secrètement’ 2793ḥōreš חֹ֫רֶשׁ ‘forêt’ 2794ḥōrēš חֹרֵשׁ ‘instruments’ 2795ḥērēš חֵרֵשׁ ‘sourd’ 2796ḥārāš, ḥărāšīm חָרָשׁ, חֲרָשִׁים ‘graver’ 2799ḥărōšet חֲרֹ֫שֶׁת ‘graver’ 2801ḥārat חָרַת ‘gravée’ 2803ḥāšav חָשַׁב ‘imputer’ 2804ḥăšav חֲשַׁב ‘sont’ 2805ḥēšev חֵ֫שֶׁב ‘ceinture’ 2808ḥešbōn חֶשְׁבּוֹן ‘raison’ 2810ḥiššāvōn חִשָּׁבוֹן ‘machines’ 2814ḥāšā חָשָׁה ‘rester’ 2816ḥăšōxᵊ חֲשׁוֹךְ ‘ténèbres’ 2818ḥăšaḥ חֲשַׁח ‘nécessaire’ 2819ḥašḥū חַשְׁחוּ ‘faudra’ 2820ḥāśax חָשַׂךְ ‘empêcher’ 2821ḥāšax חָשַׁךְ ‘obscurité’ 2822ḥōšex חֹ֫שֶׁךְ ‘ténèbres’ 2823ḥāšōxᵊ חָשֹׁךְ ‘obscurs’ 2824ḥešxā חֶשְׁכָה ‘obscures’ 2825ḥăšēxā חֲשֵׁכָה ‘obscurité’ 2826ḥāšal חָשַׁל ‘se traînaient’ 2827ḥăšal חֲשַׁל ‘rompt’ 2830ḥašmal חַשְׁמַל ‘airain’ 2831ḥašman חַשְׁמַן ‘grands’ 2833ḥōšen חֹ֫שֶׁן ‘pectoral’ 2834ḥāśaf חָשַׂף ‘dépouiller’ 2835ḥāśif חָשִׂף ‘petits troupeaux’ 2836ḥāšaq חָשַׁק ‘attaché’ 2837ḥēšeq חֵ֫שֶׁק ‘plaire’ 2838ḥāšūq חָשׁוּק ‘tringles’ 2839ḥiššuq חִשֻּׁק ‘moyeux’ 2840ḥiššur חִשֻּׁר ‘rais’ 2841ḥašrā חַשְׁרָה ‘amas’ 2842ḥăšaš חֲשַׁשׁ ‘herbe sèche’ 2844ḥat חַת ‘effroi’ 2846ḥātā חָתָה ‘saisir’ 2847ḥittā חִתָּה ‘terreur’ 2848ḥittūl חִתּוּל ‘bandage’ 2849ḥatḥat חַתְחַת ‘terreurs’ 2851ḥittīt חִתִּית ‘terreur’ 2852ḥātax חָתַךְ ‘fixées’ 2853ḥātal חָתַל ‘enveloppée’ 2854ḥătullā חֲתֻלָּה ‘langes’ 2856ḥātam חָתַם ‘retenir’ 2857ḥătam חֲתַם ‘scella’ 2858ḥōtemet חֹתֶ֫מֶת ‘cachet’ 2859ḥōtēn חֹתֵן ‘s'allier’ 2860ḥātān חָתָן ‘gendre’ 2861ḥătunnā חֲתֻנָּה ‘fiançailles’ 2862ḥātaf חָתַף ‘enlève’ 2863ḥetef חֶ֫תֶף ‘brigand’ 2864ḥātar חָתַר ‘forcer’ 2865ḥātat חָתַת ‘s'effrayer’ 2866ḥătat חֲתַת ‘angoisse’ 2868ṭᵊʾēv טְאֵב ‘joyeux’ 2869ṭāv טָב ‘bon’ 2871ṭᵊvūl טְבוּל ‘couleurs variées’ 2872ṭabbūr טַבּוּר ‘hauteurs’ 2873ṭāvaḥ טָבַח ‘tuer’ 2874ṭevaḥ טֶ֫בַח ‘tuer’ 2876ṭabbāḥ טַבָּח ‘gardes’ 2877ṭabbāḥ טַבָּח ‘gardes’ 2878ṭivḥā טִבְחָה ‘bétail’ 2879ṭabbāḥā טַבָּחָה ‘cuisinières’ 2881ṭāval טָבַל ‘plonger’ 2883ṭāvaʿ טָבַע ‘englouti’ 2885ṭabbaʿat טַבַּ֫עַת ‘anneau’ 2889ṭāhōr טָהוֹר ‘pur’ 2890ṭᵊhōr טְהוֹר ‘pures’ 2891ṭāhēr טָהֵר ‘pur’ 2892ṭōhar טֹ֫הַר ‘pureté’ 2893ṭohŏrā טׇהֳרָה ‘se purifier’ 2894ṭēʾṭēʾ טֵאטֵא ‘balaierai’ 2895ṭōv טוֹב ‘faire’ 2896ṭōv טוֹב ‘bon’ 2898ṭūv טוּב ‘biens’ 2901ṭāwā טָוָה ‘filèrent’ 2902ṭūḥa טוּחַ ‘recrépir’ 2903ṭōṭāfōt טוֹטָפוֹת ‘fronteaux’ 2904ṭūl טוּל ‘lever’ 2905ṭūr טוּר ‘rangées’ 2906ṭūr טוּר ‘montagne’ 2907ṭūś טוּשׂ ‘fondre’ 2908ṭᵊwāt טְוָת ‘à jeun’ 2909ṭāḥā טָחָה ‘à portée d'arc’ 2910ṭuḥōt טֻחוֹת ‘coeur’ 2911ṭᵊḥōn טְחוֹן ‘meule’ 2912ṭāḥan טָחַן ‘réduire’ 2913ṭaḥănā טַחֲנָה ‘meule’ 2914ṭᵊḥōr טְחֹר ‘hémorrhoïdes’ 2915ṭīḥa טִיחַ ‘plâtre’ 2916ṭīṭ טִיט ‘boue’ 2917ṭīn טִין ‘argile’ 2918ṭīrā טִירָה ‘enclos’ 2919ṭal טַל ‘rosée’ 2920ṭal טַל ‘rosée’ 2921ṭālāʾ טָלָא ‘marqueté’ 2922ṭᵊlāʾ טְלָא ‘agneaux’ 2924ṭāleh טָלֶה ‘agneau’ 2925ṭalṭēlā טַלְטֵלָה ‘un jet’ 2926ṭālal טָלַל ‘la couvrit’ 2927ṭᵊlal טְלַל ‘s'abritaient’ 2930ṭāmēʾ טָמֵא ‘impur’ 2931ṭāmēʾ טָמֵא ‘impur’ 2932ṭumʾā טֻמְאָה ‘souillure’ 2933ṭāmā טָמָה ‘impurs’ 2934ṭāman טָמַן ‘enfouir’ 2935ṭeneʾ טֶ֫נֶא ‘corbeille’ 2936ṭānaf טָנַף ‘salirais’ 2937ṭāʿā טָעָה ‘égarent’ 2938ṭāʿam טָעַם ‘prendre’ 2939ṭᵊʿēm טְעֵם ‘à manger’ 2940ṭaʿam טַ֫עַם ‘goût’ 2941ṭᵊʿēm טְעֵם ‘autorisation’ 2942ṭᵊʿēm טְעֵם ‘gouverneur’ 2943ṭāʿan טָעַן ‘chargez’ 2944ṭāʿan טָעַן ‘à coups’ 2945ṭaf טַף ‘enfants’ 2946ṭāfaḥ טָפַח ‘étendus’ 2947ṭefaḥ טֶ֫פַח ‘corniche’ 2948ṭōfaḥ טֹ֫פַח ‘quatre doigts’ 2949ṭippuḥīm טִפֻּחִים ‘tendresse’ 2950ṭāfal טָפַל ‘imaginer’ 2951ṭifsār טִפְסָר ‘chefs’ 2952ṭāfaf טָפַף ‘à petits pas’ 2953ṭᵊfar טְפַר ‘ongles’ 2954ṭāfaš טָפַשׁ ‘insensible’ 2956ṭārad טָרַד ‘continue’ 2957ṭᵊrad טְרַד ‘chasser’ 2958ṭᵊrōm טְרוֹם ‘avant’ 2959ṭāraḥ טָרַח ‘charge’ 2960ṭōraḥ טֹ֫רַח ‘une charge’ 2961ṭārī טָרִי ‘fraîche’ 2962ṭerem טֶ֫רֶם ‘avant’ 2963ṭāraf טָרַף ‘mis en pièces’ 2964ṭeref טֶ֫רֶף ‘carnage’ 2965ṭārāf טָרָף ‘arrachée’ 2966ṭᵊrēfā טְרֵפָה ‘déchiré’ 2968yāʾav יָאַב ‘avide’ 2969yāʾā יָאָה ‘est due’ 2973yāʾal יָאַל ‘insensés’ 2974yāʾal יָאַל ‘oser’ 2976yāʾaš יָאַשׁ ‘renoncer’ 2978ʾītōn אִיתוֹן ‘entrée’ 2980yāvav יָבַב ‘s'écrie’ 2981yᵊvūl יְבוּל ‘produits’ 2986yāval יָבַל ‘passer’ 2987yᵊval יְבַל ‘transportés’ 2988yāvāl יָבָל ‘courants’ 2990yabbāl יַבָּל ‘ulcères’ 2992yāvam יָבַם ‘comme beau-frère’ 2993yāvām יָבָם ‘beau-frère’ 2994yᵊvēmet יְבֵ֫מֶת ‘belle-soeur’ 3001yāvēš יָבֵשׁ ‘avoir séché’ 3002yāvēš יָבֵשׁ ‘sec’ 3004yabbāšā יַבָּשָׁה ‘le sec’ 3006yabbešet יַבֶּ֫שֶׁת ‘la terre’ 3007yabbešet יַבֶּ֫שֶׁת ‘la terre’ 3009yāgav יָגַב ‘laboureurs’ 3010yāgēv יָגֵב ‘champs’ 3013yāgā יָגָה ‘affliger’ 3014yāgā יָגָה ‘fut ôté’ 3015yāgōn יָגוֹן ‘douleur’ 3016yāgōr יָגוֹר ‘trembler’ 3018yᵊgīʿa יְגִיעַ ‘travail’ 3019yāgīʿa יָגִיעַ ‘sont fatigués’ 3021yāgēʿa יָגֵעַ ‘fatiguer’ 3022yāgāʿ יָגָע ‘ce qu'il a gagné’ 3023yāgēʿa יָגֵעַ ‘épuisé’ 3024yᵊgiʿā יְגִעָה ‘fatigue’ 3025yāgōr יָגֹר ‘être effrayé’ 3027yād יָד ‘main’ 3028yad יַד ‘main’ 3029yᵊdāʾ יְדָא ‘glorifier’ 3032yādad יָדַד ‘tirer au sort’ 3033yᵊdidūt יְדִדוּת ‘objet de mon amour’ 3034yādā יָדָה ‘louer’ 3039yādīd יָדִיד ‘bien-aimé’ 3045yādaʿ יָדַע ‘savoir’ 3046yᵊdaʿ יְדַע ‘savoir’ 3049yiddᵊʿōnī יִדְּעֹנִי ‘devin’ 3051yāhav יָהַב ‘allons!’ 3052yᵊhav יְהַב ‘payer’ 3053yᵊhāv יְהָב ‘sort’ 3054yāhad יָהַד ‘se firent Juifs’ 3066yᵊhūdīt יְהוּדִית ‘langue Judaïque’ 3093yāhīr יָהִיר ‘hautain’ 3095yahălōm יַהֲלֹם ‘diamant’ 3104yōvēl יוֹבֵל ‘jubilé’ 3105yūval יוּבַל ‘courant’ 3117yōm יוֹם ‘jour’ 3118yōm יוֹם ‘jour’ 3119yōmām יוֹמָם ‘jour’ 3121yāwēn יָוֵן ‘fond’ 3123yōnā יוֹנָה ‘colombe’ 3126yōnēq יוֹנֵק ‘faible plante’ 3127yōneqet יוֹנֶ֫קֶת ‘rameau’ 3128yōnat ʾēlem rᵊḥōqīm יוֹנַת אֵלֶם רְחֹקִים ‘Colombe des térébinthes lointains’ 3138yōreh יוֹרֶה ‘la pluie de la première (saison)’ 3148yōtēr יוֹתֵר ‘autre’ 3154yezaʿ יֶ֫זַע ‘de manière à exciter la sueur’ 3161yāḥad יָחַד ‘s'unir’ 3162yaḥad יַ֫חַד ‘ensemble’ 3173yāḥīd יָחִיד ‘unique’ 3175yāḥīl יָחִיל ‘attendre’ 3176yāḥal יָחַל ‘attendre’ 3179yāḥam יָחַם ‘entrer en chaleur’ 3180yaḥmūr יַחְמוּר ‘daim’ 3182yāḥēf יָחֵף ‘à nu-pieds’ 3186yāḥar יָחַר ‘tarda au delà’ 3187yāḥaś יָחַשׂ ‘généalogie’ 3188yaḥaś יַ֫חַשׂ ‘généalogique’ 3190yāṭav יָטַב ‘bien’ 3191yᵊṭav יְטַב ‘juger bon’ 3196yayin יַ֫יִן ‘vin’ 3197yax יַךְ ‘près du chemin’ 3198yāxaḥ יָכַח ‘justifier’ 3201yāxōl יָכֹל ‘pouvoir’ 3202yᵊxil יְכִל ‘pouvoir’ 3205yālad יָלַד ‘enfanter’ 3206yeled יֶ֫לֶד ‘jeune homme’ 3207yaldā יַלְדָּה ‘jeune fille’ 3208yaldūt יַלְדוּת ‘jeunesse’ 3209yillōd יִלּוֹד ‘naître’ 3211yālīd יָלִיד ‘né’ 3212yālax יָלַךְ ‘marcher’ 3213yālal יָלַל ‘gémir’ 3214yᵊlēl יְלֵל ‘hurlements’ 3215yᵊlālā יְלָלָה ‘lamentation’ 3216yālaʿ יָלַע ‘prendre à la légère’ 3217yallefet יַלֶּ֫פֶת ‘une dartre’ 3218yeleq יֶ֫לֶק ‘sauterelle’ 3219yalqūṭ יַלְקוּט ‘poche’ 3220yām יָם ‘la mer’ 3221yam יַם ‘mer’ 3222yēmim יֵמִם ‘sources chaudes’ 3225yāmīn יָמִין ‘droite’ 3227yᵊmīnī יְמִינִי ‘droit’ 3231yāman יָמַן ‘à droite’ 3233yᵊmānī יְמָנִי ‘droit’ 3235yāmar יָמַר ‘se glorifier’ 3237yāmaš יָמַשׁ ‘toucher’ 3238yānā יָנָה ‘maltraiter’ 3240yānaḥ יָנַח ‘placer’ 3242yᵊnīqā יְנִיקָה ‘rameaux’ 3243yānaq יָנַק ‘allaiter’ 3244yanšūf יַנְשׁוּף ‘chouette’ 3245yāsad יָסַד ‘être fondé’ 3246yᵊsud יְסֻד ‘il était parti’ 3247yᵊsōd יְסוֹד ‘au pied’ 3248yᵊsūdā יְסוּדָה ‘fondée’ 3249yswr יסור ‘se détournent’ 3250yissōr יִסּוֹר ‘convaincu’ 3251yāsax יָסַךְ ‘répandra’ 3254yāsaf יָסַף ‘encore’ 3255yᵊsaf יְסַף ‘s'accroître’ 3256yāsar יָסַר ‘châtier’ 3257yāʿ יָע ‘pelles’ 3259yāʿad יָעַד ‘rencontrer’ 3261yāʿā יָעָה ‘emportera’ 3264yāʿōr יָעוֹר ‘au milieu’ 3267yāʿaz יָעַז ‘audacieux’ 3271yāʿaṭ יָעַט ‘couvert’ 3272yᵊʿaṭ יְעַט ‘conseillers’ 3276yāʿal יָעַל ‘profiter’ 3277yāʿēl יָעֵל ‘boucs sauvages’ 3280yaʿălā יַעֲלָה ‘gazelle’ 3282yaʿan יַעַן ‘parce que’ 3283yāʿēn יָעֵן ‘autruche’ 3284yaʿănā יַעֲנָה ‘autruche’ 3286yāʿēf יָעֵף ‘se fatiguer’ 3287yāʿēf יָעֵף ‘fatigué’ 3288yᵊʿāf יְעָף ‘rapide’ 3289yāʿaṣ יָעַץ ‘donner un conseil’ 3293yaʿar יַ֫עַר ‘Jaar’ 3295yaʿrā יַעְרָה ‘forêt’ 3302yāfā יָפָה ‘beau’ 3303yāfeh יָפֶה ‘belle’ 3304yᵊfēh-fiyyā יְפֵה־פִיָּה ‘très belle’ 3306yāfaḥ יָפַח ‘elle soupire’ 3307yāfēaḥ יָפֵחַ ‘respirent’ 3308yŏfī יֳפִי ‘beauté’ 3313yāfaʿ יָפַע ‘resplendir’ 3314yifʿā יִפְעָה ‘beauté’ 3318yāṣāʾ יָצָא ‘produire’ 3319šēṣī שֵׁיצִי ‘achevée’ 3320yāṣav יָצַב ‘se tenir’ 3321yᵊṣav יְצַב ‘savoir’ 3322yāṣag יָצַג ‘placer’ 3323yiṣhār יִצְהָר ‘huile’ 3326yāṣūʿa יָצוּעַ ‘couche’ 3329yāṣīʾ יָצִיא ‘étaient sortis’ 3330yaṣṣīv יַצִּיב ‘vérité’ 3331yāṣaʿ יָצַע ‘se coucher’ 3332yāṣaq יָצַק ‘verser’ 3333yᵊṣuqā יְצֻקָה ‘fondues’ 3334yāṣar יָצַר ‘angoisse’ 3335yāṣar יָצַר ‘former’ 3336yēṣer יֵ֫צֶר ‘pensée’ 3338yᵊṣurīm יְצֻרִים ‘membres’ 3341yāṣat יָצַת ‘mettre (le feu)’ 3342yeqev יֶ֫קֶב ‘cuve’ 3344yāqad יָקַד ‘brûler’ 3345yᵊqad יְקַד ‘ardente’ 3346yᵊqēdāʾ יְקֵדָא ‘brûlé’ 3349yiqqᵊhā יִקְּהָה ‘obéissent’ 3350yᵊqōd יְקוֹד ‘embrasement’ 3351yᵊqūm יְקוּם ‘êtres’ 3352yāqōš יָקוֹשׁ ‘oiseleur’ 3353yāqūš יָקוּשׁ ‘oiseleur’ 3357yaqqīr יַקִּיר ‘chéri’ 3358yaqqīr יַקִּיר ‘illustre’ 3363yāqaʿ יָקַע ‘pendre’ 3364yāqaṣ יָקַץ ‘se réveiller’ 3365yāqar יָקַר ‘célèbre’ 3366yᵊqār יְקָר ‘grandeur’ 3367yᵊqār יְקָר ‘gloire’ 3368yāqār יָקָר ‘rare’ 3369yāqōš יָקֹשׁ ‘piège’ 3372yārēʾ יָרֵא ‘avoir peur’ 3373yārēʾ יָרֵא ‘craindre’ 3374yirʾā יִרְאָה ‘crainte’ 3381yārad יָרַד ‘descendre’ 3384yārāʾ יָרָא ‘élever’ 3387yārōq יָרוֹק ‘ce qui est vert’ 3391yeraḥ יֶ֫רַח ‘mois’ 3393yᵊraḥ יְרַח ‘mois’ 3394yārēaḥ יָרֵחַ ‘lune’ 3399yāraṭ יָרַט ‘perdition’ 3401yārīv יָרִיב ‘adversaires’ 3407yᵊrīʿā יְרִיעָה ‘tapis’ 3409yārēxᵊ יָרֵךְ ‘cuisse’ 3410yarxāʾ יַרְכָא ‘cuisses’ 3411yarxā יַרְכָה ‘limite’ 3415yāraʿ יָרַע ‘déplaire’ 3417yāraq יָרַק ‘cracher (au visage)’ 3418yereq יֶ֫רֶק ‘vert’ 3419yārāq יָרָק ‘potager’ 3420yērāqōn יֵרָקוֹן ‘nielle’ 3422yᵊraqraq יְרַקְרַק ‘verdâtre’ 3423yāraš יָרַשׁ ‘possession’ 3424yᵊrēšā יְרֵשָׁה ‘se rendre maître’ 3425yᵊruššā יְרֻשָּׁה ‘prendre possession’ 3426yēš יֵשׁ ‘être’ 3427yāšav יָשַׁב ‘habiter’ 3444yᵊšūʿā יְשׁוּעָה ‘secours’ 3445yešaḥ יֶ֫שַׁח ‘la faim’ 3447yāšaṭ יָשַׁט ‘tendre’ 3451yᵊšīmā יְשִׁימָה ‘non traduit’ 3452yᵊšīmōn יְשִׁימוֹן ‘désert’ 3453yāšīš יָשִׁישׁ ‘vieillards’ 3455yāśam יָשַׂם ‘mettre’ 3456yāšam יָשַׁם ‘désolées’ 3462yāšēn יָשֵׁן ‘dormir’ 3463yāšēn יָשֵׁן ‘dormir’ 3465yāšān יָשָׁן ‘ancien’ 3467yāšaʿ יָשַׁע ‘défendre’ 3468yēšaʿ יֵ֫שַׁע ‘sauver’ 3471yāšᵊfeh יָֽשְׁפֶה ‘jaspe’ 3474yāšar יָשַׁר ‘trouver bon’ 3476yōšer יֹ֫שֶׁר ‘droiture’ 3477yāšār יָשָׁר ‘droit’ 3483yᵊšārā יְשָׁרָה ‘droiture’ 3486yāšēš יָשֵׁשׁ ‘cheveux blancs’ 3487yāt יָת ‘à qui’ 3488yᵊtiv יְתִב ‘établir’ 3489yātēd יָתֵד ‘pieu’ 3490yātōm יָתוֹם ‘orphelin’ 3491yᵊtūr יְתוּר ‘il parcourt’ 3493yattīr יַתִּיר ‘extraordinaire’ 3498yātar יָתַר ‘rester’ 3499yeter יֶ֫תֶר ‘supérieur’ 3502yitrā יִתְרָה ‘qui leur reste’ 3504yitrōn יִתְרוֹן ‘avantage’ 3508yōteret יֹתֶ֫רֶת ‘grand lobe’ 3510kāʾav כָּאַב ‘souffrant’ 3511kᵊʾēv כְּאֵב ‘douleur’ 3512kāʾā כָּאָה ‘brisé’ 3513kāvēd כָּבֵד ‘riche’ 3514kōved כֹּ֫בֶד ‘pesant’ 3515kāvēd כָּבֵד ‘grand’ 3516kāvēd כָּבֵד ‘foie’ 3517kᵊvēdut כְּבֵדֻת ‘difficile’ 3518kāvā כָּבָה ‘s'éteindre’ 3519kāvōd כָּבוֹד ‘gloire’ 3520kāvōd כָּבוֹד ‘bagages’ 3523kāvīr כָּבִיר ‘chevet’ 3524kabbīr כַּבִּיר ‘impétueux’ 3525kevel כֶּ֫בֶל ‘liens’ 3526kāvas כָּבַס ‘laver’ 3527kāvar כָּבַר ‘multiplie’ 3528kᵊvār כְּבָר ‘déjà été’ 3530kivrā כִּבְרָה ‘certaine’ 3531kᵊvārā כְּבָרָה ‘crible’ 3532keveś כֶּ֫בֶשׂ ‘agneau’ 3533kāvaš כָּבַשׁ ‘assujettir’ 3534keveš כֶּ֫בֶשׁ ‘marchepied’ 3535kivśā כִּבְשָׂה ‘brebis’ 3536kivšān כִּבְשָׁן ‘fournaise’ 3537kad כַּד ‘cruche’ 3538kᵊdav כְּדַב ‘mensonges’ 3539kadkōd כַּדְכֹּד ‘rubis’ 3541kōh כֹּה ‘telle’ 3542 כָּה ‘ici’ 3543kāhā כָּהָה ‘s'être affaibli’ 3544kēheh כֵּהֶה ‘devenir pâle’ 3545kēhā כֵּהָה ‘remède’ 3546kᵊhal כְּהַל ‘pouvoir’ 3547kāhan כָּהַן ‘sacerdoce’ 3548kōhēn כֹּהֵן ‘sacrificateur’ 3549kāhēn כָּהֵן ‘sacrificateur’ 3550kᵊhunnā כְּהֻנָּה ‘sacerdoce’ 3551kawwā כַּוָּה ‘fenêtres’ 3553kōvaʿ כּוֹבַע ‘casque’ 3554kāwā כָּוָה ‘être brûlé’ 3555kᵊwiyyā כְּוִיָּה ‘brûlure’ 3556kōxāv כּוֹכָב ‘étoile’ 3557kūl כּוּל ‘nourrir’ 3558kūmāz כּוּמָז ‘bagues’ 3559kūn כּוּן ‘arrêter’ 3561kawwān כַּוָּן ‘gâteaux’ 3563kōs כּוֹס ‘coupe’ 3564kūr כּוּר ‘fournaise’ 3574kōšārā כּוֹשָׁרָה ‘captifs’ 3576kāzav כָּזַב ‘mentir’ 3577kāzāv כָּזָב ‘mensonge’ 3581kōaḥ כֹּחַ ‘richesse’ 3582kāḥad כָּחַד ‘cacher’ 3583kāḥal כָּחַל ‘mettre du fard’ 3584kāḥaš כָּחַשׁ ‘mentir’ 3585kaḥaš כַּ֫חַשׁ ‘mensonge’ 3586keḥāš כֶּחָשׁ ‘menteurs’ 3587 כִּי ‘marque flétrissante’ 3588 כִּי ‘que’ 3589kīd כִּיד ‘ruine’ 3590kīdōd כִּידוֹד ‘étincelles’ 3591kīdōn כִּידוֹן ‘javelot’ 3593kīdōr כִּידוֹר ‘combattre’ 3595kiyyōr כִּיֹּר ‘cuve’ 3596kīlay כִּילַי ‘fourbe’ 3597kēlappōt כֵּילַפּוֹת ‘marteaux’ 3599kīs כִּיס ‘sac’ 3600kīr כִּיר ‘le foyer’ 3601kīšōr כִּישׁוֹר ‘quenouille’ 3602kāxā כָּ֫כָה ‘ainsi’ 3603kikkār כִּכָּר ‘talent’ 3604kikkēr כִּכֵּר ‘talents’ 3605kōl כֹּל ‘tout’ 3606kōl כֹּל ‘tout’ 3607kālāʾ כָּלָא ‘tomber’ 3608keleʾ כֶּ֫לֶא ‘prison’ 3610kilʾayim כִּלְאַיִם ‘espèces différentes’ 3611kelev כֶּ֫לֶב ‘chien’ 3615kālā כָּלָה ‘achever’ 3616kāleh כָּלֶה ‘languiront’ 3617kālā כָּלָה ‘entièrement’ 3618kallā כַּלָּה ‘belle fille’ 3619kᵊlūv כְּלוּב ‘corbeille’ 3623kᵊlūlā כְּלוּלָה ‘fiancée’ 3624kelaḥ כֶּ֫לַח ‘vieillesse’ 3627kᵊlī כְּלִי ‘objets’ 3628kᵊlīʾ כְּלִיא ‘prison’ 3629kilyā כִּלְיָה ‘rognons’ 3631killāyōn כִּלָּיוֹן ‘languissant’ 3632kālīl כָּלִיל ‘entièrement’ 3634kālal כָּלַל ‘rendre parfait’ 3635kᵊlal כְּלַל ‘relever’ 3637kālam כָּלַם ‘objet de honte’ 3639kᵊlimmā כְּלִמָּה ‘reproches’ 3640kᵊlimmūt כְּלִמּוּת ‘honte’ 3642kāmah כָּמַהּ ‘soupire’ 3644kᵊmō כְּמוֹ ‘dès’ 3646kammōn כַּמֹּן ‘cumin’ 3647kāmas כָּמַס ‘caché’ 3648kāmar כָּמַר ‘être ému’ 3649kōmer כֹּ֫מֶר ‘prêtres’ 3650kimrīr כִּמְרִיר ‘noirs’ 3651kēn כֵּן ‘ainsi’ 3652kēn כֵּן ‘ainsi’ 3653kēn כֵּן ‘charge’ 3654kēn כֵּן ‘poux’ 3655kānā כָּנָה ‘flatter’ 3657kannā כַּנָּה ‘non traduit’ 3658kinnōr כִּנּוֹר ‘harpe’ 3660kᵊnēmāʾ כְּנֵ֫מָא ‘suivant’ 3661kānan כָּנַן ‘non traduit’ 3664kānas כָּנַס ‘rassembler’ 3665kānaʿ כָּנַע ‘humilier’ 3666kinʿā כִּנְעָה ‘ce qui t'appartient’ 3670kānaf כָּנַף ‘se cacheront’ 3671kānāf כָּנָף ‘ailes’ 3673kᵊnaš כְּנַשׁ ‘s'assembler’ 3674kᵊnāt כְּנָת ‘collègues’ 3675kᵊnāt כְּנָת ‘collègues’ 3676kēs כֵּס ‘a été levée’ 3677keseʾ כֶּ֫סֶא ‘lune’ 3678kissēʾ כִּסֵּא ‘trône’ 3680kāsā כָּסָה ‘couvrir’ 3681kāsūy כָּסוּי ‘couverture’ 3682kᵊsūt כְּסוּת ‘voile’ 3683kāsaḥ כָּסַח ‘être coupé’ 3684kᵊsīl כְּסִיל ‘insensé’ 3685kᵊsīl כְּסִיל ‘Orion’ 3687kᵊsīlūt כְּסִילוּת ‘folie’ 3688kāsal כָּסַל ‘insensés’ 3689kesel כֶּ֫סֶל ‘flancs’ 3690kislā כִּסְלָה ‘soutien’ 3697kāsam כָּסַם ‘couper’ 3698kussemet כֻּסֶּ֫מֶת ‘épeautre’ 3699kāsas כָּסַס ‘compterez’ 3700kāsaf כָּסַף ‘languir’ 3701kesef כֶּ֫סֶף ‘argent’ 3702kᵊsaf כְּסַף ‘argent’ 3704keset כֶּ֫סֶת ‘coussinets’ 3705kᵊʿan כְּעַן ‘donc’ 3706kᵊʿenet כְּעֶ֫נֶת ‘etc’ 3707kāʿas כָּעַס ‘irriter’ 3708kaʿas כַּ֫עַס ‘indigné’ 3709kaf כַּף ‘main’ 3710kēf כֵּף ‘rochers’ 3711kāfā כָּפָה ‘apaise’ 3712kippā כִּפָּה ‘branche de palmier’ 3713kᵊfōr כְּפוֹר ‘coupe’ 3714kāfīs כָּפִיס ‘bois’ 3715kᵊfīr כְּפִיר ‘lionceau’ 3717kāfal כָּפַל ‘doubler’ 3718kefel כֶּ֫פֶל ‘double’ 3719kāfan כָּפַן ‘étendit’ 3720kāfān כָּפָן ‘famine’ 3721kāfaf כָּפַף ‘se courber’ 3722kipper כִּפֶּר ‘expiation’ 3723kāfār כָּפָר ‘villages’ 3724kōfer כֹּפֶר ‘rançon’ 3725kippurīm כִּפֻּרִים ‘expiation’ 3727kappōret כַּפֹּרֶת ‘propitiatoire’ 3728kāfaš כָּפַשׁ ‘couvert’ 3729kᵊfat כְּפַת ‘lier’ 3730kaftōr כַּפְתּוֹר ‘pomme’ 3733kār כָּר ‘agneaux’ 3734kōr כֹּר ‘cor’ 3735kᵊrāʾ כְּרָא ‘troublé’ 3736krbl כרבל ‘revêtu’ 3737karbᵊlāʾ כַּרְבְּלָא ‘manteaux’ 3738xūr כוּר ‘creuser’ 3739kārā כָּרָה ‘acheter’ 3740kērā כֵּרָה ‘repas’ 3741kārā כָּרָה ‘demeures’ 3742kᵊrūv כְּרוּב ‘chérubin’ 3744kārōz כָּרוֹז ‘héraut’ 3745kᵊraz כְּרַז ‘publia’ 3748kᵊrītūt כְּרִיתוּת ‘divorce’ 3749karkōv כַּרְכֹּב ‘rebord’ 3750karkōm כַּרְכֹּם ‘safran’ 3753kirkārā כִּרְכָּרָה ‘dromadaire’ 3754kerem כֶּרֶם ‘vigne’ 3755kāram כָּרַם ‘vigneron’ 3758karmīl כַּרְמִיל ‘cramoisi’ 3759karmel כַּרְמֶל ‘verger’ 3764korsēʾ כׇּרְסֵא ‘trône’ 3765kirsēm כִּרְסֵם ‘ronger’ 3766kāraʿ כָּרַע ‘genou’ 3767keraʿ כֶּ֫רַע ‘jambes’ 3768karpas כַּרְפַּס ‘vertes’ 3769kārar כָּרַר ‘danser’ 3770kᵊrēś כְּרֵשׂ ‘ventre’ 3772kārat כָּרַת ‘couper’ 3773kārutā כָּרֻתָה ‘poutres’ 3775keśev כֶּ֫שֶׂב ‘brebis’ 3776kiśbā כִּשְׂבָּה ‘brebis’ 3780kāśā כָּשָׂה ‘replet’ 3781kaššīl כַּשִּׁיל ‘haches’ 3782kāšal כָּשַׁל ‘renverser’ 3783kiššālōn כִּשָּׁלוֹן ‘chute’ 3784kāšaf כָּשַׁף ‘enchanteurs’ 3785kešef כֶּ֫שֶׁף ‘sortilèges’ 3786kaššāf כַּשָּׁף ‘magiciens’ 3787kāšēr כָּשֵׁר ‘convenable’ 3788kišrōn כִּשְׁרוֹן ‘succès’ 3789kātav כָּתַב ‘écrire’ 3790kᵊtav כְּתַב ‘écrire’ 3791kᵊtāv כְּתָב ‘un écrit’ 3792kᵊtāv כְּתָב ‘être écrit’ 3793kᵊtōvet כְּתֹ֫בֶת ‘vous ne ferez point’ 3795kātīt כָּתִית ‘concassées’ 3796kōtel כֹּ֫תֶל ‘mur’ 3797kᵊtal כְּתַל ‘mur’ 3799kātam כָּתַם ‘marquée’ 3800ketem כֶּ֫תֶם ‘or’ 3801kuttōnet כֻּתֹּ֫נֶת ‘tunique’ 3802kātēf כָּתֵף ‘côté’ 3803kātar כָּתַר ‘envelopper’ 3804keter כֶּ֫תֶר ‘couronne’ 3805kōteret כֹּתֶ֫רֶת ‘chapiteau’ 3806kātaš כָּתַשׁ ‘pilerais’ 3807kātat כָּתַת ‘écraser’ 3808lōʾ לֹא ‘pas’ 3809lāʾ לָא ‘ne’ 3811lāʾā לָאָה ‘s'efforcer’ 3813lāʾaṭ לָאַט ‘couvert’ 3814lāʾṭ לָאט ‘doucement’ 3816lᵊʾōm לְאֹם ‘peuple’ 3820lēv לֵב ‘coeur’ 3821lēv לֵב ‘coeur’ 3823lāvav לָבַב ‘ravir le coeur’ 3824lēvāv לֵבָב ‘coeur’ 3825lᵊvav לְבַב ‘coeur’ 3826libbā לִבָּה ‘coeur’ 3827labbā לַבָּה ‘flamme’ 3828lᵊvōnā לְבֹנָה ‘encens’ 3830lᵊvūš לְבוּשׁ ‘vêtements’ 3831lᵊvūš לְבוּשׁ ‘vêtement’ 3832lāvaṭ לָבַט ‘court à sa perte’ 3833lᵊvī לְבִי ‘lionne’ 3834lᵊvivā לְבִבָה ‘gâteaux’ 3835lāvēn לָבֵן ‘blanchir’ 3836lāvān לָבָן ‘blanc’ 3839livneh לִבְנֶה ‘peuplier’ 3840livnā לִבְנָה ‘transparent’ 3842lᵊvānā לְבָנָה ‘lune’ 3843lᵊvēnā לְבֵנָה ‘brique’ 3847lāvēš לָבֵשׁ ‘vêtir’ 3848lᵊvēš לְבֵשׁ ‘être revêtu’ 3849lōg לֹג ‘log’ 3851lahav לַ֫הַב ‘flamme’ 3852lehāvā לֶהָבָה ‘flamme’ 3854lahag לַ֫הַג ‘étude’ 3856lāhah לָהַה ‘languissaient’ 3857lāhaṭ לָהַט ‘embraser’ 3858lahaṭ לַ֫הַט ‘flamboyante’ 3859lāham לָהַם ‘friandises’ 3860lāhēn לָהֵן ‘pour cela’ 3861lāhēn לָהֵן ‘mais’ 3862lahăqā לַהֲקָה ‘assemblée’ 3863 לוּ ‘si’ 3867lāwā לָוָה ‘s'attacher’ 3868lūz לוּז ‘tortueuses’ 3869lūz לוּז ‘amandier’ 3871lūaḥ לוּחַ ‘tables’ 3874lūṭ לוּט ‘être enveloppé’ 3875lōṭ לוֹט ‘le voile’ 3879lēwāy לֵוָי ‘Lévite’ 3880liwyā לִוְיָה ‘couronne’ 3883lūl לוּל ‘escalier tournant’ 3884lūlēʾ לוּלֵא ‘si je n'avais pas’ 3885lūn לוּן ‘passer la nuit’ 3886lūʿa לוּעַ ‘jusqu'à la folie’ 3887līṣ לִיץ ‘interprète’ 3888lūš לוּשׁ ‘pétrir’ 3890lᵊwāt לְוָת ‘chez toi’ 3891lāzūt לָזוּת ‘détours’ 3892laḥ לַח ‘vert’ 3893lēaḥ לֵחַ ‘vigueur’ 3894lᵊḥūm לְחוּם ‘rassasier’ 3895lᵊḥī לְחִי ‘joue’ 3897lāḥax לָחַךְ ‘dévorer’ 3898lāḥam לָחַם ‘combattre’ 3899leḥem לֶ֫חֶם ‘pain’ 3900lᵊḥēm לְחֵם ‘festin’ 3901lāḥem לָחֶם ‘guerre’ 3904lᵊḥēnā לְחֵנָה ‘concubines’ 3905lāḥaṣ לָחַץ ‘faire souffrir’ 3906laḥaṣ לַ֫חַץ ‘oppression’ 3907lāḥaš לָחַשׁ ‘parler tout bas’ 3908laḥaš לַ֫חַשׁ ‘enchantement’ 3909lāṭ לָט ‘enchantement’ 3910lōṭ לֹט ‘myrrhe’ 3911lᵊṭāʾā לְטָאָה ‘tortue’ 3913lāṭaš לָטַשׁ ‘forger’ 3914lōyā לֹיָה ‘ornements’ 3915laylā לַ֫יְלָה ‘nuit’ 3916lēlāʾ לֵילָא ‘nuit’ 3917līlīt לִילִית ‘spectre de la nuit’ 3918layiš לַ֫יִשׁ ‘lion’ 3920lāxad לָכַד ‘prendre’ 3921lexed לֶ֫כֶד ‘embûche’ 3924lūlay לוּלַי ‘lacets’ 3925lāmad לָמַד ‘enseigner’ 3926lᵊmō לְמוֹ ‘pour’ 3928limmud לִמֻּד ‘disciples’ 3930lōʿa לֹעַ ‘gorge’ 3931lāʿav לָעַב ‘se moquèrent’ 3932lāʿag לָעַג ‘se moquer’ 3933laʿag לַ֫עַג ‘raillerie’ 3934lāʿēg לָעֵג ‘moqueur’ 3937lāʿaz לָעַז ‘barbare’ 3938lāʿaṭ לָעַט ‘manger’ 3939laʿănā לַעֲנָה ‘absinthe’ 3940lappīd לַפִּיד ‘flamme’ 3942lifnāy לִפְנָ֑י ‘le devant’ 3943lāfat לָפַת ‘embrasser’ 3944lāṣōn לָצוֹן ‘moqueurs’ 3945lāṣaṣ לָצַץ ‘moqueurs’ 3947lāqaḥ לָקַח ‘prendre’ 3948leqaḥ לֶ֫קַח ‘instruction’ 3950lāqaṭ לָקַט ‘ramasser’ 3951leqeṭ לֶ֫קֶט ‘ce qui reste à glaner’ 3952lāqaq לָקַק ‘laper’ 3953lāqaš לָקַשׁ ‘grappillent’ 3954leqeš לֶ֫קֶשׁ ‘le regain’ 3955lāšād לָשָׁד ‘gâteau’ 3956lāšōn לָשׁוֹן ‘langue’ 3957liškā לִשְׁכָּה ‘chambre’ 3958lešem לֶ֫שֶׁם ‘une opale’ 3960lāšan לָשַׁן ‘calomnier’ 3961liššān לִשָּׁן ‘langue’ 3963letex לֶ֫תֶךְ ‘léthec’ 3964māʾ מָא ‘ce’ 3965maʾăvūs מַאֲבוּס ‘greniers’ 3966mᵊʾōd מְאֹד ‘très’ 3967mēʾā מֵאָה ‘cent’ 3969mᵊʾā מְאָה ‘cent’ 3970maʾăway מַאֲוַי ‘désirs’ 3971mʾūm מאוּם ‘défaut’ 3972mᵊʾūmā מְא֫וּמָה ‘rien’ 3973māʾōs מָאוֹס ‘dédain’ 3974māʾōr מָאוֹר ‘luminaire’ 3975mᵊʾūrā מְאוּרָה ‘caverne’ 3976mōʾzēn מֹאזֵן ‘balance’ 3977mōʾzēnᵊyāʾ מֹאזֵנְיָא ‘balance’ 3978maʾăxāl מַאֲכָל ‘à manger’ 3979maʾăxelet מַאֲכֶ֫לֶת ‘couteau’ 3980maʾăxōlet מַאֲכֹ֫לֶת ‘être dévoré’ 3981maʾămāṣ מַאֲמָץ ‘forces’ 3982maʾămar מַאֲמַר ‘ordres’ 3983mēʾmar מֵאמַר ‘une demande’ 3984māʾn מָאן ‘ustensiles’ 3985māʾēn מָאֵן ‘refuser’ 3986māʾēn מָאֵן ‘refuser’ 3987mēʾēn מֵאֵן ‘qui refuse’ 3988māʾas מָאַס ‘mépriser’ 3989maʾăfeh מַאֲפֶה ‘cuit’ 3990maʾăfēl מַאֲפֵל ‘ténèbres’ 3991maʾpēlᵊyā מַאְפֵּלְיָה ‘épaisses ténèbres’ 3992māʾar מָאַר ‘invétérée’ 3993maʾărāv מַאֲרָב ‘embuscade’ 3994mᵊʾērā מְאֵרָה ‘malédiction’ 3995mivdālā מִבְדָּלָה ‘endroit séparé’ 3996māvōʾ מָבוֹא ‘occident’ 3997mᵊvōʾā מְבוֹאָה ‘au bord’ 3998mᵊvūxā מְבוּכָה ‘confusion’ 3999mabbūl מַבּוּל ‘déluge’ 4000māvōn מָבוֹן ‘qui enseignaient’ 4001mᵊvūsā מְבוּסָה ‘écraser’ 4002mabbūʿa מַבּוּעַ ‘source’ 4003mᵊvūqā מְבוּקָה ‘on dévaste’ 4004mivḥōr מִבְחוֹר ‘élite’ 4005mivḥār מִבְחָר ‘choisir’ 4007mabbāṭ מַבָּט ‘confiance’ 4008mivṭāʾ מִבְטָא ‘parole échappée’ 4009mivṭāḥ מִבְטָח ‘soutien’ 4010mavlīgīt מַבְלִיגִית ‘soulager’ 4011mivneh מִבְנֶה ‘construite’ 4013mivṣār מִבְצָר ‘fortes’ 4015mivrāḥ מִבְרָח ‘fuyards’ 4016māvōš מָבוֹשׁ ‘parties honteuses’ 4018mᵊvaššᵊlōt מְבַשְּׁלוֹת ‘foyers’ 4020migbālōt מִגְבָּלֹת ‘non traduit’ 4021migbāʿōt מִגְבָּעוֹת ‘bonnets’ 4022meged מֶ֫גֶד ‘meilleurs fruits’ 4026migdāl מִגְדָּל ‘tour’ 4030migdānā מִגְדָּנָה ‘riches présents’ 4032māgōr מָגוֹר ‘épouvante’ 4033māgōr מָגוֹר ‘pèlerinage’ 4034mᵊgōrā מְגוֹרָה ‘redouter’ 4035mᵊgūrā מְגוּרָה ‘frayeur’ 4037magzērā מַגְזֵרָה ‘haches’ 4038maggāl מַגָּל ‘faucille’ 4039mᵊgillā מְגִלָּה ‘rouleau’ 4040mᵊgillā מְגִלָּה ‘rouleau’ 4041mᵊgammā מְגַמָּה ‘se porter’ 4042māgan מָגַן ‘livrer’ 4043māgēn מָגֵן ‘bouclier’ 4044mᵊginnā מְגִנָּה ‘endurcissement’ 4045migʿeret מִגְעֶ֫רֶת ‘la menace’ 4046maggēfā מַגֵּפָה ‘plaie’ 4048māgar מָגַר ‘avoir jeté’ 4049mᵊgar מְגַר ‘renverse’ 4050mᵊgērā מְגֵרָה ‘scie’ 4052migrāʿā מִגְרָעָה ‘tout autour en dehors’ 4053megrāfā מֶגְרָפָה ‘mottes’ 4054migrāš מִגְרָשׁ ‘banlieue’ 4055mad מַד ‘vêtement’ 4056madbaḥ מַדְבַּח ‘autel’ 4057midbār מִדְבָּר ‘désert’ 4058mādad מָדַד ‘mesurer’ 4059mādad מָדַד ‘finira’ 4060middā מִדָּה ‘mesure’ 4061mindā מִנְדָּה ‘tribut’ 4062madhēvā מַדְהֵבָה ‘oppression’ 4063mādū מָ֫דוּ ‘habits’ 4064madweh מַדְוֶה ‘maladies’ 4065maddūaḥ מַדּוּחַ ‘trompeurs’ 4066mādōn מָדוֹן ‘discorde’ 4067mādōn מָדוֹן ‘haute taille’ 4069maddūʿa מַדּוּעַ ‘pourquoi’ 4070mᵊdōr מְדוֹר ‘demeure’ 4071mᵊdūrā מְדוּרָה ‘bûcher’ 4072midḥeh מִדְחֶה ‘ruine’ 4073madḥēfā מַדְחֵפָה ‘perte’ 4078madday מַדַּי ‘assez grand nombre’ 4079midyān מִדְיָן ‘contestation’ 4082mᵊdīnā מְדִינָה ‘province’ 4083mᵊdīnā מְדִינָה ‘province’ 4085mᵊdōxā מְדֹכָה ‘mortier’ 4087madmēnā מַדְמֵנָה ‘mare à fumier’ 4090mᵊdān מְדָן ‘querelles’ 4093maddāʿ מַדָּע ‘intelligence’ 4094madqārā מַדְקָרָה ‘blesser’ 4095madrēgā מַדְרֵגָה ‘parois des rochers’ 4096midrāxᵊ מִדְרָךְ ‘de quoi poser la plante (du pied)’ 4097midrāš מִדְרָשׁ ‘mémoires’ 4098mᵊdušā מְדֻשָֿׁה ‘être battu’ 4100 מָה ‘que’ 4101 מָה ‘ce’ 4102māhah מָהַהּ ‘tarder’ 4103mᵊhūmā מְהוּמָה ‘trouble’ 4106māhīr מָהִיר ‘être versé’ 4107māhal מָהַל ‘coupé’ 4108mahlēxᵊ מַהְלֵךְ ‘libre accès’ 4109mahălāxᵊ מַהֲלָךְ ‘voyage’ 4110mahălāl מַהֲלָל ‘renommée’ 4112mahălumōt מַהֲלֻמֿוֹת ‘coups’ 4113mahămōrā מַהֲמֹרָה ‘abîmes’ 4114mahpēxā מַהְפֵּכָה ‘détruire’ 4115mahpexet מַהְפֶּ֫כֶת ‘prison’ 4116māhar מָהַר ‘promptement’ 4117māhar מָהַר ‘dot’ 4118mahēr מַהֵר ‘promptement’ 4119mōhar מֹ֫הַר ‘dot’ 4120mᵊhērā מְהֵרָה ‘promptement’ 4123mahătallōt מַֽהֲתַלּוֹת ‘chimères’ 4126mōvāʾ מוֹבָא ‘entrées’ 4127mūg מוּג ‘défaillance’ 4128mwd מוד ‘il mesure’ 4129mōdaʿ מוֹדַע ‘parent’ 4130mōdaʿat מֹדַ֫עַת ‘parent’ 4131mōṭ מוֹט ‘fléchir’ 4132mōṭ מוֹט ‘brancard’ 4133mōṭā מוֹטָה ‘joug’ 4134mūxᵊ מוּךְ ‘devenir pauvre’ 4135mūl מוּל ‘circoncire’ 4136mūl מוּל ‘auprès’ 4138mōledet מוֹלֶ֫דֶת ‘naissance’ 4139mūlā מוּלָה ‘circoncision’ 4141mūsāv מוּסָב ‘escalier tournant’ 4142mūsabbā מוּסַבָּה ‘entourer’ 4143mūsād מוּסָד ‘être fondée’ 4144mōsād מוֹסָד ‘fondements’ 4145mūsādā מוּסָדָה ‘destinée’ 4146mōsādā מוֹסָדָה ‘fondement’ 4147mōsēr מוֹסֵר ‘liens’ 4148mūsār מוּסָר ‘châtiment’ 4150mōʿēd מוֹעֵד ‘époque’ 4151mōʿād מוֹעָד ‘rangs serrés’ 4152mūʿādā מוּעָדָה ‘désignées’ 4154mūʿedet מוּעֶדֶת ‘qui chancelle’ 4155mūʿāf מוּעָף ‘ténèbres’ 4156mōʿēṣā מוֹעֵצָה ‘conseils’ 4157mūʿāqā מוּעָקָה ‘pesant fardeau’ 4159mōfēt מוֹפֵת ‘prodige’ 4160mēṣ מֵץ ‘oppression’ 4161mōṣāʾ מוֹצָא ‘être sorti’ 4163mōṣāʾā מוֹצָאָה ‘cloaque’ 4164mūṣāq מוּצָק ‘liberté’ 4165mūṣāq מוּצָק ‘fonte’ 4166mūṣeqet מוּצֶ֫קֶת ‘pièce’ 4167mūq מוּק ‘ils raillent’ 4168mōqēd מוֹקֵד ‘tison’ 4169mōqᵊdā מוֹקְדָה ‘le foyer’ 4170mōqēš מוֹקֵשׁ ‘piège’ 4171mūr מוּר ‘mettre’ 4172mōrāʾ מוֹרָא ‘crainte’ 4173mōrag מוֹרַג ‘char’ 4174mōrād מוֹרָד ‘descente’ 4175mōreh מוֹרֶה ‘pluie’ 4177mōrā מוֹרָה ‘rasoir’ 4178mōrāṭ מוֹרָט ‘poli’ 4180mōrāš מוֹרָשׁ ‘possession’ 4181mōrāšā מוֹרָשָׁה ‘possession’ 4184mūš מוּשׁ ‘toucher’ 4185mūš מוּשׁ ‘se retirer’ 4186mōšāv מוֹשָׁב ‘habitation’ 4189mōšexet מֹשֶׁכֶת ‘cordages’ 4190mōšāʿā מוֹשָׁעָה ‘délivrances’ 4191mūt מוּת ‘mourir’ 4192labbēn לַבֵּן ‘meurs’ 4193mōt מוֹת ‘la mort’ 4194māwet מָ֫וֶת ‘mort’ 4195mōtār מוֹתָר ‘abondance’ 4196mizbēaḥ מִזְבֵּחַ ‘autel’ 4197mezeg מֶ֫זֶג ‘vin parfumé’ 4198māzeh מָזֶה ‘desséchés’ 4200māzū מָ֫זוּ ‘grenier’ 4201mᵊzūzā מְזוּזָה ‘poteau’ 4202māzōn מָזוֹן ‘vivres’ 4203māzōn מָזוֹן ‘nourriture’ 4204māzōr מָזוֹר ‘pièges’ 4205māzōr מָזוֹר ‘plaies’ 4206mēzaḥ מֵ֫זַח ‘ceinture’ 4207mazlēg מַזְלֵג ‘fourchettes’ 4208mazzālōt מַזָּלוֹת ‘zodiaque’ 4209mᵊzimmā מְזִמָּה ‘jugement’ 4210mizmōr מִזְמוֹר ‘psaume’ 4211mazmērā מַזְמֵרָה ‘serpes’ 4212mᵊzammeret מְזַמֶּרֶת ‘couteaux’ 4213mizʿār מִזְעָר ‘un peu’ 4214mizreh מִזְרֶה ‘van’ 4215mᵊzāreh מְזָרֶה ‘vents du nord’ 4216mazzārōt מַזָּרוֹת ‘les signes du zodiaque’ 4217mizrāḥ מִזְרָח ‘orient’ 4218mizrāʿ מִזְרָע ‘ce qui aura été semé’ 4219mizrāq מִזְרָק ‘bassin’ 4220mēaḥ מֵחַ ‘grasses’ 4221mōaḥ מֹחַ ‘sève’ 4222māḥāʾ מָחָא ‘battre’ 4223mᵊḥāʾ מְחָא ‘être attaché’ 4224maḥăvēʾ מַחֲבֵא ‘cachette’ 4225maḥberet מַחְבֶּ֫רֶת ‘assemblage’ 4226mᵊḥabbᵊrā מְחַבְּרָה ‘crampons’ 4227maḥăvat מַחֲבַת ‘poêle’ 4228maḥăgōret מַחֲגֹ֫רֶת ‘étroit’ 4229māḥā מָחָה ‘exterminer’ 4230mᵊḥūgā מְחוּגָה ‘compas’ 4231māḥōz מָחוֹז ‘port’ 4234māḥōl מָחוֹל ‘danse’ 4236maḥăzeh מַחֲזֶה ‘vision’ 4237meḥĕzā מֶחֱזָה ‘non traduit’ 4239mᵊḥī מְחִי ‘bélier’ 4241miḥyā מִחְיָה ‘sauver la vie’ 4242mᵊḥīr מְחִיר ‘prix’ 4245maḥăleh מַחֲלֶה ‘maladie’ 4246mᵊḥōlā מְחוֹלָה ‘danse’ 4247mᵊḥillā מְחִלָּה ‘profondeurs’ 4251maḥălūy מַחֲלוּי ‘souffrances’ 4252maḥălāf מַחֲלָף ‘couteaux’ 4253maḥălāfā מַחֲלָפָה ‘tresses’ 4254maḥălāṣā מַחֲלָצָה ‘vêtements (précieux)’ 4255maḥlᵊqā מַחְלְקָה ‘divisions’ 4256maḥălōqet מַחֲלֹ֫קֶת ‘portion’ 4257maḥălat מַחֲלַת ‘flûte’ 4260maḥămāʾōt מַחֲמָאֹת ‘crème’ 4261maḥmād מַחְמָד ‘précieux’ 4262maḥmōd מַחְמֹד ‘des biens’ 4263maḥmāl מַחְמָל ‘l'objet de votre amour’ 4264maḥăneh מַחֲנֶה ‘camp’ 4267maḥănāq מַחֲנָק ‘être étranglé’ 4268maḥseh מַחְסֶּה ‘refuge’ 4269maḥsōm מַחְסוֹם ‘frein’ 4270maḥsōr מַחְסוֹר ‘besoins’ 4272māḥaṣ מָחַץ ‘abattre’ 4273maḥaṣ מַ֫חַץ ‘coups’ 4274maḥṣēv מַחְצֵב ‘de taille’ 4275meḥĕṣā מֶחֱצָה ‘moitié’ 4276maḥăṣīt מַחֲצִית ‘moitié’ 4277māḥaq מָחַק ‘avoir fendu’ 4278meḥqār מֶחְקָר ‘profondeurs’ 4279māḥār מָחָר ‘demain’ 4280maḥărāʾā מַחֲרָאָה ‘cloaque’ 4281maḥărēšā מַחֲרֵשָׁה ‘bêche’ 4282maḥărešet מַחֲרֶ֫שֶׁת ‘soc’ 4283moḥŏrāt מׇחֳרָת ‘lendemain’ 4284maḥăšāvā מַחֲשָׁבָה ‘pensée’ 4285maḥšāxᵊ מַחְשָׁךְ ‘ténèbres’ 4286maḥśōf מַחְשֹׂף ‘mettant à nu’ 4288mᵊḥittā מְחִתָּה ‘ruine’ 4289maḥtā מַחְתָּה ‘brasier’ 4290maḥteret מַחְתֶּ֫רֶת ‘dérober’ 4291mᵊṭāʾ מְטָא ‘s'élever’ 4292maṭʾăṭēʾ מַטְאֲטֵא ‘balai’ 4293maṭbēaḥ מַטְבֵּחַ ‘massacre’ 4294maṭṭeh מַטֶּה ‘tribu’ 4295maṭṭā מַ֫טָּה ‘depuis le bas’ 4296miṭṭā מִטָּה ‘lit’ 4297muṭṭeh מֻטֶּה ‘injustice’ 4298muṭṭā מֻטָּה ‘déploiement’ 4299maṭweh מַטְוֶה ‘ouvrage’ 4300mᵊṭīl מְטִיל ‘barres’ 4301maṭmōn מַטְמוֹן ‘trésor’ 4302maṭṭāʿ מַטָּע ‘planter’ 4303maṭʿām מַטְעָם ‘mets’ 4304miṭpaḥat מִטְפַּ֫חַת ‘manteau’ 4305māṭar מָטַר ‘faire pleuvoir’ 4306māṭar מָטַר ‘pluie’ 4307maṭṭārā מַטָּרָה ‘prison’ 4310 מִי ‘qui’ 4315mēṭāv מֵיטָב ‘meilleur’ 4323mīxāl מִיכָל ‘ruisseau’ 4325may מַי ‘des eaux’ 4327mīn מִין ‘espèce’ 4328mᵊyussādā מְיֻסָּדָה ‘fondement’ 4329mūsāxᵊ מוּסָךְ ‘portique’ 4330mīṣ מִיץ ‘pression’ 4334mīšōr מִישׁוֹר ‘plaine’ 4339mēšār מֵישָׁר ‘droiture’ 4340mētār מֵיתָר ‘cordages’ 4341maxʾōv מַכְאוֹב ‘douleur’ 4342maxbīr מַכְבִּיר ‘abondance’ 4345mixbār מִכְבָּר ‘grille’ 4346maxbēr מַכְבֵּר ‘couverture’ 4347makkā מַכָּה ‘frapper’ 4348mixwā מִכְוָה ‘brûlure’ 4349māxōn מָכוֹן ‘lieu’ 4350mᵊxōnā מְכוֹנָה ‘bases’ 4351mᵊxōrā מְכֹרָה ‘origine’ 4355māxax מָכַךְ ‘tomber’ 4356mixlā מִכְלָה ‘bergerie’ 4357mixlā מִכְלָה ‘très pur’ 4358mixlōl מִכְלוֹל ‘magnifiquement’ 4359mixlāl מִכְלָל ‘parfaite’ 4360maxlul מַכְלֻל ‘belles’ 4361makkōlet מַכֹּ֫לֶת ‘entretien’ 4362mixmān מִכְמָן ‘trésors’ 4364mixmār מִכְמָר ‘filet’ 4365mixmeret מִכְמֶ֫רֶת ‘rets’ 4369mᵊxunā מְכֻנָה ‘lieu’ 4370mixnās מִכְנָס ‘caleçons’ 4371mexes מֶ֫כֶס ‘tribut’ 4372mixseh מִכְסֶה ‘couverture’ 4373mixsā מִכְסָה ‘selon le nombre’ 4374mᵊxasseh מְכַסֶּה ‘qui couvre’ 4376māxar מָכַר ‘vendre’ 4377mexer מֶ֫כֶר ‘prix’ 4378makkār מַכָּר ‘connaissances’ 4379mixreh מִכְרֶה ‘mine’ 4380mᵊxērā מְכֵרָה ‘glaives’ 4383mixšōl מִכְשׁוֹל ‘faire tomber’ 4384maxšēlā מַכְשֵׁלָה ‘ruines’ 4385mixtāv מִכְתָּב ‘écriture’ 4386mᵊxittā מְכִתָּה ‘débris’ 4387mixtām מִכְתָּם ‘Hymne’ 4388maxtēš מַכְתֵּשׁ ‘cavité’ 4390mālēʾ מָלֵא ‘remplir’ 4391mᵊlāʾ מְלָא ‘remplir’ 4392mālēʾ מָלֵא ‘plein’ 4393mᵊlōʾ מְלֹא ‘plein’ 4394milluʾ מִלֻּא ‘consécration’ 4395mᵊlēʾā מְלֵאָה ‘moisson’ 4396milluʾā מִלֻּאָה ‘montures’ 4397malʾāxᵊ מַלְאָךְ ‘ange’ 4398malʾax מַלְאַךְ ‘ange’ 4399mᵊlāʾxā מְלָאכָה ‘oeuvre’ 4400malʾāxūt מַלְאָכוּת ‘ordre’ 4402millēʾt מִלֵּאת ‘abondance’ 4403malbūš מַלְבּוּשׁ ‘vêtements’ 4404malbēn מַלְבֵּן ‘four à briques’ 4405millā מִלָּה ‘parole’ 4406millā מִלָּה ‘chose’ 4408mallūaḥ מַלּוּחַ ‘herbes sauvages’ 4410mᵊlūxā מְלוּכָה ‘royauté’ 4411mālōn מָלוֹן ‘lieu où passer la nuit’ 4412mᵊlūnā מְלוּנָה ‘hutte’ 4414mālaḥ מָלַח ‘salé’ 4415mᵊlaḥ מְלַח ‘le sel’ 4416mᵊlaḥ מְלַח ‘sel’ 4417melaḥ מֶ֫לַח ‘de sel’ 4418melaḥ מֶ֫לַח ‘haillons’ 4419mallāḥ מַלָּח ‘mariniers’ 4420mᵊlēḥā מְלֵחָה ‘terre salée’ 4421milḥāmā מִלְחָמָה ‘guerre’ 4422mālaṭ מָלַט ‘sauver’ 4423meleṭ מֶ֫לֶט ‘argile’ 4425mᵊlīlā מְלִילָה ‘épis’ 4426mᵊlīṣā מְלִיצָה ‘énigme’ 4427mālax מָלַךְ ‘régner’ 4428melex מֶ֫לֶךְ ‘roi’ 4430melex מֶ֫לֶךְ ‘roi’ 4431mᵊlēxᵊ מְלֵךְ ‘conseil’ 4433malkā מַלְכָּה ‘reine’ 4434malkōdet מַלְכֹּ֫דֶת ‘trappe’ 4436malkā מַלְכָּה ‘reine’ 4437malxū מַלְכוּ ‘royaume’ 4438malxūt מַלְכוּת ‘royaume’ 4446mᵊlexet מְלֶ֫כֶת ‘reine’ 4448mālal מָלַל ‘dire’ 4449mᵊlal מְלַל ‘dire’ 4451malmēd מַלְמֵד ‘aiguillon’ 4452mālaṣ מָלַץ ‘douces’ 4453melṣār מֶלְצָר ‘intendant’ 4454mālaq מָלַק ‘lui ouvrira’ 4455malqōaḥ מַלְקוֹחַ ‘butin’ 4456malqōš מַלְקוֹשׁ ‘pluie d'arrière saison’ 4457melqāḥayim מֶלְקָחַ֫יִם ‘mouchettes’ 4458meltāḥā מֶלְתָּחָה ‘vestiaire’ 4459maltāʿā מַלְתָּעָה ‘mâchoires’ 4460mammᵊgurōt מַמְּגֻרוֹת ‘magasins’ 4461mēmad מֵמַד ‘dimensions’ 4463māmōt מָמוֹת ‘maladie’ 4464mamzēr מַמְזֵר ‘issu d'une union illicite’ 4465mimkār מִמְכָּר ‘ce qui est vendu’ 4466mimkeret מִמְכֶּ֫רֶת ‘comme’ 4467mamlāxā מַמְלָכָה ‘royaume’ 4468mamlāxūt מַמְלָכוּת ‘royaume’ 4469mimsāxᵊ מִמְסָךְ ‘vin mêlé’ 4470memer מֶ֫מֶר ‘amertume’ 4472mamrōr מַמְרוֹר ‘amertume’ 4473mimšaḥ מִמְשַׁח ‘protecteur’ 4474mimšāl מִמְשָׁל ‘dominer’ 4475memšālā מֶמְשָׁלָה ‘présider’ 4476mimšāq מִמְשָׁק ‘couvert’ 4477mamtaqqīm מַמְתַֿקִּים ‘douces’ 4478mān מָן ‘manne’ 4479mān מָן ‘qui’ 4480min- מִן־ ‘de’ 4481min מִן ‘de’ 4482mēn מֵן ‘instruments à cordes’ 4483mᵊnā מְנָה ‘établir’ 4484mᵊnēʾ מְנֵא ‘Compté’ 4485mangīnā מַנְגִּינָה ‘chansons’ 4486mandaʿ מַנְדַּע ‘science’ 4487mānā מָנָה ‘compter’ 4488māneh מָנֶה ‘mines’ 4489mōneh מֹנֶה ‘fois’ 4490mānā מָנָה ‘portion’ 4491minhāg מִנְהָג ‘train’ 4492minhārā מִנְהָרָה ‘ravins’ 4493mānōd מָנוֹד ‘hochements’ 4494mānōaḥ מָנוֹחַ ‘repos’ 4496mᵊnūḥā מְנוּחָה ‘repos’ 4497mānōn מָנוֹן ‘fils’ 4498mānōs מָנוֹס ‘refuge’ 4499mᵊnūsā מְנוּסָה ‘fuir’ 4500mānōr מָנוֹר ‘une ensouple’ 4501mᵊnōrā מְנוֹרָה ‘chandelier’ 4502minzār מִנְזָר ‘princes’ 4503minḥā מִנְחָה ‘offrande’ 4504minḥā מִנְחָה ‘offrande’ 4510minyān מִנְיָן ‘nombre’ 4512minleh מִנְלֶה ‘prospérité’ 4513mānaʿ מָנַע ‘empêcher’ 4514manʿūl מַנְעוּל ‘verrou’ 4515minʿāl מִנְעָל ‘verrous’ 4516manʿammīm מַנְעַמִּים ‘festins’ 4517mᵊnaʿănēʿa מְנַעֲנֵעַ ‘sistres’ 4518mᵊnaqqiyyā מְנַקִּיָּה ‘tasses’ 4521mᵊnāt מְנָת ‘portion’ 4522mas מַס ‘tribut’ 4523mās מָס ‘qui souffre’ 4524mēsav מֵסַב ‘pourtour’ 4525masgēr מַסְגֵּר ‘serruriers’ 4526misgeret מִסְגֶּ֫רֶת ‘rebord’ 4527massad מַסַּד ‘fondements’ 4528misdᵊrōn מִסְדְּרוֹן ‘portique’ 4529māsā מָסָה ‘décourager’ 4530missat מִסַּת ‘offrandes volontaires’ 4531massā מַסָּה ‘épreuves’ 4533masweh מַסְוֶה ‘le voile’ 4534mᵊsūxā מְסוּכָה ‘buisson d'épines’ 4535massāḥ מַסָּח ‘empêcher l'entrée’ 4536misḥār מִסְחָר ‘trafic’ 4537māsax מָסַךְ ‘mêler’ 4538mesex מֶ֫סֶךְ ‘mélange’ 4539māsāxᵊ מָסָךְ ‘rideau’ 4540mᵊsuxā מְסֻכָֿה ‘être couvert’ 4541massēxā מַסֵּכָה ‘de fonte’ 4542miskēn מִסְכֵּן ‘pauvre’ 4543miskᵊnōt מִסְכְּנוֹת ‘magasins’ 4544miskēnut מִסְכֵּנֻת ‘abondance’ 4545massexet מַסֶּ֫כֶת ‘tissu’ 4546mᵊsillā מְסִלָּה ‘route’ 4547maslūl מַסְלוּל ‘chemin’ 4548masmēr מַסְמֵר ‘clous’ 4549māsas מָסַס ‘fondre’ 4550massaʿ מַסַּע ‘des marches’ 4551massāʿ מַסָּע ‘taillées’ 4552misʿād מִסְעָד ‘balustrades’ 4553mispēd מִסְפֵּד ‘deuil’ 4554mispōʾ מִסְפּוֹא ‘fourrage’ 4555mispāḥā מִסְפָּחָה ‘voile’ 4556mispaḥat מִסְפַּ֫חַת ‘une dartre’ 4557mispār מִסְפָּר ‘nombre’ 4560māsar מָסַר ‘on leva’ 4561mōsār מֹסָר ‘instructions’ 4562māsōret מָסֹ֫רֶת ‘les liens’ 4563mistōr מִסְתּוֹר ‘asile’ 4564mastēr מַסְתֵּר ‘celui dont on détourne’ 4565mistār מִסְתָּר ‘lieux écartés’ 4566maʿbād מַעְבָּד ‘oeuvres’ 4567maʿăvad מַעֲבַד ‘oeuvres’ 4568maʿăveh מַעֲבֶה ‘argileux’ 4569maʿăvār מַעֲבָר ‘gué’ 4570maʿgāl מַעְגָּל ‘chemin’ 4571māʿad מָעַד ‘chanceler’ 4574maʿădān מַעֲדָן ‘mets délicats’ 4575maʿădannōt מַעֲדַנּוֹת ‘les liens’ 4576maʿdēr מַעְדֵּר ‘la bêche’ 4577mᵊʿāʾ מְעָא ‘ventre’ 4578mēʿeh מֵעֶה ‘entrailles’ 4579māʿā מָעָה ‘grains de sable’ 4580māʿōg מָעוֹג ‘cuit’ 4581māʿōz מָעוֹז ‘rocher’ 4583māʿōn מָעוֹן ‘demeure’ 4585mᵊʿōnā מְעֹנָה ‘refuge’ 4588māʿūf מָעוּף ‘sombres’ 4589māʿōr מָעוֹר ‘nudité’ 4591māʿaṭ מָעַט ‘diminuer’ 4592mᵊʿaṭ מְעַט ‘peu’ 4593māʿōṭ מָעֹט ‘aiguisée’ 4594maʿăṭeh מַעֲטֶה ‘vêtement’ 4595maʿăṭāfā מַעֲטָפָה ‘larges tuniques’ 4596mᵊʿī מְעִי ‘monceau’ 4598mᵊʿīl מְעִיל ‘robe’ 4599maʿyān מַעְיָן ‘fontaine’ 4600māʿax מָעַךְ ‘froissé’ 4603māʿal מָעַל ‘commettre une infidélité’ 4604maʿal מַ֫עַל ‘infidélité’ 4605maʿal מַ֫עַל ‘en haut’ 4606meʿāl מֶעָל ‘le coucher’ 4607mōʿal מֹ֫עַל ‘en levant’ 4608maʿăleh מַעֲלֶה ‘montée’ 4609maʿălā מַעֲלָה ‘degrés’ 4611maʿălāl מַעֲלָל ‘actions’ 4612maʿămād מַעֲמָד ‘fonction’ 4613moʿŏmād מׇעֳמָ֑ד ‘se tenir’ 4614maʿămāsā מַעֲמָסָה ‘pesante’ 4615maʿămaqqīm מַעֲמַקִּים ‘gouffre’ 4616maʿan מַ֫עַן ‘afin que’ 4617maʿăneh מַעֲנֶה ‘répondre’ 4618maʿănā מַעֲנָה ‘arpent’ 4620maʿăṣēvā מַעֲצֵבָה ‘douleur’ 4621maʿăṣād מַעֲצָד ‘hache’ 4622maʿṣōr מַעְצוֹר ‘empêcher’ 4623maʿṣār מַעְצָר ‘maître’ 4624maʿăqeh מַעֲקֶה ‘balustrade’ 4625maʿăqāš מַעֲקָשׁ ‘endroits tortueux’ 4626maʿar מַעַר ‘espaces libres’ 4627maʿărāv מַעֲרָב ‘marchandises’ 4628maʿărāv מַעֲרָב ‘occident’ 4629maʿăreh מַעֲרֶה ‘Maaré’ 4630maʿărā מַעֲרָה ‘armée’ 4631mᵊʿārā מְעָרָה ‘caverne’ 4633maʿărāxᵊ מַעֲרָךְ ‘projets’ 4634maʿărāxā מַעֲרָכָה ‘armée’ 4635maʿărexet מַעֲרֶ֫כֶת ‘pains de proposition’ 4636maʿărōm מַעֲרֹם ‘nus’ 4637maʿărāṣā מַעֲרָצָה ‘violence’ 4639maʿăśeh מַעֲשֶׂה ‘ouvrage’ 4642maʿăšaqqā מַעֲשַׁקָּה ‘actes d'oppression’ 4643maʿăśēr מַעֲשֵׂר ‘dîme’ 4645mifgāʿ מִפְגָּע ‘en butte’ 4646mappāḥ מַפָּח ‘la mort’ 4647mappuaḥ מַפֻּחַ ‘soufflet’ 4650mēfīṣ מֵפִיץ ‘massue’ 4651mappāl מַפָּל ‘parties charnues’ 4652miflāʾā מִפְלָאָה ‘merveilles’ 4653miflaggā מִפְלַגָּה ‘différentes’ 4654mappālā מַפָּלָה ‘ruines’ 4655miflāṭ מִפְלָט ‘s'échapper’ 4656mifleṣet מִפְלֶ֫צֶת ‘idole’ 4657miflāś מִפְלָשׂ ‘balancement’ 4658mappelet מַפֶּ֫לֶת ‘chute’ 4659mifʿāl מִפְעָל ‘oeuvres’ 4660mappāṣ מַפָּץ ‘destruction’ 4661mappēṣ מַפֵּץ ‘marteau’ 4662mifqād מִפְקָד ‘dénombrement’ 4664mifrāṣ מִפְרָץ ‘ports’ 4665mafreqet מַפְרֶקֶת ‘la nuque’ 4666mifrāś מִפְרָשׂ ‘déchirement’ 4667mifśāʿā מִפְשָׂעָה ‘haut des cuisses’ 4668maftēaḥ מַפְתֵּחַ ‘clé’ 4669miftāḥ מִפְתָּח ‘s'ouvrir’ 4670miftān מִפְתָּן ‘seuil’ 4671mōṣ מוֹץ ‘balle’ 4672māṣāʾ מָצָא ‘trouver’ 4673maṣṣāv מַצָּב ‘poste’ 4674muṣṣāv מֻצָּב ‘postes armés’ 4675miṣṣāvā מִצָּבָה ‘un poste’ 4676maṣṣēvā מַצֵּבָה ‘statue’ 4678maṣṣevet מַצֶּבֶת ‘monument’ 4679mᵊṣād מְצָד ‘rochers fortifiés’ 4680māṣā מָצָה ‘exprimer’ 4682maṣṣā מַצָּה ‘sans levain’ 4683maṣṣā מַצָּה ‘querelles’ 4684maṣhālā מַצְהָלָה ‘hennissement’ 4685māṣōd מָצוֹד ‘prendre’ 4686mᵊṣūdā מְצוּדָה ‘forteresse’ 4687miṣwā מִצְוָה ‘les commandements’ 4688mᵊṣōlā מְצוֹלָה ‘fond’ 4689māṣōq מָצוֹק ‘détresse’ 4690māṣūq מָצוּק ‘colonnes’ 4691mᵊṣūqā מְצוּקָה ‘angoisse’ 4692māṣōr מָצוֹר ‘siège’ 4694mᵊṣūrā מְצוּרָה ‘rempart’ 4695maṣṣūt מַצּוּת ‘susciter querelle’ 4696mēṣaḥ מֵ֫צַח ‘front’ 4697miṣḥā מִצְחָה ‘armure’ 4698mᵊṣillā מְצִלָּה ‘clochettes’ 4699mᵊṣulā מְצֻלָה ‘lieu ombragé’ 4700mᵊṣiltayim מְצִלְתַּיִם ‘cymbales’ 4701miṣnefet מִצְנֶ֫פֶת ‘tiare’ 4702maṣṣāʿ מַצָּע ‘le lit’ 4703miṣʿād מִצְעָד ‘les pas’ 4704miṣṣᵊʿīrā מִצְּעִירָה ‘petite’ 4705miṣʿār מִצְעָר ‘petit’ 4707miṣpeh מִצְפֶּה ‘hauteur’ 4710maṣpōn מַצְפּוֹן ‘trésors’ 4711māṣaṣ מָצַץ ‘savourer’ 4712mēṣar מֵצַר ‘angoisse’ 4715maṣrēf מַצְרֵף ‘le creuset’ 4716maq מַק ‘infection’ 4717maqqāvā מַקָּבָה ‘marteau’ 4718maqqevet מַקֶּ֫בֶת ‘marteau’ 4720miqdāš מִקְדָּשׁ ‘sanctuaire’ 4721maqhēl מַקְהֵל ‘assemblées’ 4723qōweh קֹוֶה ‘un amas’ 4724miqwā מִקְוָה ‘réservoir’ 4725māqōm מָקוֹם ‘lieu’ 4726māqōr מָקוֹר ‘source’ 4727miqqāḥ מִקָּח ‘acceptation’ 4728maqqāḥā מַקָּחָה ‘marchandises’ 4729miqṭār מִקְטָר ‘brûler’ 4730miqṭeret מִקְטֶ֫רֶת ‘encensoir’ 4731maqqēl מַקֵּל ‘branche’ 4733miqlāṭ מִקְלָט ‘refuge’ 4734miqlaʿat מִקְלַ֫עַת ‘sculpture’ 4735miqneh מִקְנֶה ‘troupeau’ 4736miqnā מִקְנָה ‘être acquis’ 4738miqsām מִקְסָם ‘oracles’ 4740miqṣōʿa מִקְצֹעַ ‘angle’ 4741maqṣuʿā מַקְצֻעָה ‘couteau’ 4742mᵊquṣʿā מְקֻצְעָה ‘angles’ 4743māqaq מָקַק ‘frappé de langueur’ 4744miqrāʾ מִקְרָא ‘convocation’ 4745miqreh מִקְרֶה ‘par hasard’ 4746mᵊqāreh מְקָרֶה ‘la charpente’ 4747mᵊqērā מְקֵרָה ‘d'été’ 4748miqšeh מִקְשֶׁה ‘cheveux’ 4749miqšā מִקְשָׁה ‘or battu’ 4750miqšā מִקְשָׁה ‘champ de concombres’ 4751mar מַר ‘amer’ 4752mar מַר ‘goutte’ 4753mōr מֹר ‘myrrhe’ 4754mārāʾ מָרָא ‘se lève’ 4756mārēʾ מָרֵא ‘seigneur’ 4758marʾeh מַרְאֶה ‘voir’ 4759marʾā מַרְאָה ‘vision’ 4760murʾā מֻרְאָה ‘jabot’ 4761mᵊraʾăšāwōt מְרַאֲשָׁוֹת ‘têtes’ 4763mᵊraʾăšāwōt מְרַאֲשָׁוֹת ‘chevet’ 4765marvād מַרְבָד ‘couvertures’ 4766marveh מַרְבֶה ‘accroissement’ 4767mirbā מִרְבָּה ‘beaucoup’ 4768marbīt מַרְבִּית ‘à usure’ 4769marbēṣ מַרְבֵּץ ‘bercail’ 4770marbēq מַרְבֵּק ‘gras’ 4771margōʿa מַרְגּוֹעַ ‘repos’ 4772margᵊlōt מַרְגְּלוֹת ‘pieds’ 4773margēmā מַרְגֵּמָה ‘fronde’ 4774margēʿā מַרְגֵּעָה ‘lieu du repos’ 4775mārad מָרַד ‘rebelles’ 4776mᵊrad מְרַד ‘sédition’ 4777mered מֶ֫רֶד ‘rébellion’ 4779mārād מָרָד ‘rebelle’ 4780mardūt מַרְדּוּת ‘rebelle’ 4783murdāf מֻרְדָּף ‘est poursuivi’ 4784mārā מָרָה ‘rebelle’ 4786mōrā מֹרָה ‘sujet d'amertume’ 4787morrā מׇרָּה ‘chagrins’ 4788mārōd מָרוֹד ‘misère’ 4790mᵊrōaḥ מְרוֹחַ ‘écrasé’ 4791mārōm מָרוֹם ‘hauteur’ 4793mērōṣ מֵרוֹץ ‘course’ 4794mᵊrūṣā מְרוּצָה ‘manière de courir’ 4795mārūq מָרוּק ‘toilette’ 4797mirzaḥ מִרְזַח ‘cris de joie’ 4798marzēaḥ מַרְזֵחַ ‘deuil’ 4799māraḥ מָרַח ‘qu'on les étende’ 4800merḥāv מֶרְחָב ‘étendues’ 4801merḥāq מֶרְחָק ‘de loin’ 4802marḥešet מַרְחֶ֫שֶׁת ‘gril’ 4803māraṭ מָרַט ‘dépouillé de cheveux’ 4804mᵊraṭ מְרַט ‘furent arrachées’ 4805mᵊrī מְרִי ‘rebelle’ 4806mᵊrīʾ מְרִיא ‘veaux gras’ 4808mᵊrīvā מְרִיבָה ‘Meriba’ 4814mᵊrīrūt מְרִירוּת ‘amertume’ 4815mᵊrīrī מְרִירִי ‘violentes’ 4816mōrex מֹ֫רֶךְ ‘pusillanime’ 4817merkāv מֶרְכָּב ‘monture’ 4818merkāvā מֶרְכָּבָה ‘char’ 4819markōlet מַרְכֹּ֫לֶת ‘les marchés’ 4820mirmā מִרְמָה ‘ruse’ 4823mirmās מִרְמָס ‘fouler aux pieds’ 4827mēraʿ מֵרַע ‘à faire (le mal)’ 4828mērēʿa מֵרֵעַ ‘compagnon’ 4829mirʿeh מִרְעֶה ‘pâturage’ 4830marʿīt מַרְעִית ‘pâturage’ 4832marpēʾ מַרְפֵּא ‘remède’ 4833marpēś מַרְפֵּשׂ ‘chose foulée’ 4834māraṣ מָרַץ ‘violente’ 4835mᵊrūṣā מְרוּצָה ‘violence’ 4836marṣēʿa מַרְצֵעַ ‘poinçon’ 4837marṣefet מַרְצֶ֫פֶת ‘pavé’ 4838māraq מָרַק ‘nettoyé’ 4839mārāq מָרָק ‘jus’ 4840merqāḥ מֶרְקָח ‘odorantes’ 4841merqāḥā מֶרְקָחָה ‘vase rempli de parfum’ 4842mirqaḥat מִרְקַ֫חַת ‘composition’ 4843mārar מָרַר ‘amertume’ 4844mārōr מָרֹר ‘herbes amères’ 4845mᵊrērā מְרֵרָה ‘bile’ 4846mᵊrōrā מְרֹרָה ‘amer’ 4849miršaʿat מִרְשַׁ֫עַת ‘impie’ 4853maśśāʾ מַשָּׂא ‘fardeau’ 4855maššāʾ מַשָּׁא ‘à intérêt’ 4856maśśōʾ מַשֹּׂא ‘égard’ 4857mašʾāv מַשְׁאָב ‘du milieu des abreuvoirs’ 4858maśśāʾā מַשָּׂאָה ‘incendie’ 4859maššāʾā מַשָּׁאָה ‘dette’ 4860maššāʾōn מַשָּׁאוֹן ‘dissimulation’ 4862mišʾālā מִשְׁאָלָה ‘voeux’ 4863mišʾeret מִשְׁאֶ֫רֶת ‘pétrins’ 4864maśʾēt מַשְׂאֵת ‘mets’ 4865mišbᵊṣōt מִשְׁבְּצוֹת ‘montures’ 4866mašbēr מַשְׁבֵּר ‘brèche’ 4867mišbār מִשְׁבָּר ‘flots’ 4868mišbāt מִשְׁבָּת ‘chute’ 4869miśgāv מִשְׂגָּב ‘retraite’ 4870mišgeh מִשְׁגֶּה ‘erreur’ 4871māšā מָשָׁה ‘retirer’ 4874maššeh מַשֶּׁה ‘créancier’ 4875mᵊšōʾā מְשׁוֹאָה ‘destruction’ 4876maššūʾā מַשּׁוּאָה ‘mettre en ruines’ 4878mᵊšūvā מְשׁוּבָה ‘résistance’ 4879mᵊšūgā מְשׁוּגָה ‘j'en suis responsable’ 4880māšōṭ מָשׁוֹט ‘rame’ 4881mᵊšuxā מְשֻכָֿה ‘haie’ 4882mᵊšūsā מְשׁוּסָה ‘pillage’ 4883maśśōr מַשּׂוֹר ‘scie’ 4884mᵊśūrā מְשׂוּרָה ‘mesure’ 4885māśōś מָשׂוֹשׂ ‘joie’ 4886māšaḥ מָשַׁח ‘oindre’ 4887mᵊšaḥ מְשַׁח ‘huile’ 4888mišḥā מִשְׁחָה ‘onction’ 4889mašḥīt מַשְׁחִית ‘détruire’ 4890miśḥaq מִשְׂחַק ‘objet de ses railleries’ 4891mišḥār מִשְׁחָר ‘aurore’ 4892mašḥēt מַשְׁחֵת ‘destruction’ 4893mišḥat מִשְׁחַת ‘mutilé’ 4894mišṭāḥ מִשְׁטָח ‘on étendra’ 4895maśṭēmā מַשְׂטֵמָה ‘rébellion’ 4896mišṭār מִשְׁטָר ‘pouvoir’ 4897mešī מֶ֫שִׁי ‘soie’ 4899māšīaḥ מָשִׁיחַ ‘onction’ 4900māšax מָשַׁךְ ‘tirer’ 4901mešex מֶ֫שֶׁךְ ‘vaut’ 4903miškav מִשְׁכַּב ‘couche’ 4904miškāv מִשְׁכָּב ‘couche’ 4905maśkīl מַשְׂכִּיל ‘Cantique’ 4906maśkīt מַשְׂכִּית ‘figure’ 4907miškan מִשְׁכַּן ‘demeure’ 4908miškān מִשְׁכָּן ‘tabernacle’ 4909maśkōret מַשְׂכֹּ֫רֶת ‘salaire’ 4910māšal מָשַׁל ‘dominer’ 4911māšal מָשַׁל ‘être semblable’ 4912māšāl מָשָׁל ‘proverbe’ 4914mᵊšōl מְשֹׁל ‘fable’ 4915mōšel מֹ֫שֶׁל ‘maître’ 4916mišlaḥ מִשְׁלַח ‘les biens’ 4917mišlaḥat מִשְׁלַ֫חַת ‘délivrance’ 4923mᵊšammā מְשַׁמָּה ‘ravagé’ 4924šāmān שָׁמָן ‘graisse’ 4926mišmāʿ מִשְׁמָע ‘ouï-dire’ 4928mišmaʿat מִשְׁמַ֫עַת ‘conseil secret’ 4929mišmār מִשְׁמָר ‘prison’ 4930maśmᵊrā מַשְׂמְרָה ‘clou’ 4931mišmeret מִשְׁמֶ֫רֶת ‘ordre’ 4932mišneh מִשְׁנֶה ‘second’ 4933mᵊšissā מְשִׁסָּה ‘butin’ 4934mišʿōl מִשְׁעוֹל ‘sentier’ 4935mišʿī מִשְׁעִי ‘purifié’ 4937mišʿān מִשְׁעָן ‘appui’ 4938mišʿēnā מִשְׁעֵנָה ‘bâton’ 4939miśpāḥ מִשְׂפָּח ‘sang versé’ 4940mišpāḥā מִשְׁפָּחָה ‘familles’ 4941mišpāṭ מִשְׁפָּט ‘jugement’ 4942mišpᵊtayim מִשְׁפְּתַ֫יִם ‘étables’ 4943mešeq מֶ֫שֶׁק ‘héritier’ 4944maššāq מַשָּׁק ‘se précipiter’ 4945mašqeh מַשְׁקֶה ‘coupe’ 4946mišqōl מִשְׁקוֹל ‘poids’ 4947mašqōf מַשְׁקוֹף ‘linteau’ 4948mišqāl מִשְׁקָל ‘poids’ 4949mišqelet מִשְׁקֶ֫לֶת ‘niveau’ 4950mišqāʿ מִשְׁקָע ‘limpide’ 4951miśrā מִשְׂרָה ‘domination’ 4952mišrā מִשְׁרָה ‘liqueur’ 4953mašrōqī מַשְׁרוֹקִי ‘chalumeau’ 4955miśrāfā מִשְׂרָפָה ‘fournaises’ 4958maśrēt מַשְׂרֵת ‘poêle’ 4959māšaš מָשַׁשׁ ‘toucher’ 4960mišteh מִשְׁתֶּה ‘festin’ 4961mišteh מִשְׁתֶּה ‘festin’ 4962mat מַת ‘hommes’ 4963matbēn מַתְבֵּן ‘paille’ 4964meteg מֶ֫תֶג ‘mors’ 4966mātōq מָתוֹק ‘doux’ 4969mātaḥ מָתַח ‘il les déploie’ 4970mātay מָתַי ‘quand’ 4971matxōnet מַתְכֹ֫נֶת ‘quantité’ 4972mattᵊlāʾā מַתְּלָאָה ‘fatigue’ 4973mᵊtallᵊʿōt מְתַלְּעוֹת ‘mâchoires’ 4974mᵊtōm מְתֹם ‘sain’ 4975motnayim מׇתְנַ֫יִם ‘reins’ 4976mattān מַתָּן ‘présents’ 4978mattᵊnāʾ מַתְּנָא ‘dons’ 4979mattānā מַתָּנָה ‘dons’ 4984mitnaśśēʾ מִתְנַשֵּׂא ‘se laisser emporter par l'orgueil’ 4985mātōq מָתֹק ‘doux’ 4986meteq מֶ֫תֶק ‘douceur’ 4987mōteq מֹ֫תֶק ‘douceur’ 4988mātāq מָתָק ‘en font leurs délices’ 4991mattat מַתַּת ‘présent’ 4994nāʾ נָא ‘voici’ 4995nāʾ נָא ‘à demi cuit’ 4997nōʾd נֹאד ‘outre’ 4998nāʾā נָאָה ‘convenir’ 4999nāwā נָוָה ‘habitations’ 5000nāʾweh נָאוֶה ‘bienséant’ 5001nāʾam נָאַם ‘donnent’ 5002nᵊʾum נְאֻם ‘dit’ 5003nāʾaf נָאַף ‘adultère’ 5004niʾuf נִאֻף ‘adultères’ 5005naʾăfūf נַאֲפוּף ‘adultères’ 5006nāʾaṣ נָאַץ ‘mépriser’ 5007nᵊʾāṣā נְאָצָה ‘opprobre’ 5008nāʾaq נָאַק ‘soupirs’ 5009nᵊʾāqā נְאָקָה ‘gémissement’ 5010nāʾar נָאַר ‘dédaigner’ 5012nāvāʾ נָבָא ‘prophétiser’ 5013nbʾ נבא ‘prophétisèrent’ 5014nāvav נָבַב ‘creux’ 5016nᵊvūʾā נְבוּאָה ‘prophétie’ 5017nᵊvūʾā נְבוּאָה ‘selon les prophéties’ 5023nᵊvizbā נְבִזְבָּה ‘présents’ 5024nāvaḥ נָבַח ‘aboyer’ 5027nāvaṭ נָבַט ‘regarder’ 5029nᵊvīʾ נְבִיא ‘prophète’ 5030nāvīʾ נָבִיא ‘prophète’ 5031nᵊvīʾā נְבִיאָה ‘prophétesse’ 5033nēvex נֵ֫בֶךְ ‘sources’ 5034nāval נָבַל ‘épuiser’ 5035nēvel נֵ֫בֶל ‘outres’ 5036nāvāl נָבָל ‘insensé’ 5038nᵊvēlā נְבֵלָה ‘cadavre’ 5039nᵊvālā נְבָלָה ‘infamie’ 5040navlūt נַבְלוּת ‘honte’ 5042nāvaʿ נָבַע ‘publier’ 5043nevraštāʾ נֶבְרַשְׁתָּא ‘chandelier’ 5046nāgad נָגַד ‘déclarer’ 5047nᵊgad נְגַד ‘coulait’ 5048neged נֶ֫גֶד ‘devant’ 5049neged נֶ֫גֶד ‘dans la direction’ 5050nāgah נָגַהּ ‘éclairer’ 5051nōgah נֹ֫גַהּ ‘splendeur’ 5053nōgah נֹ֫גַהּ ‘aurore’ 5054nᵊgōhā נְגֹהָה ‘clarté’ 5055nāgaḥ נָגַח ‘frapper’ 5056naggāḥ נַגָּח ‘sujet à frapper’ 5057nāgīd נָגִיד ‘chef’ 5058nᵊgīnā נְגִינָה ‘instruments à cordes’ 5059nāgan נָגַן ‘jouer’ 5060nāgaʿ נָגַע ‘toucher’ 5061negaʿ נֶ֫גַע ‘plaie’ 5062nāgaf נָגַף ‘frapper’ 5063negef נֶ֫גֶף ‘plaie’ 5064nāgar נָגַר ‘précipiter’ 5065nāgaś נָגַשׂ ‘oppresseur’ 5066nāgaš נָגַשׁ ‘s'approcher’ 5067nēd נֵד ‘muraille’ 5068nādav נָדַב ‘inciter’ 5069nᵊdav נְדַב ‘être disposé’ 5071nᵊdāvā נְדָבָה ‘offrande volontaire’ 5073nidbāxᵊ נִדְבָּךְ ‘rangée’ 5074nādad נָדַד ‘fuir’ 5075nᵊdad נְדַד ‘il ne put se livrer’ 5076nᵊdūd נְדוּד ‘agitations’ 5077nādāʾ נָדָא ‘détourné’ 5078nedeh נֶ֑דֶה ‘un salaire’ 5079niddā נִדָּה ‘indisposition’ 5080nādaḥ נָדַח ‘être entraîné’ 5081nādīv נָדִיב ‘les grands’ 5082nᵊdīvā נְדִיבָה ‘gloire’ 5083nādān נָדָן ‘dons’ 5084nādān נָדָן ‘fourreau’ 5085nidnēh נִדְנֵ֑ה ‘au dedans de moi’ 5086nādaf נָדַף ‘confondre’ 5087nādar נָדַר ‘faire un voeu’ 5088neder נֶ֫דֶר ‘voeu’ 5089nōhha נֹהַּ ‘se lamenter’ 5090nāhag נָהַג ‘emmener’ 5091nāhā נָהָה ‘pousser des gémissements’ 5092nᵊhī נְהִי ‘gémir’ 5093nihyā נִהְיָה ‘lamentable’ 5094nᵊhīr נְהִיר ‘lumière’ 5095nāhal נָהַל ‘conduire’ 5097nahălōl נַהֲלֹל ‘pâturages’ 5098nāham נָהַם ‘gémir’ 5099naham נַ֫הַם ‘rugissement’ 5100nᵊhāmā נְהָמָה ‘trouble’ 5101nāhaq נָהַק ‘crier’ 5102nāhar נָהַר ‘affluer’ 5103nᵊhar נְהַר ‘fleuve’ 5104nāhār נָהָר ‘fleuve’ 5105nᵊhārā נְהָרָה ‘lumière’ 5106nūʾ נוּא ‘désapprouver’ 5107nūv נוּב ‘s'accroître’ 5108nōv נוֹב ‘louange’ 5110nūd נוּד ‘être agité’ 5111nūd נוּד ‘fuient’ 5112nōd נוֹד ‘vie errante’ 5115nāwā נָוָה ‘célébrer’ 5116nāweh נָוֶה ‘demeure’ 5117nūḥa נוּחַ ‘repos’ 5118nūḥa נוּחַ ‘se reposer’ 5120nūṭ נוּט ‘chancelle’ 5122nᵊwālū נְוָלוּ ‘immondices’ 5123nūm נוּם ‘être endormi’ 5124nūmā נוּמָה ‘assoupissement’ 5125nūn נוּן ‘se perpétuer’ 5127nūs נוּס ‘fuir’ 5128nūʿa נוּעַ ‘secouer’ 5130nūf נוּף ‘agiter (de côté et d'autre)’ 5131nōf נוֹף ‘colline’ 5132nāṣā נָצָה ‘fleurissent’ 5133nōṣā נוֹצָה ‘plumes’ 5134nūq נוּק ‘allaita’ 5135nūr נוּר ‘feu’ 5136nūš נוּשׁ ‘malade’ 5137nāzā נָזָה ‘aspersion’ 5138nāzīd נָזִיד ‘potage’ 5140nāzal נָזַל ‘couler’ 5141nezem נֶ֫זֶם ‘anneau’ 5142nᵊzaq נְזַק ‘souffrir’ 5143nezeq נֶ֫זֶק ‘dommage’ 5144nāzar נָזַר ‘s'éloigner’ 5145nēzer נֵ֫זֶר ‘diadème’ 5148nāḥā נָחָה ‘conduire’ 5150niḥūm נִחוּם ‘consoler’ 5153nāḥūš נָחוּשׁ ‘airain’ 5154nᵊḥūšā נְחוּשָׁה ‘airain’ 5155nᵊḥīlā נְחִילָה ‘flûtes’ 5156nāḥīr נָחִיר ‘narines’ 5157nāḥal נָחַל ‘prendre possession’ 5158naḥal נַ֫חַל ‘vallée’ 5159naḥălā נַחֲלָה ‘héritage’ 5162nāḥam נָחַם ‘consoler’ 5164nōḥam נֹ֫חַם ‘repentir’ 5165neḥāmā נֶחָמָה ‘consolation’ 5168naḥnū נַ֫חְנוּ ‘nous’ 5169nāḥaṣ נָחַץ ‘pressant’ 5170naḥar נַ֫חַר ‘hennissement’ 5172nāḥaš נָחַשׁ ‘enchantement’ 5173naḥaš נַ֫חַשׁ ‘enchantements’ 5174nᵊḥāš נְחָשׁ ‘airain’ 5175nāḥāš נָחָשׁ ‘serpent’ 5178nᵊḥōšet נְחֹ֫שֶׁת ‘airain’ 5181nāḥēt נָחֵת ‘tendre’ 5182nᵊḥēt נְחֵת ‘descendre’ 5183naḥat נַ֫חַת ‘repos’ 5185nāḥēt נָחֵת ‘descendent’ 5186nāṭā נָטָה ‘dresser’ 5187nāṭīl נָטִיל ‘les hommes chargés’ 5188nᵊṭīfā נְטִיפָה ‘pendants’ 5189nᵊṭīšā נְטִישָׁה ‘ceps’ 5190nāṭal נָטַל ‘proposer’ 5191nᵊṭal נְטַל ‘lever’ 5192nēṭel נֵ֫טֶל ‘lourd’ 5193nāṭaʿ נָטַע ‘planter’ 5194neṭaʿ נֶ֫טַע ‘plant’ 5195nāṭīʿa נָטִיעַ ‘plantes’ 5197nāṭaf נָטַף ‘se fondre’ 5198nāṭāf נָטָף ‘stacté’ 5201nāṭar נָטַר ‘garder (rancune ou colère)’ 5202nᵊṭar נְטַר ‘je conservai’ 5203nāṭaš נָטַשׁ ‘permettre’ 5204 נִי ‘douleur’ 5205nīd נִיד ‘je remuerais’ 5206nīdā נִידָה ‘objet d'aversion’ 5207nīḥōḥa נִיחֹחַ ‘agréable’ 5208nīḥōḥa נִיחוֹחַ ‘bonne odeur’ 5209nīn נִין ‘descendants’ 5211nīs נִיס ‘refuge’ 5213nīṣōṣ נִיצוֹץ ‘étincelle’ 5214nīr נִיר ‘défrichez’ 5215nīr נִיר ‘défricher’ 5216nēr נֵר ‘lampes’ 5217nāxāʾ נָכָא ‘repousser’ 5218nāxāʾ נָכָא ‘abattu’ 5219nᵊxōʾt נְכֹאת ‘aromates’ 5220nexed נֶ֫כֶד ‘postérité’ 5221nāxā נָכָה ‘frapper’ 5222nēxeh נֵכֶה ‘outrager’ 5223nāxēh נָכֵה ‘perclus’ 5226nēxaḥ נֵכַח ‘en face’ 5227nōxaḥ נֹ֫כַח ‘pour’ 5228nāxōḥa נָכֹחַ ‘juste’ 5229nᵊxōḥā נְכֹחָה ‘droiture’ 5230nāxal נָכַל ‘comploter’ 5231nēxel נֵ֫כֶל ‘en vous séduisant’ 5232nᵊxas נְכַס ‘biens’ 5233nexes נֶ֫כֶס ‘biens’ 5234nāxar נָכַר ‘connaître’ 5235nexer נֶ֫כֶר ‘malheur’ 5236nēxār נֵכָר ‘étranger’ 5237noxrī נׇכְרִי ‘étranger’ 5238nᵊxōt נְכֹת ‘choses de prix’ 5239nālā נָלָה ‘avoir achevé’ 5240nᵊmivzeh נְמִבְזֶה ‘méprisable’ 5243mālal מָלַל ‘couper’ 5244nᵊmālā נְמָלָה ‘fourmi’ 5245nᵊmar נְמַר ‘léopard’ 5246nāmēr נָמֵר ‘léopard’ 5251nēs נֵס ‘bannière’ 5252nᵊsibbā נְסִבָּה ‘fut dirigé’ 5253nāsag נָסַג ‘reculer’ 5254nāsā נָסָה ‘mettre à l'épreuve’ 5255nāsaḥ נָסַח ‘être arraché’ 5256nᵊsaḥ נְסַח ‘on arrachera’ 5257nāsīxᵊ נָסִיךְ ‘princes’ 5258nāsax נָסַךְ ‘verser’ 5259nāsax נָסַךְ ‘qui couvre’ 5260nᵊsax נְסַךְ ‘offrir’ 5261nᵊsax נְסַךְ ‘libations’ 5262nesex נֶ֫סֶךְ ‘libation’ 5263nāsas נָסַס ‘malade’ 5264nāsas נָסַס ‘qui brilleront’ 5265nāsaʿ נָסַע ‘ils partirent’ 5266sālēq סָלֵק ‘je monte’ 5267nᵊsaq נְסַק ‘avoir jeté’ 5271nᵊʿūrīm נְעוּרִים ‘jeunesse’ 5273nāʿīm נָעִים ‘agréable’ 5274nāʿal נָעַל ‘fermer’ 5275naʿal נַ֫עַל ‘souliers’ 5276nāʿēm נָעֵם ‘magnifique’ 5278nōʿam נֹ֫עַם ‘grâce’ 5282naʿămān נַעֲמָן ‘agrément’ 5285naʿăṣūṣ נַעֲצוּץ ‘buissons’ 5286nāʿar נָעַר ‘pousser des cris’ 5287nāʿar נָעַר ‘secouer’ 5288naʿar נַ֫עַר ‘jeunes gens’ 5289naʿar נַ֫עַר ‘des plus jeunes’ 5290nōʿar נֹ֫עַר ‘premier âge’ 5291naʿărā נַעֲרָה ‘jeune fille’ 5296nᵊʿōret נְעֹ֫רֶת ‘étoupe’ 5299nāfā נָפָה ‘hauteurs’ 5301nāfaḥ נָפַח ‘souffler’ 5306nōfex נֹ֫פֶךְ ‘escarboucle’ 5307nāfal נָפַל ‘tomber’ 5308nᵊfal נְפַל ‘tomber’ 5309nēfel נֵ֫פֶל ‘avorton’ 5310nāfaṣ נָפַץ ‘briser’ 5311nefeṣ נֶ֫פֶץ ‘inondation’ 5312nᵊfaq נְפַק ‘enlever’ 5313nifqāʾ נִפְקָא ‘les frais’ 5314nāfaš נָפַשׁ ‘se reposer’ 5315nefeš נֶ֫פֶשׁ ‘âme’ 5317nōfet נֹ֫פֶת ‘miel’ 5319naftūlīm נַפְתּוּלִים ‘j'ai lutté’ 5322nēṣ נֵץ ‘épervier’ 5323nāṣāʾ נָצָא ‘qu'il parte’ 5324nāṣav נָצַב ‘se tenir’ 5325niṣṣāv נִצָּב ‘la poignée’ 5326niṣbā נִצְבָּה ‘force’ 5327nāṣā נָצָה ‘se quereller’ 5328niṣṣā נִצָּה ‘fleur’ 5329nāṣaḥ נָצַח ‘chef des chantres’ 5330nᵊṣaḥ נְצַח ‘surpassait’ 5331nēṣaḥ נֵ֫צַח ‘pour toujours’ 5332nēṣaḥ נֵ֫צַח ‘sang’ 5333nᵊṣīv נְצִיב ‘garnison’ 5336nṣyr נציר ‘variante Strong’ 5337nāṣal נָצַל ‘délivrer’ 5338nᵊṣal נְצַל ‘sauver’ 5339niṣṣān נִצָּן ‘fleurs’ 5340nāṣaṣ נָצַץ ‘ils étincelaient’ 5341nāṣar נָצַר ‘garder’ 5342nēṣer נֵ֫צֶר ‘rejeton’ 5343nᵊqēʾ נְקֵא ‘pure’ 5344nāqav נָקַב ‘fixer’ 5345neqev נֶ֫קֶב ‘flûtes’ 5347nᵊqēvā נְקֵבָה ‘femelle’ 5348nāqōd נָקֹד ‘tacheté’ 5349nōqēd נֹקֵד ‘posséder des troupeaux’ 5350niqqūd נִקּוּד ‘en miettes’ 5351nᵊquddā נְקֻדָּה ‘points’ 5352nāqā נָקָה ‘être impuni’ 5354nāqaṭ נָקַט ‘être dégoûté’ 5355nāqī נָקִי ‘innocent’ 5356niqqāyōn נִקָּיוֹן ‘dans l'innocence’ 5357nāqīq נָקִיק ‘fente’ 5358nāqam נָקַם ‘être vengé’ 5359nāqām נָקָם ‘vengeance’ 5360nᵊqāmā נְקָמָה ‘vengeance’ 5361nāqaʿ נָקַע ‘s'être détaché’ 5362nāqaf נָקַף ‘faire le tour’ 5363nōqef נֹ֫קֶף ‘secouer’ 5364niqpā נִקְפָּה ‘corde’ 5365nāqar נָקַר ‘crever’ 5366nᵊqārā נְקָרָה ‘creux’ 5367nāqaš נָקַשׁ ‘prendre au piège’ 5368nᵊqaš נְקַשׁ ‘se heurter’ 5372nirgān נִרְגָּן ‘rapporteur’ 5373nērᵊdᵊ נֵרְדְּ ‘nard’ 5375nāśāʾ נָשָׂא ‘supporter’ 5376nᵊśāʾ נְשָׂא ‘se soulever’ 5377nāšāʾ נָשָׁא ‘séduire’ 5378nāšāʾ נָשָׁא ‘créancier’ 5379niśśēʾt נִשֵּׂאת ‘présents’ 5380nāšav נָשַׁב ‘souffler’ 5381nāśag נָשַׂג ‘atteindre’ 5382nāšā נָשָׁה ‘oublier’ 5383nāšā נָשָׁה ‘créancier’ 5384nāšeh נָשֶׁה ‘tendon’ 5385nᵊśūʾā נְשׂוּאָה ‘porter’ 5386nᵊšī נְשִׁי ‘dette’ 5387nāśīʾ נָשִׂיא ‘prince’ 5388nᵊšiyyā נְשִׁיָּה ‘oubli’ 5389nᵊšīn נְשִׁין ‘femmes’ 5390nᵊšīqā נְשִׁיקָה ‘baisers’ 5391nāšax נָשַׁךְ ‘mordre’ 5392nešex נֶ֫שֶׁךְ ‘intérêt’ 5393niškā נִשְׁכָּה ‘chambre’ 5394nāšal נָשַׁל ‘ôter’ 5395nāšam נָשַׁם ‘être haletant’ 5396nišmāʾ נִשְׁמָא ‘souffle’ 5397nᵊšāmā נְשָׁמָה ‘souffle’ 5398nāšaf נָשַׁף ‘souffler’ 5399nešef נֶ֫שֶׁף ‘aube’ 5400śālaq שָׂלַק ‘allumer’ 5401nāšaq נָשַׁק ‘baiser’ 5402nešeq נֶ֫שֶׁק ‘armes’ 5403nᵊšar נְשַׁר ‘aigles’ 5404nešer נֶשֶׁר ‘aigle’ 5405nāšat נָשַׁת ‘tarir’ 5406ništᵊwān נִשְׁתְּוָן ‘lettre’ 5407ništᵊwān נִשְׁתְּוָן ‘lettre’ 5408nātaḥ נָתַח ‘couper en morceaux’ 5409nētaḥ נֵ֫תַח ‘morceaux’ 5410nātīv נָתִיב ‘sentier’ 5412nᵊtīn נְתִין ‘Néthiniens’ 5413nātax נָתַךְ ‘tomber’ 5414nātan נָתַן ‘donner’ 5415nᵊtan נְתַן ‘donner’ 5420nātas נָתַס ‘détruisent’ 5421nātaʿ נָתַע ‘brisées’ 5422nātaṣ נָתַץ ‘renverser’ 5423nātaq נָתַק ‘arracher’ 5424neteq נֶ֫תֶק ‘la teigne’ 5425nātar נָתַר ‘sauter’ 5426nᵊtar נְתַר ‘secouer’ 5427neter נֶ֫תֶר ‘mitre’ 5428nātaš נָתַשׁ ‘arracher’ 5429sᵊʾā סְאָה ‘mesure’ 5430sᵊʾōn סְאוֹן ‘chaussure’ 5431sāʾan סָאַן ‘mêlée’ 5432sēʾsēʾ סֵאסֵא ‘mesure’ 5433sāvāʾ סָבָא ‘ivrognerie’ 5435sōveʾ סֹ֫בֶא ‘vin’ 5437sāvav סָבַב ‘entourer’ 5438sibbā סִבָּה ‘cela’ 5439sāvīv סָבִיב ‘alentour’ 5440sāvax סָבַךְ ‘entrelacer’ 5441sᵊvōxᵊ סְבֹךְ ‘taillis’ 5442sᵊvax סְבַךְ ‘buisson’ 5443śabbᵊxāʾ שַׂבְּכָא ‘sambuque’ 5445sāval סָבַל ‘fardeau’ 5446sᵊval סְבַל ‘solides’ 5447sēvel סֵ֫בֶל ‘fardeau’ 5448sōvel סֹ֫בֶל ‘fardeau’ 5449sabbāl סַבָּל ‘ceux qui portent les fardeaux’ 5450sivlā סִבְלָה ‘travaux pénibles’ 5451sibbōlet סִבֹּלֶת ‘Sibboleth’ 5452sᵊvar סְבַר ‘espérer’ 5456sāgad סָגַד ‘se prosterner’ 5457sᵊgid סְגִ֑ד ‘adorer’ 5458sᵊgōr סְגוֹר ‘or’ 5459sᵊgullā סְגֻלָּה ‘appartenir’ 5460sᵊgan סְגַן ‘intendants’ 5461sāgān סָגָן ‘magistrats’ 5462sāgar סָגַר ‘fermer’ 5463sᵊgar סְגַר ‘fermé’ 5464sagrīr סַגְרִיר ‘pluie’ 5465sad סַד ‘ceps’ 5466sādīn סָדִין ‘chemises’ 5468sēder סֵ֫דֶר ‘confusion’ 5469sahar סַ֫הַר ‘arrondie’ 5470sōhar סֹ֫הַר ‘prison’ 5472sūg סוּג ‘reculer’ 5473sūg סוּג ‘entouré’ 5474sūgar סוּגַר ‘cage’ 5475sōd סוֹד ‘secret’ 5478sūḥā סוּחָה ‘balayures’ 5480sūxᵊ סוּךְ ‘oindre’ 5481sūmᵊpōnᵊyā סוּמְפּוֹנְיָה ‘cornemuse’ 5483sūs סוּס ‘cheval’ 5484sūsā סוּסָה ‘jument’ 5486sūf סוּף ‘effacer’ 5487sūf סוּף ‘anéantir’ 5488sūf סוּף ‘jonc’ 5490sōf סוֹף ‘extrémité’ 5491sōf סוֹף ‘extrémité’ 5492sūfā סוּפָה ‘tourbillon’ 5493sūr סוּר ‘ôter’ 5494sūr סוּר ‘dégénéré’ 5496sūt סוּת ‘inciter’ 5497sūt סוּת ‘manteau’ 5498sāḥav סָחַב ‘traîner’ 5499sᵊḥāvā סְחָבָה ‘lambeaux’ 5500sāḥā סָחָה ‘raclerai’ 5501sᵊḥī סְחִי ‘objet de mépris’ 5502sāḥaf סָחַף ‘violente’ 5503sāḥar סָחַר ‘marchand’ 5504saḥar סַחַר ‘gain’ 5505sāḥar סָ֫חַר ‘gain’ 5506sᵊḥōrā סְחֹרָה ‘commerce’ 5507sōḥērā סֹחֵרָה ‘cuirasse’ 5508sōḥeret סֹחֶ֫רֶת ‘pierres noires’ 5509sīg סִיג ‘scories’ 5518sīr סִיר ‘pot’ 5519sax סַךְ ‘foule’ 5520sōxᵊ סֹךְ ‘tanière’ 5521sukkā סֻכָּה ‘tabernacle’ 5522sikkūt סִכּוּת ‘tente’ 5526sūxᵊ סוּךְ ‘couvrir’ 5528sāxal סָכַל ‘insensé’ 5529sexel סֶ֫כֶל ‘folie’ 5530sāxāl סָכָל ‘insensé’ 5531śixlūt שִׂכְלוּת ‘folie’ 5532sāxan סָכַן ‘avoir l'habitude’ 5533sāxan סָכַן ‘éprouver du danger’ 5534sāxar סָכַר ‘être fermé’ 5535sāxat סָכַת ‘être attentif’ 5536sal סַל ‘corbeille’ 5537sālāʾ סָלָא ‘estimé à l'égal’ 5539sālad סָלַד ‘joie’ 5541sālā סָלָה ‘peser’ 5542selā סֶ֫לָה ‘élever’ 5544sallōn סַלּוֹן ‘épine’ 5545sālaḥ סָלַח ‘pardonner’ 5546sallāḥ סַלָּח ‘tu pardonnes’ 5547sᵊlīḥā סְלִיחָה ‘pardon’ 5549sālal סָלַל ‘s'élever’ 5550sōlᵊlā סֹלְלָה ‘tertre’ 5551sullām סֻלָּם ‘échelle’ 5552salsillā סַלְסִלָּה ‘ceps’ 5553selaʿ סֶ֫לַע ‘rocher’ 5556solʿām סׇלְעָם ‘solam’ 5557sālaf סָלַף ‘corrompre’ 5558selef סֶ֫לֶף ‘détours’ 5559sᵊlēq סְלֵק ‘partir’ 5560sōlet סֹ֫לֶת ‘fleur de farine’ 5561sam סַם ‘épice’ 5563sᵊmadēr סְמַדֵר ‘en fleur’ 5564sāmax סָמַךְ ‘avoir pourvu’ 5566semel סֶ֫מֶל ‘idole’ 5567sāman סָמַן ‘marquée’ 5568sāmar סָמַר ‘se hérisser’ 5569sāmār סָמָר ‘hérissées’ 5572sᵊneh סְנֶה ‘buisson’ 5575sanwērīm סַנְוֵרִים ‘aveuglement’ 5577sansinnīm סַנְסִנִּים ‘rameaux’ 5579sᵊnappīr סְנַפִּיר ‘nageoires’ 5580sās סָ֑ס ‘la gerce’ 5582sāʿad סָעַד ‘fortifier’ 5583sᵊʿad סְעַד ‘assistaient’ 5584sāʿā סָעָה ‘impétueux’ 5585sāʿīf סָעִיף ‘caverne’ 5586sāʿaf סָעַף ‘briser’ 5587sᵊʿippā סְעִפָּה ‘pensées’ 5588sēʿēf סֵעֵף ‘hommes indécis’ 5589sᵊʿappā סְעַפָּה ‘branches’ 5590sāʿar סָעַר ‘agité’ 5591saʿar סַ֫עַר ‘tourbillon’ 5592saf סַף ‘bassin’ 5594sāfad סָפַד ‘gémir’ 5595sāfā סָפָה ‘périr’ 5596sāfaḥ סָפַח ‘attacher’ 5597sappaḥat סַפַּ֫חַת ‘dartres’ 5599sāfīaḥ סָפִיחַ ‘produit du grain tombé’ 5600sᵊfīnā סְפִינָה ‘navire’ 5601sappīr סַפִּיר ‘saphir’ 5602sēfel סֵ֫פֶל ‘coupe’ 5603sāfan סָפַן ‘couvrir’ 5604sippun סִפֻּן ‘jusqu'au plafond’ 5605sāfaf סָפַף ‘se tenir sur le seuil’ 5606sāfaq סָפַק ‘frapper’ 5607śefeq שֶׂ֫פֶק ‘abondance’ 5608sāfar סָפַר ‘compter’ 5609sᵊfar סְפַר ‘livre’ 5610sᵊfār סְפָר ‘dénombrement’ 5612sēfer סֵ֫פֶר ‘livre’ 5613sāfir סָפִר ‘secrétaire’ 5615sᵊfōrā סְפֹרָה ‘bornes’ 5619sāqal סָקַל ‘lapider’ 5620sar סַר ‘triste’ 5621sārāv סָרָב ‘ronces’ 5622sarbāl סַרְבָּל ‘caleçons’ 5627sārā סָרָה ‘révolte’ 5628sāraḥ סָרַח ‘retomber’ 5629seraḥ סֶ֫רַח ‘du surplus’ 5630siryōn סִרְיֹן ‘cuirasse’ 5631sārīs סָרִיס ‘eunuque’ 5632sārēxᵊ סָרֵךְ ‘chefs’ 5633seren סֶ֫רֶן ‘princes’ 5634sarʿappā סַרְעַפָּה ‘branches’ 5635sāraf סָרַף ‘brûler’ 5636sirpād סִרְפָּד ‘la ronce’ 5637sārar סָרַר ‘rebelle’ 5638sᵊtāyw סְתָיו ‘hiver’ 5640sātam סָתַם ‘combler’ 5641sātar סָתַר ‘cacher’ 5642sᵊtar סְתַר ‘détruire’ 5643sēter סֵ֫תֶר ‘secret’ 5645ʿāv עָב ‘nuée’ 5646ʿāv עָב ‘entablement’ 5647ʿāvad עָבַד ‘servir’ 5648ʿăvad עֲבַד ‘faire’ 5649ʿăvad עֲבַד ‘serviteur’ 5650ʿeved עֶ֫בֶד ‘serviteur’ 5652ʿăvād עֲבָד ‘travaux’ 5656ʿăvōdā עֲבֹדָה ‘service’ 5657ʿăvuddā עֲבֻדָּה ‘nombre de serviteurs’ 5659ʿavdūt עַבְדוּת ‘servitude’ 5666ʿāvā עָבָה ‘être plus gros’ 5667ʿăvōṭ עֲבוֹט ‘gage’ 5668ʿāvūr עָבוּר ‘à cause de’ 5669ʿāvūr עָבוּר ‘blé’ 5670ʿāvaṭ עָבַט ‘prêter’ 5671ʿavṭīṭ עַבְטִיט ‘fardeau’ 5672ʿăvī עֲבִי ‘épaisseur’ 5673ʿăvīdā עֲבִידָה ‘ouvrage’ 5674ʿāvar עָבַר ‘passer’ 5675ʿăvar עֲבַר ‘de ce côté’ 5676ʿēver עֵ֫בֶר ‘au delà’ 5678ʿevrā עֶבְרָה ‘fureur’ 5679ʿăvārā עֲבָרָה ‘plaines 2 (mots en variantes)’ 5685ʿāvaš עָבַשׁ ‘ont séché’ 5686ʿāvat עָבַת ‘font cause commune’ 5687ʿāvōt עָבוֹת ‘touffu’ 5688ʿăvōt עֲבֹת ‘tresser’ 5689ʿāgav עָגַב ‘s'enflammer’ 5690ʿāgāv עָגָב ‘agréable’ 5691ʿăgāvā עֲגָבָה ‘passion’ 5692ʿugā עֻגָה ‘gâteau’ 5693ʿāgūr עָגוּר ‘hirondelle’ 5694ʿāgīl עָגִיל ‘pendants d'oreilles’ 5695ʿēgel עֵ֫גֶל ‘veau’ 5696ʿāgōl עָגֹל ‘ronde’ 5697ʿeglā עֶגְלָה ‘génisse’ 5699ʿăgālā עֲגָלָה ‘char’ 5701ʿāgam עָגַם ‘avoir pitié’ 5702ʿāgan עָגַן ‘refuser’ 5703ʿad עַד ‘toujours’ 5704ʿad עַד ‘jusqu'à’ 5705ʿad עַד ‘avant’ 5706ʿad עַד ‘proie’ 5707ʿēd עֵד ‘témoin’ 5708ʿiddā עִדָּה ‘souillé’ 5709ʿădā עֲדָה ‘renverser’ 5710ʿādā עָדָה ‘se parer’ 5712ʿēdā עֵדָה ‘assemblée’ 5713ʿēdā עֵדָה ‘témoignage’ 5715ʿēdūt עֵדוּת ‘témoignage’ 5716ʿădī עֲדִי ‘ornement’ 5719ʿādīn עָדִין ‘voluptueuse’ 5727ʿādan עָדַן ‘les délices’ 5728ʿăden עֲדֶן ‘encore’ 5730ʿēden עֵ֫דֶן ‘désirs’ 5732ʿiddān עִדָּן ‘temps’ 5736ʿādaf עָדַף ‘de trop’ 5737ʿādar עָדַר ‘manquer’ 5739ʿēder עֵ֫דֶר ‘troupeau’ 5742ʿădāšā עֲדָשָׁה ‘lentilles’ 5743ʿūv עוּב ‘couvert de nuages’ 5746ʿūg עוּג ‘faire cuire’ 5748ʿūgāv עוּגָב ‘chalumeau’ 5749ʿūd עוּד ‘déclaration (formelle)’ 5750ʿōd עוֹד ‘encore’ 5751ʿōd עוֹד ‘encore’ 5753ʿāwā עָוָה ‘pervers’ 5754ʿawwā עַוָּה ‘ruine’ 5756ʿūz עוּז ‘mettre en sûreté’ 5758ʿăwāyā עֲוָיָה ‘iniquités’ 5759ʿăwīl עֲוִיל ‘enfants’ 5760ʿăwīl עֲוִיל ‘impies’ 5763ʿūl עוּל ‘allaiter’ 5764ʿūl עוּל ‘enfant qu'elle allaite’ 5765ʿāwal עָוַל ‘inique’ 5766ʿāwel עָ֫וֶל ‘iniquité’ 5767ʿawwāl עַוָּל ‘méchant’ 5768ʿōlēl עוֹלֵל ‘enfants’ 5769ʿōlām עוֹלָם ‘éternel’ 5770ʿīn עִין ‘regarda’ 5771ʿāwōn עָוֺן ‘iniquité’ 5772ʿōnā עֹנָה ‘droit conjugal’ 5773ʿiwʿīm עִוְעִים ‘vertige’ 5774ʿūf עוּף ‘voler’ 5775ʿōf עוֹף ‘oiseau’ 5776ʿōf עוֹף ‘oiseau’ 5777ʿōferet עֹפֶרֶת ‘plomb’ 5779ʿūṣ עוּץ ‘consulter’ 5781ʿūq עוּק ‘écraser’ 5782ʿūr עוּר ‘éveiller’ 5783ʿūr עוּר ‘mis à nu’ 5784ʿūr עוּר ‘balle’ 5785ʿōr עוֹר ‘peau’ 5786ʿāwar עָוַר ‘crever (les yeux)’ 5787ʿiwwēr עִוֵּר ‘aveugle’ 5788ʿiwwārōn עִוָּרוֹן ‘être aveugle’ 5789ʿūš עוּשׁ ‘Hâtez-vous’ 5790ʿūt עוּת ‘soutenir’ 5791ʿāwat עָוַת ‘renverser’ 5792ʿawwātā עַוָּתָה ‘faire souffrir’ 5794ʿaz עַז ‘puissance’ 5795ʿēz עֵז ‘chèvre’ 5796ʿēz עֵז ‘boucs’ 5797ʿōz עֹז ‘force’ 5799ʿăzāʾzēl עֲזָאזֵל ‘Azazel’ 5800ʿāzav עָזַב ‘quitter’ 5801ʿizzāvōn עִזָּבוֹן ‘marchés’ 5805ʿăzūvā עֲזוּבָה ‘désert’ 5807ʿĕzūz עֱזוּז ‘puissance’ 5808ʿizzūz עִזּוּז ‘fort’ 5810ʿāzaz עָזַז ‘puissant’ 5822ʿozniyyā עׇזְנִיָּה ‘aigle de mer’ 5823ʿāzaq עָזַק ‘remua’ 5824ʿizqā עִזְקָה ‘anneau’ 5826ʿāzar עָזַר ‘aider’ 5828ʿēzer עֵ֫זֶר ‘aide’ 5833ʿezrā עֶזְרָה ‘aide’ 5835ʿăzārā עֲזָרָה ‘encadrement’ 5842ʿēṭ עֵט ‘plume’ 5843ʿēṭāʾ עֵטָא ‘manière prudente’ 5844ʿāṭā עָטָה ‘se couvrir’ 5845ʿăṭīn עֲטִין ‘flancs’ 5846ʿăṭīšā עֲטִישָׁה ‘éternuements’ 5847ʿăṭallēf עֲטַלֵּף ‘chauve-souris’ 5848ʿāṭaf עָטַף ‘être chétif’ 5849ʿāṭar עָטַר ‘entourer’ 5850ʿăṭārā עֲטָרָה ‘couronne’ 5856ʿī עִי ‘monceau de pierres’ 5860ʿīṭ עִיט ‘se jeter’ 5861ʿayiṭ עַ֫יִט ‘oiseau de proie’ 5865ʿēlōm עֵילוֹם ‘à toujours’ 5868ʿōnā עוֹנָה ‘avec violence’ 5869ʿayin עַ֫יִן ‘énaïm’ 5870ʿayin עַ֫יִן ‘les yeux’ 5888ʿīf עִיף ‘je succombe’ 5889ʿāyēf עָיֵף ‘accablé de fatigue’ 5890ʿēfā עֵיפָה ‘obscurité’ 5892ʿīr עִיר ‘ville’ 5894ʿīr עִיר ‘ceux qui veillent’ 5895ʿayir עַ֫יִר ‘âne’ 5903ʿērōm עֵירֹם ‘être nu’ 5908ʿakkāvīš עַכָּבִישׁ ‘araignée’ 5909ʿaxbār עַכְבָּר ‘souris’ 5913ʿāxas עָכַס ‘font résonner les boucles’ 5914ʿexes עֶ֫כֶס ‘lier’ 5916ʿāxar עָכַר ‘troubler’ 5919ʿaxšūv עַכְשׁוּב ‘aspic’ 5920ʿal עַל ‘haut’ 5921ʿal עַל ‘au-dessus’ 5922ʿal עַל ‘concernant’ 5923ʿōl עֹל ‘joug’ 5924ʿēllāʾ עֵ֫לָּא ‘à leur tête’ 5926ʿillēg עִלֵּג ‘ceux qui balbutient’ 5927ʿālā עָלָה ‘s'élever’ 5928ʿălāt עֲלָת ‘holocaustes’ 5929ʿāleh עָלֶה ‘feuille’ 5930ʿōlā עֹלָה ‘holocauste’ 5931ʿillā עִלָּה ‘occasion’ 5932ʿalwā עַלְוָה ‘méchants’ 5934ʿālūmīm עָלוּמִים ‘jeunesse’ 5936ʿălūqā עֲלוּקָה ‘sangsue’ 5937ʿālaz עָלַז ‘triompher’ 5938ʿālēz עָלֵז ‘joyeuse’ 5939ʿălāṭā עֲלָטָה ‘obscurité’ 5940ʿĕlī עֱלִי ‘pilon’ 5942ʿillī עִלִּי ‘supérieures’ 5943ʿillay עִלַּי ‘Très-Haut’ 5944ʿăliyyā עֲלִיָּה ‘chambre haute’ 5945ʿelyōn עֶלְיוֹן ‘Très-Haut’ 5946ʿelyōn עֶלְיוֹן ‘le Très-Haut’ 5947ʿallīz עַלִּיז ‘se réjouir’ 5948ʿălīl עֲלִיל ‘creuset’ 5949ʿălīlā עֲלִילָה ‘actions’ 5950ʿălīliyyā עֲלִילִיָּה ‘action’ 5951ʿălīṣūt עֲלִיצוּת ‘poussant des cris de joie’ 5952ʿălī עֲלִי ‘chambre’ 5953ʿālal עָלַל ‘cueillir’ 5954ʿălal עֲלַל ‘se rendre’ 5955ʿōlēlōt עֹלֵלוֹת ‘grappillage’ 5956ʿālam עָלַם ‘cacher’ 5957ʿālam עָלַם ‘éternel’ 5958ʿelem עֶ֫לֶם ‘jeune homme’ 5959ʿalmā עַלְמָה ‘jeune fille’ 5961ʿălāmōt עֲלָמוֹת ‘Alamoth’ 5965ʿālas עָלַס ‘en jouir’ 5966ʿālaʿ עָלַע ‘boivent’ 5967ʿălaʿ עֲלַע ‘côtes’ 5968ʿālaf עָלַף ‘s'envelopper’ 5969ʿulpeh עֻלְפֶּה ‘desséché’ 5970ʿālaṣ עָלַץ ‘se réjouir’ 5971ʿam עַם ‘peuple’ 5972ʿam עַם ‘peuple’ 5973ʿim עִם ‘avec’ 5974ʿim עִם ‘avec’ 5975ʿāmad עָמַד ‘se tenir’ 5976ʿāmad עָמַד ‘être rendu immobile’ 5977ʿōmed עֹ֫מֶד ‘place’ 5978ʿimmād עִמָּד ‘avec moi’ 5979ʿemdā עֶמְדָּה ‘abri’ 5980ʿummā עֻמָּה ‘être près’ 5982ʿammūd עַמּוּד ‘colonne’ 5994ʿămīq עֲמִיק ‘profond’ 5995ʿāmīr עָמִיר ‘gerbe’ 5997ʿāmīt עָמִית ‘prochain’ 5998ʿāmal עָמַל ‘travailler’ 5999ʿāmāl עָמָל ‘travail’ 6001ʿāmēl עָמֵל ‘travailleur’ 6004ʿāmam עָמַם ‘perdu son éclat’ 6006ʿāmas עָמַס ‘charger’ 6009ʿāmōq עָמֹק ‘profond’ 6010ʿēmeq עֵ֫מֶק ‘vallée’ 6011ʿōmeq עֹ֫מֶק ‘profondeur’ 6012ʿāmēq עָמֵק ‘obscur’ 6013ʿāmōq עָמֹק ‘profond’ 6014ʿimmēr עִמֵּר ‘esclave’ 6015ʿămar עֲמַר ‘laine’ 6016ʿōmer עֹ֫מֶר ‘gerbe’ 6025ʿēnāv עֵנָב ‘raisin’ 6026ʿānōg עָנֹג ‘délicatesse’ 6027ʿōneg עֹ֫נֶג ‘plaisance’ 6028ʿānōg עָנֹג ‘mollesse’ 6029ʿānad עָנַד ‘attacher’ 6030ʿūn עוּן ‘répondre’ 6031ʿānā עָנָה ‘affliger’ 6032ʿănā עֲנָה ‘prendre’ 6033ʿănāy עֲנָי ‘malheureux’ 6035ʿānāw עָנָו ‘malheureux’ 6037ʿanwā עַנְוָה ‘bonté’ 6038ʿănāwā עֲנָוָה ‘humilité’ 6039ʿĕnūt עֱנוּת ‘peines’ 6040ʿŏnī עֳנִי ‘affliction’ 6041ʿānī עָנִי ‘pauvre’ 6045ʿinyān עִנְיָן ‘occupation’ 6049ʿānan עָנַן ‘observer les nuages’ 6050ʿănān עֲנָן ‘nuées’ 6051ʿānān עָנָן ‘nuée’ 6053ʿănānā עֲנָנָה ‘nuées’ 6056ʿănaf עֲנַף ‘branches’ 6057ʿānāf עָנָף ‘branches’ 6058ʿānēf עָנֵף ‘chargé de branches’ 6059ʿānaq עָנַק ‘faire des présents’ 6060ʿănāq עֲנָק ‘colliers’ 6064ʿānaš עָנַשׁ ‘être puni’ 6065ʿănāš עֲנָשׁ ‘amende’ 6066ʿōneš עֹ֫נֶשׁ ‘contribution’ 6071ʿāsīs עָסִיס ‘moût’ 6072ʿāsas עָסַס ‘vous foulerez’ 6073ʿŏfāyim עֳפָיִם ‘rameaux’ 6074ʿŏfī עֳפִי ‘feuillage’ 6075ʿāfal עָפַל ‘s'obstiner’ 6076ʿōfel עֹ֫פֶל ‘colline’ 6079ʿafʿaf עַפְעַף ‘paupières’ 6080ʿāfar עָפַר ‘faire voler’ 6082ʿōfer עֹ֫פֶר ‘cerf’ 6083ʿāfār עָפָר ‘poussière’ 6086ʿēṣ עֵץ ‘arbre’ 6087ʿāṣav עָצַב ‘être affligé’ 6088ʿăṣav עֲצַב ‘triste’ 6089ʿeṣev עֶ֫צֶב ‘douleur’ 6090ʿōṣev עֹ֫צֶב ‘douleur’ 6091ʿāṣāv עָצָב ‘idole’ 6092ʿāṣēv עָצֵב ‘mercenaires’ 6093ʿiṣṣāvōn עִצָּבוֹן ‘souffrance’ 6094ʿaṣṣevet עַצֶּ֫בֶת ‘douleur’ 6095ʿāṣā עָצָה ‘qui ferme’ 6096ʿāṣeh עָצֶה ‘échine’ 6097ʿēṣā עֵצָה ‘arbre’ 6098ʿēṣā עֵצָה ‘conseil’ 6099ʿāṣūm עָצוּם ‘puissant’ 6101ʿāṣēl עָצֵל ‘paresseux’ 6102ʿāṣēl עָצֵל ‘paresseux’ 6103ʿaṣlā עַצְלָה ‘paresse’ 6104ʿaṣlūt עַצְלוּת ‘paresse’ 6105ʿāṣōm עָצֹם ‘puissant’ 6106ʿeṣem עֶ֫צֶם ‘os’ 6108ʿōṣem עֹ֫צֶם ‘puissance’ 6109ʿoṣmā עׇצְמָה ‘nombre’ 6110ʿaṣumā עַצֻמָה ‘moyens de défense’ 6112ʿēṣen עֵצֶן ‘sa lance’ 6113ʿāṣar עָצַר ‘stérile’ 6114ʿeṣer עֶ֫צֶר ‘dominant’ 6115ʿōṣer עֹ֫צֶר ‘oppression’ 6116ʿăṣārā עֲצָרָה ‘assemblée solennelle’ 6117ʿāqav עָקַב ‘supplanter’ 6118ʿēqev עֵ֫קֶב ‘parce que’ 6119ʿāqēv עָקֵב ‘talon’ 6120ʿāqēv עָקֵב ‘adversaires’ 6121ʿāqōv עָקֹב ‘coteaux’ 6122ʿoqvā עׇקְבָה ‘ruse’ 6123ʿāqad עָקַד ‘il lia’ 6124ʿāqōd עָקֹד ‘rayé’ 6125ʿāqā עָקָה ‘oppression’ 6127ʿāqal עָקַל ‘inique’ 6128ʿăqalqal עֲקַלְקַל ‘détourné’ 6129ʿăqallātōn עֲקַלָּתוֹן ‘tortueux’ 6131ʿāqar עָקַר ‘couper les jarrets’ 6132ʿăqar עֲקַר ‘arrachées’ 6133ʿēqer עֵ֫קֶר ‘quelqu'un’ 6135ʿāqār עָקָר ‘stérile’ 6136ʿiqqar עִקַּר ‘tronc’ 6137ʿaqrāv עַקְרָב ‘scorpion’ 6140ʿāqaš עָקַשׁ ‘coupable’ 6141ʿiqqēš עִקֵּשׁ ‘pervers’ 6143ʿiqqᵊšūt עִקְּשׁוּת ‘fausseté’ 6145ʿār עָר ‘ennemi’ 6146ʿār עָר ‘adversaires’ 6148ʿārav עָרַב ‘répondre’ 6149ʿārav עָרַב ‘agréable’ 6150ʿārav עָרַב ‘tard’ 6151ʿărav עֲרַב ‘mêler’ 6153ʿerev עֶ֫רֶב ‘soir’ 6154ʿērev עֵ֫רֶב ‘trame’ 6155ʿărāvā עֲרָבָה ‘saules’ 6156ʿārēv עָרֵב ‘doux’ 6157ʿārōv עָרֹב ‘mouches’ 6158ʿōrēv עֹרֵב ‘corbeau’ 6161ʿărubbā עֲרֻבָּה ‘nouvelles sûres’ 6162ʿērāvōn עֵרָבוֹן ‘gage’ 6165ʿārag עָרַג ‘soupirer’ 6167ʿărād עֲרָד ‘ânes sauvages’ 6168ʿārā עָרָה ‘vider’ 6169ʿārā עָרָה ‘nudité’ 6170ʿărūgā עֲרוּגָה ‘parterre’ 6171ʿārōd עָרוֹד ‘âne sauvage’ 6172ʿerwā עֶרְוָה ‘nudité’ 6173ʿarwā עַרְוָה ‘mépriser’ 6174ʿārōm עָרוֹם ‘nu’ 6175ʿārūm עָרוּם ‘prudent’ 6176ʿărōʿēr עֲרוֹעֵר ‘misérable’ 6178ʿārūṣ עָרוּץ ‘affreuses’ 6181ʿeryā עֶרְיָה ‘entièrement nue’ 6182ʿărīsā עֲרִיסָה ‘pâte’ 6183ʿārīf עָרִיף ‘au ciel’ 6184ʿārīṣ עָרִיץ ‘méchant’ 6185ʿărīrī עֲרִירִי ‘sans enfant’ 6186ʿārax עָרַךְ ‘se ranger’ 6187ʿērex עֵ֫רֶךְ ‘estimation’ 6188ʿāral עָרַל ‘regarder’ 6189ʿārēl עָרֵל ‘incirconcis’ 6190ʿorlā עׇרְלָה ‘prépuce’ 6191ʿārōm עָרֹם ‘fort’ 6192ʿāram עָרַם ‘se sont amoncelées’ 6193ʿōrem עֹ֫רֶם ‘leur propre ruse’ 6194ʿărēmā עֲרֵמָה ‘monceaux’ 6195ʿormā עׇרְמָה ‘discernement’ 6196ʿarmōn עַרְמוֹן ‘platane’ 6199ʿarʿār עַרְעָר ‘misérable’ 6201ʿāraf עָרַף ‘se répandre’ 6202ʿāraf עָרַף ‘briser la nuque’ 6203ʿōref עֹ֫רֶף ‘nuque’ 6205ʿărāfel עֲרָפֶל ‘nuée’ 6206ʿāraṣ עָרַץ ‘s'épouvanter’ 6207ʿāraq עָרַק ‘fuir’ 6209ʿārar עָרַר ‘renverser’ 6210ʿereś עֶ֫רֶשׂ ‘lit’ 6211ʿāš עָשׁ ‘teigne’ 6212ʿēśev עֵ֫שֶׂב ‘herbe’ 6213ʿāśā עָשָׂה ‘faire’ 6216ʿāšōq עָשׁוֹק ‘oppresseur’ 6217ʿāšūqīm עָשׁוּקִים ‘oppression’ 6218ʿāśōr עָשׂוֹר ‘dixième’ 6219ʿāšōt עָשׁוֹת ‘travaillé’ 6223ʿāšīr עָשִׁיר ‘riche’ 6224ʿăśīrī עֲשִׂירִי ‘dixième’ 6225ʿāšan עָשַׁן ‘fumée’ 6226ʿāšēn עָשֵׁן ‘fumant’ 6227ʿāšān עָשָׁן ‘fumée’ 6229ʿāśaq עָשַׂק ‘se disputer’ 6231ʿāšaq עָשַׁק ‘fraude’ 6233ʿōšeq עֹ֫שֶׁק ‘oppression’ 6234ʿošqā עׇשְׁקָה ‘être dans l'angoisse’ 6235ʿeśer עֶשֶׂר ‘dix’ 6236ʿăśar עֲשַׂר ‘dix’ 6237ʿāśar עָשַׂר ‘dîme’ 6238ʿāšar עָשַׁר ‘enrichir’ 6239ʿōšer עֹ֫שֶׁר ‘richesses’ 6240ʿāśār עָשָׂר ‘onze’ 6241ʿiśśārōn עִשָּׂרוֹן ‘dixième’ 6242ʿeśrīm עֶשְׂרִים ‘vingt’ 6243ʿeśrīn עֶשְׂרִין ‘vingt’ 6244ʿāšēš עָשֵׁשׁ ‘usés’ 6245ʿāšat עָשַׁת ‘brillant’ 6246ʿăšit עֲשִׁת ‘pensait’ 6247ʿešet עֶ֫שֶׁת ‘plaque’ 6248ʿaštūt עַשְׁתּוּת ‘devise’ 6249ʿaštē עַשְׁתֵּי ‘onze’ 6250ʿeštōnā עֶשְׁתֹּנָה ‘desseins’ 6251ʿaštārōt עַשְׁתָּרוֹת ‘bétail’ 6256ʿēt עֵת ‘temps’ 6257ʿātōd עָתֹד ‘sur le point de tomber (en ruines)’ 6258ʿattā עַתָּ֫ה ‘maintenant’ 6259ʿātūd עָתוּד ‘trésor’ 6260ʿattūd עַתּוּד ‘boucs’ 6261ʿittī עִתִּי ‘charge’ 6263ʿătīd עֲתִיד ‘prêts’ 6264ʿātīd עָתִיד ‘prêt’ 6266ʿātīq עָתִיק ‘magnifique’ 6267ʿattīq עַתִּיק ‘anciennes’ 6268ʿattīq עַתִּיק ‘ancien’ 6272ʿātam עָתַם ‘embrasé’ 6275ʿātaq עָתַק ‘transporter’ 6276ʿātēq עָתֵק ‘durables’ 6277ʿātāq עָתָק ‘arrogance’ 6279ʿātar עָתַר ‘prier’ 6280ʿātar עָתַר ‘trompeur’ 6282ʿātār עָתָר ‘épaisse’ 6283ʿăteret עֲתֶ֫רֶת ‘abondante’ 6284pāʾā פָּאָה ‘emporterai’ 6285pēʾā פֵּאָה ‘côté’ 6286pāʾar פָּאַר ‘glorifier’ 6287pᵊʾēr פְּאֵר ‘parure’ 6288pōʾrā פֹּארָה ‘branche’ 6289pāʾrūr פָּארוּר ‘pâlissent’ 6291paggā פַּגָּה ‘fruits’ 6292piggūl פִּגּוּל ‘chose infecte’ 6293pāgaʿ פָּגַע ‘prier’ 6294pegaʿ פֶּ֫גַע ‘calamités’ 6296pāgar פָּגַר ‘trop fatigués’ 6297peger פֶּ֫גֶר ‘cadavre’ 6298pāgaš פָּגַשׁ ‘rencontrer’ 6299pādā פָּדָה ‘racheter’ 6302pᵊdūyim פְּדוּיִם ‘rachat’ 6304pᵊdūt פְּדוּת ‘distinction’ 6306pidyōm פִּדְיוֹם ‘rachat’ 6308pādaʿ פָּדַע ‘délivrer’ 6309peder פֶּ֫דֶר ‘graisse’ 6310peh פֶּה ‘bouche’ 6311pōh פֹּה ‘ici’ 6313pūg פּוּג ‘froid’ 6314pūgat פּוּגַת ‘relâche’ 6315pūaḥ פּוּחַ ‘dire’ 6320pūxᵊ פּוּךְ ‘fard’ 6321pōl פּוֹל ‘fèves’ 6323pūn פּוּן ‘je suis troublé’ 6327pūṣ פּוּץ ‘disperser’ 6328pūq פּוּק ‘vaciller’ 6329pūq פּוּק ‘obtenir’ 6330pūqā פּוּקָה ‘remords’ 6331pūr פּוּר ‘renverser’ 6332pūr פּוּר ‘Purim’ 6333pūrā פּוּרָה ‘pressoir’ 6335pūš פּוּשׁ ‘bondir’ 6337paz פַּז ‘or fin’ 6338pāzaz פָּזַז ‘pur’ 6339pāzaz פָּזַז ‘fortifier’ 6340pāzar פָּזַר ‘disperser’ 6341paḥ פַּח ‘filet’ 6342pāḥad פָּחַד ‘trembler’ 6343paḥad פַּ֫חַד ‘crainte’ 6344paḥad פַּ֫חַד ‘cuisses’ 6345paḥdā פַּחְדָּה ‘crainte’ 6346peḥā פֶּחָה ‘gouverneur’ 6347peḥā פֶּחָה ‘gouverneur’ 6348pāḥaz פָּחַז ‘turbulent’ 6349paḥaz פַּ֫חַז ‘impétueux’ 6350paḥăzūt פַּחֲזוּת ‘témérité’ 6351pāḥaḥ פָּחַח ‘enchaînés’ 6352peḥām פֶּחָם ‘charbon’ 6353peḥār פֶּחָר ‘potier’ 6354paḥat פַּ֫חַת ‘fosse’ 6356pᵊḥetet פְּחֶ֫תֶת ‘qui a été rongée’ 6357piṭdā פִּטְדָה ‘topaze’ 6358pāṭūr פָּטוּר ‘exempter’ 6359pāṭīr פָּטִיר ‘variante’ 6360paṭṭīš פַּטִּישׁ ‘marteau’ 6361pᵊṭaš פְּטַשׁ ‘tuniques’ 6362pāṭar פָּטַר ‘se détourner’ 6363peṭer פֶּ֫טֶר ‘premier-né’ 6365pīd פִּיד ‘malheur’ 6366pēyā פֵּיָה ‘tranchants’ 6368pīaḥ פִּיחַ ‘cendre’ 6370pilegeš פִּלֶ֫גֶשׁ ‘concubine’ 6371pīmā פִּימָה ‘embonpoint’ 6374pīfiyyā פִּיפִיָּה ‘deux tranchants’ 6375pīq פִּיק ‘chancellent’ 6378pax פַּךְ ‘fiole’ 6379pāxā פָּכָה ‘coulait’ 6381pālāʾ פָּלָא ‘étonnant’ 6382peleʾ פֶּ֫לֶא ‘prodiges’ 6383pilʾī פִּלְאִי ‘merveilleux’ 6385pālag פָּלַג ‘partager’ 6386pᵊlag פְּלַג ‘divisé’ 6387pᵊlag פְּלַג ‘moitié’ 6388peleg פֶּ֫לֶג ‘ruisseaux’ 6390pᵊlaggā פְּלַגָּה ‘ruisseaux’ 6391pᵊluggā פְּלֻגָּה ‘différentes’ 6392pᵊluggā פְּלֻגָּה ‘classes’ 6393pᵊlādā פְּלָדָה ‘qui étincelle’ 6395pālā פָּלָה ‘distinguer’ 6398pālaḥ פָּלַח ‘couper en morceaux’ 6399pᵊlaḥ פְּלַח ‘servir’ 6400pelaḥ פֶּ֫לַח ‘morceau’ 6402polḥān פׇּלְחָן ‘service’ 6403pālaṭ פָּלַט ‘délivrer’ 6405pallēṭ פַּלֵּט ‘délivrance’ 6412pālīṭ פָּלִיט ‘échapper’ 6413pᵊlēṭā פְּלֵיטָה ‘se sauver’ 6414pālīl פָּלִיל ‘juges’ 6415pᵊlīlā פְּלִילָה ‘justice’ 6416pᵊlīlī פְּלִילִי ‘que doivent punir les juges’ 6417pᵊlīliyyā פְּלִילִיָּה ‘rendant la justice’ 6418pelex פֶּ֫לֶךְ ‘district’ 6419pālal פָּלַל ‘prier’ 6422palmōnī פַּלְמוֹנִי ‘à celui’ 6423pᵊlōnī פְּלֹנִי ‘toi’ 6424pālas פָּלַס ‘placer sur la balance’ 6425peles פֶּ֫לֶס ‘poids’ 6426pālaṣ פָּלַץ ‘sont ébranlées’ 6427pallāṣūt פַּלָּצוּת ‘tremblement’ 6428pālaš פָּלַשׁ ‘se rouler’ 6433pum פֻּם ‘bouche’ 6434pēn פֵּן ‘angle’ 6435pen- פֶּן־ ‘de peur que’ 6436pannag פַּנַּג ‘pâtisserie’ 6437pānā פָּנָה ‘se tourner’ 6438pinnā פִּנָּה ‘coin’ 6440pāneh פָּנֶה ‘devant’ 6441pᵊnīmā פְּנִ֫ימָה ‘intérieur’ 6442pᵊnīmī פְּנִימִי ‘l'intérieur’ 6443pᵊnīnīm פְּנִינִים ‘perles’ 6445pānaq פָּנַק ‘traiter mollement’ 6446pas פַּס ‘couleurs’ 6447pas פַּס ‘extrémité’ 6448pāsag פָּסַג ‘examiner’ 6451pissā פִּסָּה ‘abonderont’ 6452pāsaḥ פָּסַח ‘par-dessus’ 6453pesaḥ פֶּ֫סַח ‘pâque’ 6455pissēaḥ פִּסֵּחַ ‘boiteux’ 6456pāsīl פָּסִיל ‘images taillées’ 6458pāsal פָּסַל ‘tailler’ 6459pesel פֶּ֫סֶל ‘image taillée’ 6460pᵊsanṭērīn פְּסַנְטֵרִין ‘psaltérion’ 6461pāsas פָּסַס ‘disparaissent’ 6463pāʿā פָּעָה ‘je crierai’ 6466pāʿal פָּעַל ‘oeuvre’ 6467pōʿal פֹּ֫עַל ‘oeuvre’ 6468pᵊʿullā פְּעֻלָּה ‘oeuvre’ 6470pāʿam פָּעַם ‘agité’ 6471paʿam פַּ֫עַם ‘... fois’ 6472paʿămōn פַּעֲמֹן ‘clochette’ 6473pāʿar פָּעַר ‘ouvrir’ 6475pāṣā פָּצָה ‘ouvrir’ 6476pāṣaḥ פָּצַח ‘éclater’ 6477pᵊṣīrā פְּצִירָה ‘tranchant’ 6478pāṣal פָּצַל ‘peler’ 6479piṣlā פִּצְלָה ‘bandes’ 6480pāṣam פָּצַם ‘déchiré’ 6481pāṣaʿ פָּצַע ‘blesser’ 6482peṣaʿ פֶּ֫צַע ‘blessure’ 6484pāṣar פָּצַר ‘presser’ 6485pāqad פָּקַד ‘dénombrement’ 6486pᵊquddā פְּקֻדָּה ‘surveillance’ 6487piqqādōn פִּקָּדוֹן ‘réserve’ 6488pᵊqidut פְּקִדֻת ‘garde’ 6490piqqūd פִּקּוּד ‘ordonnances’ 6491pāqaḥ פָּקַח ‘ouvrir’ 6493piqqēaḥ פִּקֵּחַ ‘voyant’ 6495pᵊqaḥ-qōaḥ פְּקַח־קוֹחַ ‘délivrance’ 6496pāqīd פָּקִיד ‘commissaire’ 6497peqāʿīm פֶּקָעִים ‘coloquintes’ 6498paqquʿōt פַּקֻּעֹת ‘coloquintes’ 6499par פַּר ‘taureau’ 6500pārāʾ פָּרָא ‘être fructueux’ 6501pereʾ פֶּ֫רֶא ‘âne sauvage’ 6504pārad פָּרַד ‘séparer’ 6505pered פֶּ֫רֶד ‘mulet’ 6506pirdā פִּרְדָּה ‘mule’ 6507pᵊrudā פְּרֻדָה ‘semences’ 6508pardēs פַּרְדֵּס ‘forestier’ 6509pārā פָּרָה ‘fécond’ 6510pārā פָּרָה ‘vache’ 6512pērā פֵּרָה ‘taupe’ 6517pārūr פָּרוּר ‘pot’ 6518perez פֶּ֫רֶז ‘chefs’ 6519pᵊrāzā פְּרָזָה ‘campagne’ 6520pᵊrāzōn פְּרָזוֹן ‘chefs’ 6521pᵊrāzī פְּרָזִי ‘sans murailles’ 6523parzel פַּרְזֶל ‘fer’ 6524pāraḥ פָּרַח ‘pousser’ 6525peraḥ פֶּ֫רַח ‘fleurs’ 6526pirḥāḥ פִּרְחָח ‘misérables’ 6527pāraṭ פָּרַט ‘ils extravaguent’ 6528pereṭ פֶּ֫רֶט ‘les grains’ 6529pᵊrī פְּרִי ‘fruit’ 6530pārīṣ פָּרִיץ ‘violent’ 6531perex פֶּ֫רֶךְ ‘dur’ 6532pārōxet פָּרֹ֫כֶת ‘voile’ 6533pāram פָּרַם ‘déchirer’ 6536pāras פָּרַס ‘fendue’ 6537pᵊras פְּרַס ‘divisé’ 6538peres פֶּ֫רֶס ‘orfraie’ 6541parsā פַּרְסָה ‘ongle’ 6544pāraʿ פָּרַע ‘conduire’ 6545peraʿ פֶּ֫רַע ‘cheveux’ 6546peraʿ פֶּ֫רַע ‘chef’ 6550parʿōš פַּרְעֹשׁ ‘puce’ 6555pāraṣ פָּרַץ ‘s'étendre’ 6556pereṣ פֶּ֫רֶץ ‘brèche’ 6561pāraq פָּרַק ‘ôter’ 6562pᵊraq פְּרַק ‘mettre un terme’ 6563pereq פֶּ֫רֶק ‘carrefour’ 6564pārāq פָּרָק ‘fragment’ 6565pārar פָּרַר ‘rompre’ 6566pāraś פָּרַשׂ ‘étendre’ 6567pāraš פָּרַשׁ ‘déclarer’ 6568pᵊraš פְּרַשׁ ‘exactement’ 6569pereš פֶּ֫רֶשׁ ‘excréments’ 6571pārāš פָּרָשׁ ‘cavaliers’ 6572paršegen פַּרְשֶׁ֫גֶן ‘copie’ 6573paršegen פַּרְשֶׁ֫גֶן ‘copie’ 6574paršᵊdōnā פַּרְשְׁדֹ֑נָה ‘saleté’ 6575pārāšā פָּרָשָׁה ‘somme’ 6576paršēz פַּרְשֵׁז ‘il répand’ 6579partᵊmīm פַּרְתְּמִים ‘grands’ 6580paš פַּשׁ ‘crime’ 6581pāśā פָּשָׂה ‘s'étendre’ 6582pāšaḥ פָּשַׁח ‘il m'a déchiré’ 6584pāšaṭ פָּשַׁט ‘dépouiller’ 6585pāśaʿ פָּשַׂע ‘je marcherai’ 6586pāšaʿ פָּשַׁע ‘transgresser’ 6587peśaʿ פֶּ֫שַׂע ‘un pas’ 6588pešaʿ פֶּ֫שַׁע ‘transgression’ 6589pāśaq פָּשַׂק ‘ouvrir en grand’ 6590pᵊšar פְּשַׁר ‘donner’ 6591pᵊšar פְּשַׁר ‘explication’ 6592pēšer פֵּ֫שֶׁר ‘explication’ 6593pēšet פֵּ֫שֶׁת ‘lin’ 6594pištā פִּשְׁתָּה ‘lin’ 6595pat פַּת ‘morceau’ 6596pōt פֹּת ‘gonds’ 6597pitʾōm פִּתְאֹם ‘subitement’ 6598pat-bāg פַּת־בָּג ‘mets’ 6599pitgām פִּתְגָּם ‘édit’ 6600pitgām פִּתְגָם ‘réponse’ 6601pātā פָּתָה ‘séduire’ 6603pittūaḥ פִּתּוּחַ ‘graver’ 6605pātaḥ פָּתַח ‘ouvrir’ 6606pᵊtaḥ פְּתַח ‘ouvert’ 6607petaḥ פֶּ֫תַח ‘porte’ 6608pētaḥ פֵּ֫תַח ‘révélation’ 6609pᵊtīḥā פְּתִיחָה ‘épées’ 6610pitḥōn פִּתְחוֹן ‘ouvrir’ 6612petī פֶּ֫תִי ‘simple’ 6613pᵊtāy פְּתָי ‘largeur’ 6614pᵊtīgīl פְּתִיגִיל ‘large manteau’ 6615pᵊtayyūt פְּתַיּוּת ‘stupide’ 6616pātīl פָּתִיל ‘cordon’ 6617pātal פָּתַל ‘lutter’ 6618pᵊtaltōl פְּתַלְתֹּל ‘fausse’ 6620peten פֶּ֫תֶן ‘aspic’ 6621petaʿ פֶּתַע ‘subitement’ 6622pātar פָּתַר ‘expliquer’ 6623pitrōn פִּתְרוֹן ‘explication’ 6626pātat פָּתַת ‘tu le rompras’ 6627ṣēʾā צֵאָה ‘excréments’ 6628ṣeʾĕlīm צֶאֱלִים ‘lotus’ 6629ṣōʾn צֹאן ‘troupeau’ 6631ṣeʾĕṣāʾ צֶאֱצָא ‘rejetons’ 6632ṣāv צָב ‘litières’ 6633ṣāvāʾ צָבָא ‘s'assembler’ 6634ṣᵊvāʾ צְבָא ‘plaire’ 6635ṣāvāʾ צָבָא ‘armée’ 6638ṣāvā צָבָה ‘enfler’ 6639ṣāveh צָבֶה ‘enfler’ 6640ṣᵊvū צְבוּ ‘rien’ 6641ṣāvūʿa צָבוּעַ ‘hyène’ 6642ṣāvaṭ צָבַט ‘on lui donna’ 6643ṣᵊvī צְבִי ‘gazelle’ 6646ṣᵊviyyā צְבִיָּה ‘gazelle’ 6647ṣᵊvaʿ צְבַע ‘être trempé’ 6648ṣevaʿ צֶ֫בַע ‘vêtement de couleurs’ 6651ṣāvar צָבַר ‘amasse’ 6652ṣibbūr צִבּוּר ‘tas’ 6653ṣᵊvātīm צְבָתִים ‘quelques épis’ 6654ṣad צַד ‘côté’ 6655ṣad צַד ‘concerner’ 6656ṣᵊdāʾ צְדָא ‘délibéré’ 6658ṣādā צָדָה ‘embûches’ 6660ṣᵊdiyyā צְדִיָּה ‘préméditation’ 6662ṣaddīq צַדִּיק ‘juste’ 6663ṣādēq צָדֵק ‘justifier’ 6664ṣedeq צֶ֫דֶק ‘justice’ 6665ṣidqā צִדְקָה ‘pratiquer la justice’ 6666ṣᵊdāqā צְדָקָה ‘justice’ 6668ṣāhēv צָהֵב ‘poli’ 6669ṣāhōv צָהֹב ‘jaunâtre’ 6670ṣāhal צָהַל ‘pousser des cris’ 6671ṣāhar צָהַר ‘faire de l'huile’ 6672ṣōhar צֹ֫הַר ‘à midi’ 6673ṣaw צַו ‘précepte’ 6674ṣōʾ צוֹא ‘sales’ 6675ṣōʾā צֹאָה ‘ordures’ 6676ṣawwaʾr צַוַּאר ‘cou’ 6677ṣawwāʾr צַוָּאר ‘cou’ 6679ṣūd צוּד ‘chasser’ 6680ṣāwā צָוָה ‘ordre’ 6681ṣāwaḥ צָוַח ‘pousser des cris de joie’ 6682ṣᵊwāḥā צְוָחָה ‘cris’ 6683ṣūlā צוּלָה ‘abîme’ 6684ṣūm צוּם ‘jeûner’ 6685ṣōm צוֹם ‘jeûne’ 6687ṣūf צוּף ‘faire couler’ 6688ṣūf צוּף ‘rayon (de miel)’ 6692ṣūṣ צוּץ ‘fleurir’ 6693ṣūq צוּק ‘réduire’ 6694ṣūq צוּק ‘se répandre’ 6695ṣōq צוֹק ‘angoisse’ 6696ṣūr צוּר ‘assiéger’ 6697ṣūr צוּר ‘rocher’ 6699ṣūrā צוּרָה ‘dessins’ 6702ṣūt צוּת ‘je les consumerai’ 6703ṣaḥ צַח ‘blanc’ 6704ṣiḥeh צִחֶה ‘sera desséchée’ 6705ṣāḥaḥ צָחַח ‘plus blancs’ 6706ṣᵊḥīaḥ צְחִיחַ ‘nu’ 6707ṣᵊḥīḥā צְחִיחָה ‘lieux arides’ 6708ṣᵊḥīḥī צְחִיחִי ‘terre desséchée’ 6709ṣaḥănā צַחֲנָה ‘puanteur’ 6710ṣaḥṣāḥā צַחְצָחָה ‘lieux arides’ 6711ṣāḥaq צָחַק ‘rire’ 6712ṣᵊḥōq צְחֹק ‘sujet de rire’ 6713ṣaḥar צַ֫חַר ‘blanche’ 6715ṣāḥōr צָחֹר ‘blanches’ 6716ṣī צִי ‘navires’ 6718ṣayid צַ֫יִד ‘gibier’ 6719ṣayyād צַיָּד ‘chasseurs’ 6720ṣēdā צֵידָה ‘provisions’ 6723ṣiyyā צִיָּה ‘sécheresse’ 6724ṣāyōn צָיוֹן ‘terre brûlante’ 6725ṣiyyūn צִיּוּן ‘signe’ 6728ṣī צִי ‘animaux du désert’ 6729ṣīnōq צִינֹק ‘les fers’ 6731ṣīṣ צִיץ ‘fleur’ 6733ṣīṣā צִיצָה ‘fleur’ 6734ṣīṣit צִיצִת ‘frange’ 6735ṣīr צִיר ‘messager’ 6736ṣīr צִיר ‘idole’ 6737ṣāyar צָיַר ‘avec des provisions de voyage’ 6738ṣēl צֵל ‘ombre’ 6739ṣᵊlāʾ צְלָא ‘prier’ 6740ṣālā צָלָה ‘rôtir’ 6742ṣᵊlīl צְלִיל ‘gâteau’ 6743ṣālaḥ צָלַח ‘prospérer’ 6744ṣᵊlaḥ צְלַח ‘prospérer’ 6745ṣēlāḥā צֵלָחָה ‘poêles’ 6746ṣᵊlōḥīt צְלֹחִית ‘un plat’ 6747ṣallaḥat צַלַּ֫חַת ‘un plat’ 6748ṣālī צָלִי ‘rôti’ 6749ṣālal צָלַל ‘enfoncés’ 6750ṣālal צָלַל ‘étourdir’ 6751ṣālal צָלַל ‘être dans l'ombre’ 6752ṣēlel צֵלֶל ‘ombre’ 6754ṣelem צֶ֫לֶם ‘image’ 6755ṣᵊlēm צְלֵם ‘statue’ 6757ṣalmāwet צַלְמָ֫וֶת ‘ombre de la mort’ 6760ṣālaʿ צָלַע ‘boiteux’ 6761ṣelaʿ צֶ֫לַע ‘chanceler’ 6763ṣēlāʿ צֵלָע ‘côté’ 6767ṣilṣāl צִלְצָל ‘cymbales’ 6770ṣāmēʾ צָמֵא ‘avoir soif’ 6771ṣāmēʾ צָמֵא ‘la soif’ 6772ṣāmāʾ צָמָא ‘la soif’ 6773ṣimʾā צִמְאָה ‘dessécher’ 6774ṣimmāʾōn צִמָּאוֹן ‘terre desséchée’ 6775ṣāmad צָמַד ‘attacher’ 6776ṣemed צֶ֫מֶד ‘couple’ 6777ṣammā צַמָּה ‘voile’ 6778ṣammūq צַמּוּק ‘raisins secs’ 6779ṣāmaḥ צָמַח ‘germer’ 6780ṣemaḥ צֶ֫מַח ‘plante’ 6781ṣāmīd צָמִיד ‘bracelet’ 6782ṣammīm צַמִּים ‘homme altéré’ 6783ṣᵊmītut צְמִיתֻת ‘à perpétuité’ 6784ṣāmaq צָמַק ‘desséchées’ 6785ṣemer צֶ֫מֶר ‘laine’ 6788ṣammeret צַמֶּ֫רֶת ‘cime’ 6789ṣāmat צָמַת ‘exterminer’ 6791ṣēn צֵן ‘épines’ 6792ṣōneh צֹנֶה ‘troupeaux’ 6793ṣinnā צִנָּה ‘crochet’ 6794ṣinnōr צִנּוֹר ‘canal’ 6795ṣānaḥ צָנַח ‘descendre’ 6796ṣānīn צָנִין ‘aiguillons’ 6797ṣānīf צָנִיף ‘turban 5 (variante)’ 6798ṣānam צָנַם ‘vides’ 6800ṣānaʿ צָנַע ‘humbles’ 6801ṣānaf צָנַף ‘se couvrir’ 6802ṣᵊnēfā צְנֵפָה ‘rouler’ 6803ṣinṣenet צִנְצֶ֫נֶת ‘vase’ 6804ṣantᵊrōt צַנְתְּרוֹת ‘conduits’ 6805ṣāʿad צָעַד ‘s'élever’ 6806ṣaʿad צַ֫עַד ‘des pas’ 6807ṣᵊʿādā צְעָדָה ‘marche’ 6808ṣāʿā צָעָה ‘être courbé’ 6809ṣāʿīf צָעִיף ‘voile’ 6810ṣāʿīr צָעִיר ‘jeune’ 6812ṣᵊʿīrā צְעִירָה ‘âge’ 6813ṣāʿan צָעַן ‘être transportée’ 6816ṣaʿăṣuʿīm צַעֲצֻעִים ‘sculptés’ 6817ṣāʿaq צָעַק ‘crier’ 6818ṣᵊʿāqā צְעָקָה ‘cri’ 6819ṣāʿar צָעַר ‘abaissement’ 6821ṣāfad צָפַד ‘collée’ 6822ṣāfā צָפָה ‘sentinelle’ 6823ṣāfā צָפָה ‘couvrir’ 6824ṣāfā צָפָה ‘tu nages’ 6826ṣippūy צִפּוּי ‘couvrir’ 6828ṣāfōn צָפוֹן ‘nord’ 6830ṣᵊfōnī צְפוֹנִי ‘du nord’ 6832ṣāfīaʿ צָפִיעַ ‘excréments’ 6833ṣippōr צִפּוֹר ‘oiseau’ 6835ṣappaḥat צַפַּ֫חַת ‘cruche’ 6836ṣᵊpiyyā צְפִּיָּה ‘regards’ 6838ṣᵊfīḥit צְפִיחִת ‘gâteau’ 6840ṣāfīn צָפִין ‘des biens’ 6841ṣᵊfīr צְפִיר ‘non traduit’ 6842ṣāfīr צָפִיר ‘bouc’ 6843ṣᵊfīrā צְפִירָה ‘le tour’ 6844ṣāfīt צָפִית ‘la garde’ 6845ṣāfan צָפַן ‘cacher’ 6848ṣefaʿ צֶ֫פַע ‘basilic’ 6849ṣᵊfīʿā צְפִיעָה ‘nobles’ 6850ṣāfaf צָפַף ‘pousser des cris’ 6851ṣafṣāfā צַפְצָפָה ‘un saule’ 6852ṣāfar צָפַר ‘s'éloigner’ 6853ṣᵊfar צְפַר ‘oiseaux’ 6854ṣᵊfardēʿa צְפַרְדֵּעַ ‘grenouilles’ 6856ṣippōren צִפֹּ֫רֶן ‘ongles’ 6858ṣefet צֶ֫פֶת ‘chapiteau’ 6861ṣiqqālōn צִקָּלֹן ‘nouveaux’ 6862ṣar צַר ‘ennemi’ 6864ṣōr צֹר ‘pierre aiguë’ 6866ṣārav צָרַב ‘brûlé’ 6867ṣārāv צָרָב ‘cicatrice’ 6869baṣṣārā בַּצָּרָה ‘détresse’ 6872ṣᵊrōr צְרוֹר ‘paquet’ 6873ṣāraḥ צָרַח ‘jeter des cris’ 6875ṣŏrī צֳרִי ‘baume’ 6877ṣᵊrīaḥ צְרִיחַ ‘forteresse’ 6878ṣōrex צֹ֫רֶךְ ‘besoin’ 6879ṣāraʿ צָרַע ‘lépreux’ 6880ṣirʿā צִרְעָה ‘frelons’ 6883ṣāraʿat צָרַ֫עַת ‘lèpre’ 6884ṣāraf צָרַף ‘éprouver’ 6885ṣōrᵊfī צֹרְפִי ‘orfèvres’ 6887ṣārar צָרַר ‘ennemi’ 6892qēʾ קֵא ‘vomir’ 6893qāʾat קָאַת ‘pélican’ 6894qav קַב ‘kab’ 6895qāvav קָבַב ‘maudire’ 6896qēvā קֵבָה ‘estomac’ 6897qōvā קֹבָה ‘bas-ventre’ 6898qubbā קֻבָּה ‘tente’ 6899qibbūṣ קִבּוּץ ‘foule’ 6900qᵊvurā קְבֻרָה ‘sépulcre’ 6901qāval קָבַל ‘recevoir’ 6902qabbēl קַבֵּל ‘recevoir’ 6903qŏvēl קֳבֵל ‘comme’ 6904qᵊvōl קְבֹל ‘bélier’ 6905qāvāl קָבָל ‘devant’ 6906qāvaʿ קָבַע ‘tromper’ 6907qubbaʿat קֻבַּעַת ‘lie’ 6908qāvaṣ קָבַץ ‘rassembler’ 6910qᵊvuṣā קְבֻצָה ‘on rassemble’ 6912qāvar קָבַר ‘enterre’ 6913qever קֶ֫בֶר ‘sépulcre’ 6915qādad קָדַד ‘s'incliner’ 6916qiddā קִדָּה ‘la casse’ 6917qādūm קָדוּם ‘ancien’ 6918qādōš קָדוֹשׁ ‘saint’ 6919qādaḥ קָדַח ‘allumer’ 6920qaddaḥat קַדַּ֫חַת ‘fièvre’ 6921qādīm קָדִים ‘orient’ 6922qaddīš קַדִּישׁ ‘les saints’ 6923qādam קָדַם ‘venir au devant’ 6924qedem קֶ֫דֶם ‘l'orient’ 6925qŏdām קֳדָם ‘devant’ 6926qidmā קִדְמָה ‘à l'orient’ 6927qadmā קַדְמָה ‘premier état’ 6928qadmā קַדְמָה ‘il y a bien des années’ 6930qadmōn קַדְמוֹן ‘oriental’ 6931qadmōnī קַדְמֹנִי ‘ancien’ 6933qadmay קַדְמַי ‘premier’ 6936qodqōd קׇדְקֹד ‘sommet de la tête’ 6937qādar קָדַר ‘s'obscurcir’ 6940qadrūt קַדְרוּת ‘obscurité’ 6941qᵊdōrannīt קְדֹרַנִּית ‘tristesse’ 6942qādaš קָדַשׁ ‘sanctifier’ 6944qōdeš קֹ֫דֶשׁ ‘saint’ 6945qādēš קָדֵשׁ ‘prostitués’ 6948qᵊdēšā קְדֵשָׁה ‘prostituée’ 6949qāhā קָהָה ‘agacé’ 6950qāhal קָהַל ‘assembler’ 6951qāhāl קָהָל ‘multitude’ 6952qᵊhillā קְהִלָּה ‘assemblée’ 6953qōhelet קֹהֶ֫לֶת ‘Ecclésiaste’ 6957qaw קַו ‘cordeau’ 6958qīʾ קִיא ‘vomir’ 6959qōvaʿ קוֹבַע ‘casque’ 6960qāwā קָוָה ‘se rassembler’ 6961qwh קוה ‘cordeau’ 6962qūṭ קוּט ‘dégoût’ 6963qōl קוֹל ‘voix’ 6965qāmāy קָמָי ‘se jeter’ 6966qūm קוּם ‘se lever’ 6967qōmā קוֹמָה ‘hauteur’ 6968qōmᵊmiyyūt קוֹמְמִיּוּת ‘la tête levée’ 6969qīnēn קִינֵן ‘composer’ 6971qōf קוֹף ‘singes’ 6972qyṣ קיץ ‘passeront l'été’ 6973qūṣ קוּץ ‘être dégoûté’ 6974qīṣ קִיץ ‘s'éveiller’ 6975qōṣ קוֹץ ‘épine’ 6977qᵊwuṣṣōt קְוֻצּוֹת ‘boucles’ 6978qawqāw קַוְקָו ‘puissante’ 6979qūr קוּר ‘abattre’ 6980qūr קוּר ‘toiles’ 6982qōrā קוֹרָה ‘poutre’ 6983qūš קוּשׁ ‘tendaient des pièges’ 6985qāṭ קָ֔ט ‘trop peu’ 6986qeṭev קֶ֫טֶב ‘maladie’ 6987qōṭev קֹטֶב ‘destruction’ 6988qᵊṭōrā קְטוֹרָה ‘encens’ 6990qōṭ קוֹט ‘est brisée’ 6991qāṭal קָטַל ‘tuer’ 6992qᵊṭal קְטַל ‘mettre à mort’ 6993qeṭel קֶ֫טֶל ‘carnage’ 6994qāṭōn קָטֹן ‘peu de chose’ 6995qᵊṭōn קְטֹן ‘petit doigt’ 6996qāṭān קָטָן ‘petit’ 6998qāṭaf קָטַף ‘arracher’ 6999qāṭar קָטַר ‘brûler’ 7000qāṭar קָטַר ‘voûtées’ 7001qᵊṭar קְטַר ‘questions difficiles’ 7002qiṭṭēr קִטֵּר ‘encens’ 7004qᵊṭōret קְטֹ֫רֶת ‘parfum’ 7006qāyā קָיָה ‘vomir’ 7007qayiṭ קַ֫יִט ‘en été’ 7008qīṭōr קִיטוֹר ‘fumée’ 7009qīm קִים ‘adversaire’ 7010qᵊyām קְיָם ‘édit’ 7011qayyām קַיָּם ‘rester’ 7012qīmā קִימָה ‘se lèvent’ 7013qayin קַ֫יִן ‘une lance’ 7015qīnā קִינָה ‘cantique funèbre’ 7019qayiṣ קַ֫יִץ ‘été’ 7020qīṣōn קִיצוֹן ‘terminant’ 7021qīqāyōn קִיקָיוֹן ‘ricin’ 7022qīqālōn קִיקָלוֹן ‘ignominie’ 7023qīr קִיר ‘mur’ 7030qatārōs קַתָרֹס ‘guitare’ 7031qal קַל ‘léger’ 7032qāl קָל ‘son’ 7033qālā קָלָה ‘rôti’ 7034qālā קָלָה ‘être avili’ 7035qālah קָלַהּ ‘s’assembler’ 7036qālōn קָלוֹן ‘honte’ 7037qallaḥat קַלַּ֫חַת ‘marmite’ 7038qālaṭ קָלַט ‘être handicapé’ 7039qālī קָלִי ‘grain rôti’ 7043qālal קָלַל ‘diminuer’ 7044qālāl קָלָל ‘poli’ 7045qᵊlālā קְלָלָה ‘malédiction’ 7046qālas קָלַס ‘se moquer’ 7047qeles קֶ֫לֶס ‘risée’ 7048qallāsā קַלָּסָה ‘moquerie’ 7049qālaʿ קָלַע ‘lancer (avec la fronde)’ 7050qelaʿ קֶ֫לַע ‘toiles’ 7051qallāʿ קַלָּע ‘frondeurs’ 7052qᵊlōqēl קְלֹקֵל ‘misérable’ 7053qillᵊšōn קִלְּשׁוֹן ‘tridents’ 7054qāmā קָמָה ‘blé sur pied’ 7057qimmōś קִמּוֹשׂ ‘ronces’ 7058qemaḥ קֶ֫מַח ‘farine’ 7059qāmaṭ קָמַט ‘être saisi’ 7060qāmēl קָמֵל ‘se flétrir’ 7061qāmaṣ קָמַץ ‘prendre’ 7062qōmeṣ קֹ֫מֶץ ‘une poignée’ 7063qimmāśōn קִמָּשׂוֹן ‘épines’ 7064qēn קֵן ‘nid’ 7065qānāʾ קָנָא ‘porter envie’ 7066qᵊnāʾ קְנָא ‘acheter’ 7067qannāʾ קַנָּא ‘(Dieu) jaloux’ 7068qinʾā קִנְאָה ‘jalousie’ 7069qānā קָנָה ‘acheter’ 7070qāneh קָנֶה ‘tige’ 7072qannōʾ קַנּוֹא ‘(Dieu) jaloux’ 7075qinyān קִנְיָן ‘appartenir’ 7076qinnāmōn קִנָּמוֹן ‘cinnamome’ 7077qinnēn קִנֵּן ‘faire son nid’ 7078qēneṣ קֵ֫נֶץ ‘terme’ 7080qāsam קָסַם ‘exercer (le métier de devin)’ 7081qesem קֶ֫סֶם ‘divination’ 7082qāsas קָסַס ‘enlèvera’ 7083qeset קֶ֫סֶת ‘écritoire’ 7085qaʿăqaʿ קַעֲקַע ‘figures’ 7086qᵊʿārā קְעָרָה ‘un plat’ 7087qāfāʾ קָפָא ‘durcir’ 7088qāfad קָפַד ‘coupé’ 7089qᵊfādā קְפָדָה ‘ruine’ 7090qippōd קִפֹּד ‘hérisson’ 7091qippōz קִפּוֹז ‘serpent’ 7092qāfaṣ קָפַץ ‘fermer’ 7093qēṣ קֵץ ‘fin’ 7094qāṣav קָצַב ‘couper’ 7095qeṣev קֶ֫צֶב ‘forme’ 7096qāṣā קָצָה ‘râcler’ 7097qāṣeh קָצֶה ‘bout’ 7098qāṣā קָצָה ‘extrémité’ 7099qāṣū קָ֫צוּ ‘extrémités’ 7100qeṣaḥ קֶ֫צַח ‘nielle’ 7101qāṣīn קָצִין ‘chef’ 7102qᵊṣīʿā קְצִיעָה ‘la casse’ 7105qāṣīr קָצִיר ‘moisson’ 7106qāṣaʿ קָצַע ‘faire râcler’ 7107qāṣaf קָצַף ‘être irrité’ 7108qᵊṣaf קְצַף ‘s'irriter’ 7109qᵊṣaf קְצַף ‘colère’ 7110qeṣef קֶ֫צֶף ‘colère’ 7111qᵊṣāfā קְצָפָה ‘mis en morceaux’ 7112qāṣaṣ קָצַץ ‘couper’ 7113qᵊṣaṣ קְצַץ ‘coupez’ 7114qāṣēr קָצֵר ‘moissonner’ 7115qōṣer קֹ֫צֶר ‘angoisse’ 7116qāṣēr קָצֵר ‘impuissant’ 7117qᵊṣāt קְצָת ‘plusieurs’ 7118qᵊṣāt קְצָת ‘en partie’ 7119qar קַר ‘fraîche’ 7120qōr קֹר ‘froid’ 7121qārāʾ קָרָא ‘appeler’ 7122qārāʾ קָרָא ‘arriver’ 7123qᵊrāʾ קְרָא ‘lire’ 7124qōrēʾ קֹרֵא ‘perdrix’ 7125qirʾā קִרְאָה ‘rencontre’ 7126qārav קָרַב ‘offrir’ 7127qᵊrēv קְרֵב ‘approcher’ 7128qᵊrāv קְרָב ‘combat’ 7129qᵊrāv קְרָב ‘guerre’ 7130qerev קֶ֫רֶב ‘au milieu’ 7131qārēv קָרֵב ‘approcher’ 7132qirvā קִרְבָה ‘s'approcher’ 7133qorbān קׇרְבָּן ‘offrande’ 7134qardōm קַרְדֹּם ‘hache’ 7135qārā קָרָה ‘froid’ 7136qārā קָרָה ‘désirer’ 7137qāreh קָרֶה ‘par suite d'un accident’ 7138qārōv קָרֹב ‘proche’ 7139qāraḥ קָרַח ‘se raser’ 7140qeraḥ קֶ֫רַח ‘froid’ 7142qērēḥa קֵרֵחַ ‘chauve’ 7144qorḥā קׇרְחָה ‘place chauve’ 7146qāraḥat קָרַ֫חַת ‘partie chauve de derrière’ 7147qᵊrī קְרִי ‘résister’ 7148qārīʾ קָרִיא ‘tels’ 7149qiryā קִרְיָה ‘ville’ 7150qᵊrīʾā קְרִיאָה ‘publication’ 7151qiryā קִרְיָה ‘ville’ 7159qāram קָרַם ‘couvrir’ 7160qāran קָרַן ‘rayonnait’ 7161qeren קֶ֫רֶן ‘corne’ 7162qeren קֶ֫רֶן ‘corne’ 7164qāras קָרַס ‘tomber’ 7165qeres קֶ֫רֶס ‘agrafes’ 7166qarsōl קַרְסֹל ‘pieds’ 7167qāraʿ קָרַע ‘déchirer’ 7168qeraʿ קֶ֫רַע ‘morceaux’ 7169qāraṣ קָרַץ ‘cligner’ 7170qᵊraṣ קְרַץ ‘accuser’ 7171qereṣ קֶ֫רֶץ ‘destructeur’ 7172qarqaʿ קַרְקַע ‘sol’ 7175qereš קֶ֫רֶשׁ ‘planches’ 7176qeret קֶ֫רֶת ‘ville’ 7179qaš קַשׁ ‘chaume’ 7180qiššuʾā קִשֻּׁאָה ‘concombres’ 7181qāšav קָשַׁב ‘être attentif’ 7182qešev קֶ֫שֶׁב ‘signe d'attention’ 7183qaššāv קַשָּׁב ‘être attentif’ 7184qaśwā קַשְׂוָה ‘calices’ 7185qāšā קָשָׁה ‘endurcir’ 7186qāšeh קָשֶׁה ‘durement’ 7187qᵊšōṭ קְשֹׁט ‘vérité’ 7188qāšaḥ קָשַׁח ‘dur’ 7189qōšeṭ קֹ֫שֶׁט ‘vérité’ 7190qᵊšī קְשִׁי ‘opiniâtreté’ 7192qᵊśīṭā קְשִׂיטָה ‘kesita’ 7193qaśqeśet קַשְׂקֶ֫שֶׂת ‘écailles’ 7194qāšar קָשַׁר ‘attacher’ 7195qešer קֶ֫שֶׁר ‘conspiration’ 7196qiššurīm קִשֻּׁרִים ‘ceinture’ 7197qāšaš קָשַׁשׁ ‘ramasser’ 7198qešet קֶ֫שֶׁת ‘arc’ 7199qaššāt קַשָּׁת ‘tireur d'arc’ 7200rāʾā רָאָה ‘voir’ 7201rāʾā רָאָה ‘le milan’ 7202rāʾeh רָאֶה ‘absorbé’ 7203rōʾeh רֹאֶה ‘en prophétisant’ 7207raʾyā רַאיָּה ‘il le voit’ 7209rᵊʾī רְאִי ‘miroir’ 7210rŏʾī רֳאִי ‘voir’ 7212rᵊʾūt רְאוּת ‘voir’ 7213rāʾam רָאַם ‘élevé’ 7214rᵊʾēm רְאֵם ‘buffle’ 7215rāʾmōt רָאמוֹת ‘corail’ 7217rēʾš רֵאשׁ ‘tête’ 7218rōʾš רֹאשׁ ‘tête’ 7219rōʾš רֹאשׁ ‘poison’ 7221riʾšā רִאשָׁה ‘autrefois’ 7222rōʾšā רֹאשָׁה ‘sommet’ 7223riʾšōn רִאשׁוֹן ‘premier’ 7224riʾšōnī רִאשֹׁנִי ‘la première’ 7225rēʾšīt רֵאשִׁית ‘commencement’ 7226raʾăšōt רַאֲשֹׁת ‘chevet’ 7227rav רַב ‘grand’ 7228rav רַב ‘traits’ 7229rav רַב ‘grand’ 7230rōv רֹב ‘multitude’ 7231rāvav רָבַב ‘se multiplier’ 7232rāvav רָבַב ‘lancer (des traits)’ 7233rᵊvāvā רְבָבָה ‘myriades’ 7234rāvad רָבַד ‘j'ai orné’ 7235rāvā רָבָה ‘multiplier’ 7236rᵊvā רְבָה ‘devenu grand’ 7238rᵊvū רְבוּ ‘puissance’ 7239ribbō רִבּוֹ ‘....mille’ 7240ribbō רִבּוֹ ‘dix mille millions’ 7241rᵊvīvīm רְבִיבִים ‘gouttes d'eau’ 7242rāvīd רָבִיד ‘collier’ 7243rᵊvīʿī רְבִיעִי ‘quatrième’ 7244rᵊvīʿī רְבִיעִי ‘quatrième’ 7246rāvax רָבַךְ ‘frire’ 7250rāvaʿ רָבַע ‘se prostituer’ 7251rāvaʿ רָבַע ‘un carré’ 7252revaʿ רֶבַע ‘se coucher’ 7253revaʿ רֶ֫בַע ‘quatrième’ 7255rōvaʿ רֹ֫בַע ‘le quart’ 7256ribbēaʿ רִבֵּעַ ‘quatrième’ 7257rāvaṣ רָבַץ ‘se coucher’ 7258rēveṣ רֵ֫בֶץ ‘lieu où il repose’ 7260ravrav רַבְרַב ‘riche’ 7261ravrᵊvān רַבְרְבָן ‘grands’ 7263regev רֶ֫גֶב ‘mottes’ 7264rāgaz רָגַז ‘trembler’ 7265rᵊgaz רְגַז ‘irriter’ 7266rᵊgaz רְגַז ‘irrité’ 7267rōgez רֹ֫גֶז ‘trouble’ 7268raggāz רַגָּז ‘agité’ 7269rogzā רׇגְזָה ‘inquiétude’ 7270rāgal רָגַל ‘espions’ 7271rᵊgal רְגַל ‘pieds’ 7272regel רֶ֫גֶל ‘pieds’ 7273raglī רַגְלִי ‘hommes de pied’ 7275rāgam רָגַם ‘lapider’ 7277rigmā רִגְמָה ‘troupe’ 7279rāgan רָגַן ‘murmurer’ 7280rāgaʿ רָגַע ‘être tranquille’ 7281regaʿ רֶ֫גַע ‘instant’ 7282rāgēʿa רָגֵעַ ‘tranquilles’ 7283rāgaš רָגַשׁ ‘tumulte’ 7284rᵊgaš רְגַשׁ ‘se rendre’ 7285regeš רֶ֫גֶשׁ ‘foule’ 7286rādad רָדַד ‘baisser’ 7287rādā רָדָה ‘dominer’ 7289rᵊdīd רְדִיד ‘voile’ 7290rādam רָדַם ‘endormi’ 7291rādaf רָדַף ‘poursuivre’ 7292rāhav רָהַב ‘rassurer’ 7295rāhāv רָהָב ‘hautains’ 7296rōhāv רֹ֫הָב ‘orgueil’ 7297rāhā רָהָה ‘trembler’ 7298rahaṭ רַ֫הַט ‘auges’ 7299rēw רֵו ‘aspect’ 7300rūd רוּד ‘errer librement’ 7301rāwā רָוָה ‘arroser’ 7302rāweh רָוֶה ‘arrosé’ 7304rāwaḥ רָוַח ‘respirer à l'aise’ 7305rewaḥ רֶ֫וַח ‘intervalle’ 7306rīaḥ רִיחַ ‘sentir’ 7307rūaḥ רוּחַ ‘Esprit ou esprit’ 7308rūaḥ רוּחַ ‘esprit’ 7309rᵊwāḥā רְוָחָה ‘du relâche’ 7310rᵊwāyā רְוָיָה ‘déborder’ 7311rūm רוּם ‘lever’ 7312rūm רוּם ‘hautain’ 7313rūm רוּם ‘élever’ 7314rūm רוּם ‘haut’ 7315rōm רוֹם ‘en haut’ 7317rōmā רוֹמָה ‘la tête levée’ 7318rōmām רוֹמָם ‘louange’ 7319rōmᵊmā רוֹמְמָה ‘louanges’ 7321rūʿa רוּעַ ‘crier’ 7322rāfaf רָפַף ‘s'ébranler’ 7323rūṣ רוּץ ‘courir’ 7324rīq רִיק ‘vider’ 7325rīr רִיר ‘laisser couler’ 7326rūš רוּשׁ ‘pauvre’ 7328rāz רָז ‘secret’ 7329rāzā רָזָה ‘s'évanouir’ 7330rāzeh רָזֶה ‘maigre’ 7332rāzōn רָזוֹן ‘dépérissement’ 7333rāzōn רָזוֹן ‘prince’ 7334rāzī רָזִי ‘je suis perdu’ 7335rāzam רָזַם ‘roulement’ 7336rāzan רָזַן ‘avoir du poids’ 7337rāḥav רָחַב ‘élargir’ 7338raḥav רַ֫חַב ‘étendue’ 7339rᵊḥōv רְחוֹב ‘rues’ 7341rōḥav רֹ֫חַב ‘large’ 7342rāḥāv רָחָב ‘large’ 7347rēḥeh רֵחֶה ‘meules’ 7349raḥūm רַחוּם ‘miséricordieux’ 7350rāḥōq רָחֹק ‘loin’ 7351rāhīṭ רָהִיט ‘lambris’ 7352rᵊḥīq רְחִיק ‘loin’ 7353rāḥēl רָחֵל ‘brebis’ 7355rāḥam רָחַם ‘miséricorde’ 7356raḥam רַחַם ‘miséricorde’ 7358reḥem רֶ֫חֶם ‘stérile’ 7359raḥămīn רַחֲמִין ‘miséricorde’ 7360rāḥām רָחָם ‘cormoran’ 7361raḥămā רַחֲמָה ‘deux jeunes filles’ 7362raḥămānī רַחֲמָנִי ‘tendresse’ 7363rāḥaf רָחַף ‘se mouvoir’ 7364rāḥaṣ רָחַץ ‘laver’ 7365rᵊḥaṣ רְחַץ ‘avoir confiance’ 7366raḥaṣ רַ֫חַץ ‘lavage’ 7367raḥṣā רַחְצָה ‘abreuvoir’ 7368rāḥaq רָחַק ‘éloigné’ 7369rāḥēq רָחֵק ‘s'éloigner’ 7370rāḥaš רָחַשׁ ‘bouillonnent’ 7371raḥat רַ֫חַת ‘pelle’ 7372rāṭēv רָטֵב ‘percés’ 7373rāṭōv רָטֹב ‘vigueur’ 7374reṭeṭ רֶ֫טֶט ‘effroi’ 7375ruṭăfaš רֻטֲפַשׁ ‘fraîcheur’ 7376rāṭaš רָטַשׁ ‘écraser’ 7377 רִי ‘il charge (les nuages)’ 7378rīv רִיב ‘chercher querelle’ 7379rīv רִיב ‘querelle’ 7381rēaḥ רֵיחַ ‘odeur’ 7382rēaḥ רֵיחַ ‘odeur’ 7383rīfā רִיפָה ‘grain pilé’ 7385rīq רִיק ‘en vain’ 7386rēq רֵיק ‘vide’ 7387rēqām רֵיקָם ‘à vide’ 7388rīr רִיר ‘salive’ 7389rēš רֵישׁ ‘pauvreté’ 7390rax רַךְ ‘tendre’ 7391rōxᵊ רֹךְ ‘délicatesse’ 7392rāxav רָכַב ‘monter’ 7393rexev רֶ֫כֶב ‘char’ 7395rakkāv רַכָּב ‘qui dirigeait son char’ 7396rixbā רִכְבָּה ‘s'asseoir à cheval’ 7398rᵊxūv רְכוּב ‘char’ 7399rᵊxūš רְכוּשׁ ‘biens’ 7400rāxīl רָכִיל ‘calomnie’ 7401rāxax רָכַךְ ‘se troubler’ 7402rāxal רָכַל ‘marchands’ 7404rᵊxullā רְכֻלָּה ‘commerce’ 7405rāxas רָכַס ‘attacher’ 7406rexes רֶ֫כֶס ‘défilés étroits’ 7407rōxes רֹכֶס ‘persécuter’ 7408rāxaš רָכַשׁ ‘posséder’ 7409rexeš רֶ֫כֶשׁ ‘coursiers’ 7411rāmā רָמָה ‘tromper’ 7412rᵊmāʾ רְמָא ‘être levé’ 7413rāmā רָמָה ‘hauts lieux’ 7415rimmā רִמָּה ‘ver’ 7416rimmōn רִמּוֹן ‘grenade’ 7419rāmūt רָמוּת ‘débris’ 7420rōmaḥ רֹ֫מַח ‘lance’ 7423rᵊmiyyā רְמִיָּה ‘fausseté’ 7424rammāxᵊ רַמָּךְ ‘juments’ 7426rāmōm רָמֹם ‘s'élever’ 7427rōmēmūt רוֹמֵמוּת ‘tu te lèves’ 7429rāmas רָמַס ‘être écrasé’ 7430rāmaś רָמַשׂ ‘se mouvoir’ 7431remeś רֶ֫מֶשׂ ‘reptiles’ 7438rōn רֹן ‘chants’ 7439rānā רָנָה ‘retentit’ 7440rinnā רִנָּה ‘cri’ 7442rūn רוּן ‘pousser des cris’ 7443rᵊnānīm רְנָנִים ‘autruche’ 7444rannēn רַנֵּן ‘cris de triomphe’ 7445rᵊnānā רְנָנָה ‘allégresse’ 7447rāsīs רָסִיס ‘pleines de gouttes’ 7448resen רֶ֫סֶן ‘mors’ 7450rāsas רָסַס ‘pétrir’ 7451raʿ רַע ‘mal’ 7452rēaʿ רֵעַ ‘pousser des cris’ 7453rēaʿ רֵעַ ‘autre’ 7454rēaʿ רֵעַ ‘pensée’ 7455rōaʿ רֹעַ ‘méchanceté’ 7456rāʿēv רָעֵב ‘affamé’ 7457rāʿēv רָעֵב ‘être affamé’ 7458rāʿāv רָעָב ‘famine’ 7459rᵊʿāvōn רְעָבוֹן ‘nourrir’ 7460rāʿad רָעַד ‘trembler’ 7461raʿad רַ֫עַד ‘tremblement’ 7462bēt-ʿēqed hārōʿīm בֵּית־עֵ֫קֶד הָרֹעִים ‘faire paître’ 7463rēʿeh רֵעֶה ‘ami’ 7464rēʿā רֵעָה ‘compagnes’ 7465rōʿā רֹעָה ‘cassée’ 7468rᵊʿūt רְעוּת ‘voisine’ 7469rᵊʿūt רְעוּת ‘poursuite’ 7470rᵊʿū רְעוּ ‘volonté’ 7471rᵊʿī רְעִי ‘pâturage’ 7473rōʿī רֹעִי ‘berger’ 7474raʿyā רַעְיָה ‘amie’ 7475raʿyōn רַעְיוֹן ‘poursuite’ 7476raʿyōn רַעְיוֹן ‘pensées’ 7477rāʿal רָעַל ‘trembloter’ 7478raʿal רַ֫עַל ‘étourdissement’ 7479rᵊʿālā רְעָלָה ‘voiles’ 7481rāʿam רָעַם ‘tonner’ 7482raʿam רַ֫עַם ‘tonnerre’ 7483raʿmā רַעְמָה ‘crinière flottante’ 7487raʿănan רַעֲנַן ‘heureux’ 7488rāʿan רָעַן ‘être verdoyant’ 7489rāʿaʿ רָעַע ‘faire le mal’ 7490rᵊʿaʿ רְעַע ‘rompre’ 7491rāʿaf רָעַף ‘répandre’ 7492rāʿaṣ רָעַץ ‘avoir écrasé’ 7493rāʿaš רָעַשׁ ‘trembler’ 7494raʿaš רַ֫עַשׁ ‘tremblement de terre’ 7495rāfāʾ רָפָא ‘guérir’ 7496rᵊfāʾīm רְפָאִים ‘morts’ 7499rᵊfuʾā רְפֻאָה ‘moyen de guérison’ 7500rifʾūt רִפְאוּת ‘santé’ 7502rāfad רָפַד ‘dresser’ 7503rāfā רָפָה ‘laisser’ 7504rāfeh רָפֶה ‘faible’ 7507rᵊfīdā רְפִידָה ‘dossier’ 7510rifyōn רִפְיוֹן ‘affaiblies (les mains)’ 7511rāfas רָפַס ‘se prosterner’ 7512rᵊfas רְפַס ‘fouler (aux pieds)’ 7513rafsōdā רַפְסֹדָה ‘en radeaux’ 7514rāfaq רָפַק ‘appuyée’ 7515rāfaś רָפַשׂ ‘troublée (eau)’ 7516refeš רֶ֫פֶשׁ ‘la vase’ 7517refet רֶ֫פֶת ‘les étables’ 7518raṣ רַץ ‘des pièces (d'argent)’ 7519rāṣāʾ רָצָא ‘courir’ 7520rāṣad רָצַד ‘avoir de l'envie’ 7521rāṣā רָצָה ‘accueillir’ 7522rāṣōn רָצוֹן ‘méchanceté’ 7523rāṣaḥ רָצַח ‘tuer’ 7524reṣaḥ רֶ֫צַח ‘se briser (les os)’ 7527rāṣaʿ רָצַע ‘percer (l'oreille)’ 7528rāṣaf רָצַף ‘une broderie’ 7529reṣef רֶצֶף ‘cuire sur des pierres’ 7531riṣpā רִצְפָּה ‘pavé’ 7533rāṣaṣ רָצַץ ‘se heurter’ 7534raq רַק ‘décharné’ 7535raq רַק ‘uniquement’ 7536rōq רֹק ‘salive’ 7537rāqēv רָקֵב ‘tomber en pourriture’ 7538rāqāv רָקָב ‘pourriture’ 7539riqqāvōn רִקָּבוֹן ‘pourri (comme du bois)’ 7540rāqad רָקַד ‘sauter’ 7541raqqā רַקָּה ‘la tempe’ 7543rāqaḥ רָקַח ‘parfumeur’ 7544reqaḥ רֶ֫קַח ‘parfumé (vin)’ 7545rōqēaḥ רֹ֫קֵחַ ‘parfum’ 7546raqqāḥ רַקָּח ‘parfumeurs’ 7547raqqūaḥ רַקּוּחַ ‘les aromates’ 7548raqqāḥā רַקָּחָה ‘parfumeuses’ 7549rāqīʿa רָקִיעַ ‘l'étendue’ 7550rāqīq רָקִיק ‘galette’ 7551rāqam רָקַם ‘broderie’ 7553riqmā רִקְמָה ‘(vêtements) brodés’ 7554rāqaʿ רָקַע ‘étendre (des lames)’ 7555riqqūʿa רִקּוּעַ ‘étendre (des lames)’ 7556rāqaq רָקַק ‘cracher (sur un homme)’ 7558rišyōn רִשְׁיוֹן ‘autorisation’ 7559rāšam רָשַׁם ‘ce qui est écrit’ 7560rᵊšam רְשַׁם ‘tracer’ 7561rāšaʿ רָשַׁע ‘condamner’ 7562rešaʿ רֶ֫שַׁע ‘méchanceté’ 7563rāšāʿ רָשָׁע ‘le méchant’ 7564rišʿā רִשְׁעָה ‘méchanceté’ 7565rešef רֶ֫שֶׁף ‘fièvre’ 7567rāšaš רָשַׁשׁ ‘détruire’ 7568rešet רֶ֫שֶׁת ‘treillis’ 7569rattōq רַתּוֹק ‘les chaînes’ 7570rātaḥ רָתַח ‘bouillonner’ 7571retaḥ רֶ֫תַח ‘à gros bouillons’ 7572rattīqā רַתִּיקָה ‘des chaînettes’ 7573rātam רָתַם ‘atteler’ 7574rōtem רֹ֫תֶם ‘genêt’ 7576rātaq רָתַק ‘se détacher’ 7577rᵊtuqā רְתֻקָה ‘des chaînettes’ 7578rᵊtēt רְתֵת ‘terreur’ 7579šāʾav שָׁאַב ‘puiser’ 7580šāʾag שָׁאַג ‘rugissant (un lion)’ 7581šᵊʾāgā שְׁאָגָה ‘cris’ 7582šāʾā שָׁאָה ‘réduire (en ruines)’ 7583šāʾā שָׁאָה ‘regarder avec étonnement’ 7584šaʾăwā שַׁאֲוָה ‘tempête’ 7588šāʾōn שָׁאוֹן ‘destruction’ 7589šᵊʾāṭ שְׁאָט ‘dédaigneusement’ 7590šūṭ שׁוּט ‘mépriser’ 7591šᵊʾiyyā שְׁאִיָּה ‘ruines’ 7592šāʾal שָׁאַל ‘interroger’ 7593šᵊʾēl שְׁאֵל ‘interroger’ 7595šᵊʾēlāʾ שְׁאֵלָא ‘résolution’ 7596šᵊʾēlā שְׁאֵלָה ‘demande’ 7599šāʾan שָׁאַן ‘en paix’ 7600šaʾănān שַׁאֲנָן ‘heureux’ 7601šāʾas שָׁאַס ‘dépouiller’ 7602šāʾaf שָׁאַף ‘engloutir (les biens)’ 7603śᵊʾōr שְׂאֹר ‘levain’ 7604šāʾar שָׁאַר ‘rester’ 7605šᵊʾār שְׁאָר ‘le reste’ 7606šᵊʾār שְׁאָר ‘le reste’ 7607šᵊʾēr שְׁאֵר ‘nourriture’ 7608šaʾărā שַׁאֲרָה ‘proche parente’ 7611šᵊʾērīt שְׁאֵרִית ‘faire subsister’ 7612šēʾt שֵׁאת ‘le ravage’ 7613śᵊʾēt שְׂאֵת ‘relever (le visage)’ 7616šᵊvāvīm שְׁבָבִים ‘être mis en pièces’ 7617šāvā שָׁבָה ‘prisonnier’ 7618šᵊvō שְׁבוֹ ‘une agate’ 7620šāvūaʿ שָׁבוּעַ ‘semaine’ 7621šᵊvūʿā שְׁבוּעָה ‘serment’ 7622šᵊvīt שְׁבִית ‘captifs’ 7623šāvaḥ שָׁבַח ‘gloire’ 7624šᵊvaḥ שְׁבַח ‘louer’ 7625šᵊvaṭ שְׁבַט ‘les tribus’ 7626šēveṭ שֵׁ֫בֶט ‘tribu’ 7628šᵊvī שְׁבִי ‘captif’ 7631śᵊvīv שְׂבִיב ‘flamme’ 7632šāvīv שָׁבִיב ‘flamme’ 7633šivyā שִׁבְיָה ‘captifs’ 7635šᵊvūl שְׁבוּל ‘sentier’ 7636šāvīs שָׁבִיס ‘les filets’ 7637šᵊvīʿī שְׁבִיעִי ‘septième’ 7638śāvāxᵊ שָׂבָךְ ‘treillis’ 7639śᵊvāxā שְׂבָכָה ‘réseaux’ 7640šōvel שֹׁ֫בֶל ‘pan de la robe’ 7641šibbōlet שִׁבֹּ֫לֶת ‘épis’ 7642šabbᵊlūl שַׁבְּלוּל ‘limaçon’ 7646śāvēaʿ שָׂבֵעַ ‘satiété’ 7647śāvāʿ שָׂבָע ‘abondance’ 7648śōvaʿ שֹׂ֫בַע ‘à sattiété’ 7649śāvēaʿ שָׂבֵעַ ‘rassasié’ 7650šāvaʿ שָׁבַע ‘jurer’ 7651ševaʿ שֶׁ֫בַע ‘sept’ 7653śivʿā שִׂבְעָה ‘abondance’ 7654śovʿā שׇׂבְעָה ‘abondante (nourriture)’ 7655šivʿā שִׁבְעָה ‘sept’ 7657šivʿīm שִׁבְעִים ‘soixante-dix’ 7658šivʿānā שִׁבְעָ֫נָה ‘sept’ 7659šivʿātayim שִׁבְעָתַיִם ‘sept fois’ 7660šāvaṣ שָׁבַץ ‘pierres enchâssées’ 7661šāvāṣ שָׁבָץ ‘vertige (pris de)’ 7662šᵊvaq שְׁבַק ‘laisser continuer’ 7663śāvar שָׂבַר ‘attendre’ 7664śēver שֵׂ֫בֶר ‘espérance’ 7665šāvar שָׁבַר ‘briser’ 7666šāvar שָׁבַר ‘vendre’ 7667šever שֶׁ֫בֶר ‘fracture’ 7668šever שֶׁ֫בֶר ‘du blé’ 7670šibbārōn שִׁבָּרוֹן ‘rupture’ 7672šᵊvaš שְׁבַשׁ ‘être consterné’ 7673šāvat שָׁבַת ‘se reposer’ 7674ševet שֶׁ֫בֶת ‘interruption de travail’ 7675ševet שֶׁ֫בֶת ‘sur place’ 7676šabbāt שַׁבָּת ‘sabbat’ 7677šabbātōn שַׁבָּתוֹן ‘jour de repos’ 7679śāgāʾ שָׂגָא ‘accroître’ 7680śᵊgāʾ שְׂגָא ‘augmenter’ 7682śāgav שָׂגַב ‘fort’ 7683šāgag שָׁגַג ‘s'égarer’ 7684šᵊgāgā שְׁגָגָה ‘involontairement’ 7685śāgā שָׂגָה ‘être bien plus grande’ 7686šāgā שָׁגָה ‘pécher involontairement’ 7688